Når kunnskaper møtes….

En kvalitativ studie om hva som skjer når barnevernsbarn, barneverntjenester og utdanningsinstitusjoner sammen skal utvikle og forbedre barnevernfaglige utdanning.


08 May

Praktisk informasjon

  • Dato: 8. mai 2018
  • Tid: kl. 14.00 - 16.30
  • Sted: Campus Porsgrunn, Rom N110

Ph.d.-utvalget i kulturstudier inviterer deg til Ann Kristin Larsgaards midtveisseminar.

Opponent:             Linda Lundgaard Andersen, Roskilde Universitet 
Seminarleder:       Halvard Vike, HSN

Brukermedvirkning og samarbeid med brukere på systemnivå hevdes å være nødvendig for å utvikle og forbedre offentlige tjenester og tilbud. Innenfor barnevernfaglig felt er det igangsatt flere utviklingsprosjekter der barn og unge med erfaring fra barnevernet samarbeider med institusjoner, tjenester og utdanninger for å forbedre barnevernfaglig arbeid.  Dette forskningsprosjektet er en studie av et slikt samarbeid mellom unge med erfaring fra barnevernet og offentlig barnevernfaglig utdanning. Studiet fremste mål er å forstå hvordan samarbeidet erfares av de som deltar og hva som skjer når deltakerne med sine erfaringer, forståelse og kompetanse samarbeider over tid.

Gjennom aksjonsforskning som tilnærming viser studiet at samarbeidet mellom ungdom med erfaring fra barnevernet og profesjonsutdannere skiller seg fra tradisjonell medvirkning og samarbeid innenfor barnevernfaglig utdanning. Jeg har benyttet samskaping som analytisk begrep for å forstå hva som preger samarbeidet og hvorfor dette samarbeidet er annerledes enn tradisjonelle former for medvirkning og samarbeid.

Studiet viser videre hva som skjer i møte mellom ungdom og profesjonelle. Jeg har valgt å anvende en kulturteoretisk tilnærming gjennom Fredrik Barths teorier og begreper om kultur som kunnskap, prosessanalyse og kunnskapstransaksjon. Det kommer frem at profesjonsutøvere og profesjonsutdannere representerer en vitenskapelig og teoretisk kunnskap og at de i samarbeidet er opptatt av å ivareta gode ting ved utdanninga og ved egen profesjonsrolle.  Ungdommen på sin side representerer en erfaringskunnskap og at de i samarbeidet er opptatt av nytenkning og endring.

Funnene i studiet viser hvordan deltakerne møter og håndterer muligheter og utfordringer som ligger i samskapingen og hvilke konsekvenser dette får for arbeide med å forbedre barnevernfaglig utdanning.