Hva er en lærer?

Lærer er i dagligtalen et samlebegrep som omfatter alle som jobber med undervisning, og kan gjelde både de som jobber i barnehage, grunnskole og ved videregående skoler. Lærere kan også jobbe på folkehøgskoler og med voksenopplæring. Når man snakker om forskjellige lærere legger man gjerne til hvor de jobber, som f.eks. grunnskolelærer eller folkehøgskolelærer.

Lærerutdanningene ved USN

Hos oss kan du ta barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn og grunnskolelærer 5. - 10. trinn. Du kan også ta lærerutdanning 1. - 13. trinn i kroppsøving og idrettsfag eller du kan velge faglærerutdanning innenfor design, kunst og håndverk.

Hva er en lektor?

En lektor er en lærer med mastergrad. Lektorer har kompetanse som kvalifiserer til å undervise i hele grunnskolen og videregående skole. Lektorutdannelsene er fagspesifikke og rettet mot enkeltfag, og med lektorutdanning underviser du i de fagene du har studert. Hos oss kan du utdanne deg til lektor i grunnskolelærerfag, innenfor historie eller ta en master i språkdidaktikk (norsk eller engelsk). Lærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag gir også lektorkopmpetanse.

Hva er forskjellen på lærer og lektor?

Lektortittelen sier noe om hvilken type lærerutdanning man har. En lektor har mastergrad i undervisningsfag. Tidligere gjaldt dette kun lektorutdanningene, men etter at det i 2017 ble bestemt at også grunnskoleutdanningene skulle bli masterutdanninger, får nå også nyutdannede grunnskolelærere tittelen lektor.

Lett å bli forvirret

Sissel Rønningsland er rådgiver ved fakultetet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Hun forstår at det er lett å bli forvirret, men understreker at det ikke er dette man fokuserer på når man velger studium.

 – Mitt inntrykk er at svært få er opptatt av tittel. De er mer opptatt av hvilke fag de ønsker å undervise i, forteller hun.

Navnet på utdannelsen sier noe om hvilken alder elevene har

Velger du en grunnskolelærerutdanning jobber du med barn i grunnskolen, fra 1. til 10. trinn. Velger du en lektorutdannelse jobber du med barn fra 8. klasse til videregående skole. Men selv om navnene på utdannelsene skiller seg fra hverandre, får du altså nå tittelen lektor også med utdanning som grunnskolelær.

Det kan også være greit å notere seg at lektor ofte brukes for å beskrive de som underviser på videregående skole i dagligtalen. Den faktiske betegnelsen sikter imidlertid til utdanningsbakgrunn. Du kan altså være både grunnskolelærer og lektor, men du blir ikke grunnskolelærer på trinn 1-7 av å gå en lektorutdannelse.

Hvordan skal man velge?

Hvordan skal man velge? Ved USN handler det i stor grad om hvilket trinn i skolen du ønsker å undervise på. Dersom du velger en grunnskolelærerutdanning hos oss får du mastergrad, og blir per definisjon lektor, men du jobber kun med barn som går i grunnskolen. Hvis du velger en av våre lektorutdanninger underviser du eldre barn, fra ungdomstrinnet til videregående skole.

Det viktigste å tenke på er hva du har lyst til å jobbe med, og at du brenner for å jobbe med formidling, og barn og unge, understreker Sissel.

 – Hvis du har et ønske om å jobbe med barn, og vil bidra til at barn lærer og får utvikle seg til gode samfunnsborgere kan en lærerutdanning være noe for deg.

Ta et steg tilbake fra tanken om lærer og lektor, og tenk på hvilket alderstrinn og hvilke fag du ønsker å jobbe med.