Eilertsen leder forskningsgruppen EldreForsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskningsmiljøet står bak mange studier på eldres helse, og ønsker å dele kunnskapen med deg.

Master i geriatrisk helsearbeid gir deg muligheten til å spesialisere deg innen eldreomsorg.

– Her kan du bli en del av et engasjert, praksisrettet og fremoverlent studentmiljø, og bli sterkt involvert i forskningsprosjektene våre, sier Eilertsen.

Masterstudent Jenny er ikke i tvil om at masteren innen geriatrisk helsearbeid gir henne kompetanse til å bidra til gode helsetjenester ovenfor eldre. Hun mener studiet er virkelighetsnært og fremtidsrettet. Hver investerte time har gitt uttelling til det beste for hennes pasienter.

– Masterstudiet styrker min begripelighet og håndterbarhet. Samlet sett fører investeringen i egen kompetanseportefølje til en opplevelse av sammenheng som profesjonsutøver.

Helsearbeid ovenfor eldre gir mening fordi det skaper verdier på individ,- gruppe og samfunnsnivå, mener hun. 

Det er et stort behov for kompetanse innen eldreomsorgen

Du trenger ikke finlese prognosene til Statistisk sentralbyrå for å vite at gruppen eldre med behov for helsehjelp vil være stor i fremtiden.

– Norge trenger helsepersonell med høy kompetanse på eldres helse, og den normale alderdommens mangfoldighet. Du vil lære om eldres spesifikke sykdomsutfordringer og helsesvikt, og få kunnskap som gjør at du kan bidra i utviklingen av gode helsetjenester til eldre, forteller Grethe Eilertsen.

Mer enn digitale verktøy

Selv om det blir tatt i bruk mange nye digitale verktøy i eldreomsorgen, vil samfunnet være helt avhengige av engasjerte helseutøvere med solid kunnskap om eldre og deres helseutfordringer.

– Vi trenger absolutt helsepersonell med høy etisk standard. Som har tydelige stemmer i diskusjoner om prioriteringer, og som bidrar med kloke, modige, reflekterte etiske overveielser i arbeidet med og for eldre. Dette kan aldri erstattes av teknologi, sier Eilertsen.

Hun forteller at master i geriatrisk helsearbeid gjør deg kvalifisert til å lede andre, og til å være primus motor for fagutvikling for og med eldre.

Du vil møte engasjerte medstudenter og forelesere. Det er et miljø med stor takhøyde, der du kan utdype og fordype deg i problemstillinger du brenner for. Systematikk, kreativitet og nysgjerrighet er helt sentralt i studiet.  

– Du møter også et aktivt forskningsmiljø gjennom forskningsgruppen USN EldreForsk

Vi ønsker deg velkommen til fellesmøter med ansatte innen fagområdet vårt, og vil inkludere deg i forskningsprosjektene våre. Dine innspill og refleksjoner vil bli verdsatt. Du vil møte forskere som trives med hverandre og som er stolte av det vi får til. Det er et miljø hvor arbeidsglede og en god latter har god plass, sier Grethe Eilertsen.

Ragnhild Bjerknes Bærug i kommunikasjon med en eldre pasient

Det er både givende og krevende å bygge omsorgen og tjenestene rundt eldre pasienter

Det krever høy faglig dyktighet for å kunne gi rett og god omsorg for geriatriske pasienter. Derfor valgte Ragnhild en master innen geriatrisk helsearbeid ved USN.