Andre Horgen

Dosent
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-154)
Dosent i friluftslivsfag, Phd

Ansvarsområder

Kompetanse

Philosophiae doctor (PhD) i kulturstudier

 

CV

2019:              Kompetanseopprykk til Dosent. (01.10.2019).  

2019:              Doktoravhandling (PhD) i kulturstudier. Universitetet i Sørøst-Norge, med tittelen: Sikkerhet og risiko i norsk friluftsliv og naturbasert reiseliv, en kulturhistorisk studie.

2016:              Phd-kurs, DLV131 Diskurs- og tekstanalyse (5 stp), Universitetet i Stavanger

2016:              Phd-kurs i Vitenskapsteori (Theory of Science and Ethics) (7,5 stp), Høgskolen i Sørøst-Norge

2015:              Phd-kurs i Culture, Sport and Society (10 stp), Høgskolen i Telemark

2014:              Phd-kurs i Kulturteori (7,5 stp), Høgskolen i Telemark

2012:              Kompetanseopprykk til førstelektor. (11.05.2012)

1995 - 1999:   Candidatus Scientiarum, Norges Idrettshøgskole i samarbeid med Høgskolen i Telemark - 2-årig hovedfagstudium i idrett med fordypningsseminar i friluftsliv

1993 - 1994:   1/2-årig mellomfagstillegg i kroppsøving, snø og skiaktiviteter, Høgskolen i Sogn og Fjordane

1992 - 1996:   Candidatus Magistrerii, Høgskolen i Telemark

-1-årig faglig- og pedagogisk påbygging i idrett/kroppsøving 1994 - 95

 -2-årig studium i friluftslivsfag, kultur- og naturveiledning 1993 - 94, 1994 - 96

-1-årig studium i idrett 1992 - 93

 

 

Publikasjoner

Fagfellevurderte artikler, samt kapitler i antologier, nivå 1:

2022: Friluftsliv, idrett eller sport? Mening og begrepsbruk i Den Norske Turistforenings årbøker, 1868-1979. Artikkel i Historisk tidsskrift, Vol.101, Utg.3, 2022. https://www.idunn.no/eprint/7J26DHQHICY2RZXK3GBM/full

2022: Gjesteredaktør, spesialnummer om friluftsliv, i Journal of Research in Arts and Sports Education (JASED). Del 2: Vol 6 No 2 (2022): Friluftsliv, dannelse, læring og didaktikk. Publisert 07.01.2022. Leder: Friluftsliv, dannelse, læring og didaktikk del 2. (Petter Erik Leirhaug & André Horgen). https://jased.net/index.php/jased/article/view/4019

2022: Kontroversen rundt bruken av søkevinkler i skredsøk i Norge - en analyse. (André Horgen & Cleng A. Eikje). Tidsskriftet Utmark, nr. 2, 14.02.2022. https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2976614

2022: Gjesteredaktør, spesialnummer om friluftsliv, i Journal of Research in Arts and Sports Education (JASED). Del 1: Vol 6 No 1 (2022): Friluftsliv, dannelse, læring og didaktikk. Publisert 07.01.2022. Leder: Friluftsliv, dannelse, læring og didaktikk. (Petter Erik Leirhaug & André Horgen). https://jased.net/index.php/jased/article/view/3681

2021: Fatal Accidents in Outdoor Recreation and Nature-Based Tourism in Norway: A Discourse Analysis. Journal of Outdoor Recreation, Education and Leadership Vol 13, No 3. https://doi.org/10.18666/JOREL-2021-V13-I3-10495

2021: Kultur for skredsikkerhet, 1960 – 2020. (André Horgen & Fredrik Christoffersen). Tidsskriftet Utmark, nr. 1, 2021. https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2756053

2021: Rapporten «Dødsulykker i norsk friluftsliv 2000-2020». Publisert 8. mars på USN Open archive, skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge nr. 67: https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2732097 

2019: Helse, miljø og sikkerhet i profesjonsrettet friluftsliv og naturbasert reiseliv. André Horgen og Fredrik Christoffersen. Kapittel i boka Friluftslivspedagogikk. (Red. Linda Hallandvik og Jannicke Høyem). Cappelen Damm Akademisk.

2017: Sikkerhetsdiskursen i norsk friluftsliv og fjellsport. Artikkel i Historisk tidsskrift, bind 96, nummer 4, 2017. Universitetsforlaget.

2017: The organizing and regulation of mountain guiding in Scandinavia 1820–2016, with a glance at the Alps. Artikkel i Sport in Society: Cleng Andersen Eikje, André Horgen & Johan Arnegård (2017): The organizing and regulation of mountain guiding in Scandinavia 1820–2016, with a glance at the Alps, Sport in Society, DOI: 10.1080/17430437.2017.1389041 http://dx.doi.org/10.1080/17430437.2017.1389041

2017: Sikkerhetsstatus for friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet. Artikkel i UTMARK – tidsskrift for utmarksforskning, nr. 1, 2017

2016: Respons på fare i naturen, holdninger til sikkerhet i friluftslivet - et historisk perspektiv med utgangspunkt i norsk fjellsport. Artikkel i den vitenskapelige antologien «Ute!, Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver». (Red. André Horgen, Merethe Lund Fasting, Torbjørn Lundhaug, Leif Magnussen, Ketil Østrem). Fagbokforlaget

2015: Friluftslivmedier, kjønn og makt. I «Rapport fra konferansen Forskning i friluft 2015». Norsk friluftsliv

2015: Educational Expeditions – et norsk perspektiv. Artikkel i Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, Volum 9. (1)

2014: Friluftslivmedier, kjønn og makt. Kapittel i «Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv». (red. Gerd v.d. Lippe og Hans Hognestad)

2013: Friluftsliv og ulykker, årsaksforhold og juridiske konsekvenser. Fagfellevurdert artikkel i UTMARK – tidsskrift for utmarksforskning, Nr. 1, 2013

 

Bøker:

2016: Redaktør for den vitenskapelige antologien «Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver». (Red. André Horgen, Merethe Lund Fasting, Torbjørn Lundhaug, Leif Magnussen, Ketil Østrem). Fagbokforlaget

2010: Friluftslivsveiledning, vinterstid. Høyskoleforlaget, 2010

2009: Kano på vann og vassdrag, Kanopadling og friluftslivsveiledning. Høyskoleforlaget, 2009

 

Annet:

Hovedfagsoppgave (1999) med tittelen: Ferdselen på Jostedalsbreen 1740 – 1940.

2020: «Norsk friluftsliv – sikkert nok?» Innlegg på seminaret «Kjenner du ansvaret?» i regi Norsk Friluftsliv, Ullevål stadion 28. jan. Invitert.

2019: «Hvordan har man snakket om skredsikkerhet og risiko i Norge i et historisk perspektiv?». Innlegg på Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv. 01. -  03.11.2019. Voss.

2019: «HMS for friluftslivslinjer på folkehøgskoler». Innlegg for lærerkollegiet ved Voss folkehøgskole, 16. august.

2019: «HMS for friluftslivslinjer på folkehøgskoler». Innlegg på workshop for folkehøgskolelærere ved Folkehøgskoleseminaret på Hønefoss, 7. august.

2019: «Sport as social distinction in Norwegian outdoor recreation». Innlegg på konferansen 16th European Association for the Sociology of Sport Conference. 03. – 06.06.2019. Bø i Telemark, USN.

2018: «Sikkerhets- og risikodiskurser i norsk friluftsliv og naturbasert reiseliv». Innlegg på konferansen Forsking i friluft 2018 i regi av Norsk friluftsliv, 05. – 06. desember.

2018: «Tillit og mistillit i norsk fjellsport». Innlegg på Fjellsportskonferansen 2018, i regi av norsk Fjellsportforum og Norges Klatreforbund, 02. – 04. november.

2016: «Tur etter evne: På sporet av en norsk turkultur. Innlegg på Fjellsportskonferansen 2016, i regi av norsk Fjellsportforum og Norges Klatreforbund, 11. – 13. November, 2016.

2016: «Hvor farlig er norsk friluftsliv? Sikkerhetsstatus for friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet». Innlegg på Fjellsportskonferansen 2016, i regi av norsk Fjellsportforum og Norges Klatreforbund, 11. – 13. November, 2016.

2015: «Turlederes kompetanse i vinterfjellet». Innlegg på Den Norske Turistforenings konferanse for egne turledere, instruktører og ressurspersoner. «DNTs UT-danningskonferanse», Gjendesheim Turisthytte-Jotunheimen, 9.-11. oktober 2015.

2015: «Sikkerhetskultur i nordisk friluftsliv - en kulturanalyse i et maktperspektiv». Innlegg i panelet «Politikk og kultur for forvaltning av risiko i idrett og friluftslivet» på konferansen: «7th Nordic Conference on Cultural Policy Research», Høgskolen i Telemark, avd. Bø 25. – 27. august.

2015: «Friluftslivsmedier, kjønn og makt». Innlegg på konferansen «Forsking i friluft 2015» i regi av Norsk friluftsliv (tidl. FRIFO), 27. – 28. januar.

2014: «How to respond to danger in nature? Changing attitudes regarding risk and safety in Norwegian friluftsliv tradition». Innlegg på 2014 International Adventure conference, Sogndal 24. – 26. november.

2013: «Friluftslivsveiledning». Innlegg på Den Norske Turistforenings konferanse for egne turledere, instruktører og ressurspersoner. «DNTs UT-danningskonferanse», Gjendesheim Turisthytte-Jotunheimen, 20.-22. september 2013. Konferansens tema: Sikkerhet, turledelse, kriseberedskap, førstehjelp og redning i fjellet.

2013: «Friluftsliv og ulykker, årsaksforhold og juridiske konsekvenser». Innleder på Den Norske Turistforenings konferanse for egne turledere, instruktører og ressurspersoner. «DNTs UT-danningskonferanse», Gjendesheim Turisthytte-Jotunheimen, 20.-22. september 2013. Konferansens tema: Sikkerhet, turledelse, kriseberedskap, førstehjelp og redning i fjellet.

2013: Henrik Wergeland, også tindebestiger? Om førstebestigningen av store Skagastølstind. Publisert i festskriftet «Nalle – veilederen og forskeren. Festskrift til Bjørn Tordsson på hans 60-årsdag. Red. Annette Bischoff, Høgskolen i Telemark

2012: Ferdsla på breane i Jølster. Artikkel i «Jølst». Medlemsblad for Jølster Mållag 2012, årgang 29 

2012: Dødsulykker i norsk friluftsliv. Artikkel i «Dansk friluftsliv - forum for natur- og friluftsliv». Medlemsblad, nr. 89, oktober 2012

2011: Brattskikjøringens historie og utvikling. Innlegg på Nordisk Konferanse om Snøskred og Friluftsliv. 04.- 06.11.2011. Tromsø. Publisert på: http://www.ngi.no/no/snoskred/Lar-om-snoskred/Snoskred-og-frilufstsliv-2011/

2011: Serious accidents in Norwegian ”friluftsliv”. Innlegg på konferansen: “Different places, critical perspectives and new possibilities”. 5th International Outdoor Education Research Conference. 04.- 08.07. 2011. University of southern Denmark.

2011: Skiing – a means of transport, sport or an outdoor life activity? Innlegg på konferansen Winter sports and outdoor life”. Bø in Telemark, Norway February 23.-26.02.2011. Og kapittel i boka “Winter sport and outdoor life”. Red: Halvor Kleppen. Norsk Skieventyr og Vest-Telemark museum, 2011

2011: Henrik Ibsen and the Outdors (Friluftslivet). Innlegg på «Henrik Ibsen: The birth of «Friluftsliv» – a 150 year jubilee dialogue conference celebration», 14. – 19. september, ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Publisert på http://norwegianjournaloffriluftsliv.com/

2010: Friluftsliv slik media ser det. I rapport fra FRIFO konferansen «Forskning i friluft», Oslo 24. – 25. november 2009

2008: Henrik Wergeland, også tindebestiger? Om førstebestigningen av store Skagastølstind. Publisert på nettsidene til Jostedalen historielag

2008: Førstebestigningen av Lodalskåpa. Publisert på nettsidene til Jostedalen historielag

2006: Ibsen og friluftslivet, seminarinnlegg på Ibsen seminaret 30. september, i regi av Høgskolen i Telemark

2002: Studentundersøkelse ved Høgskolen i Telemark

2002: Nordre Bergenhus Amt´s veiviservesen for Jostedalsbreen. I rapport fra FRIFO konferansen «Forskning i friluft», Øyer 19. – 20. november 2002. Også publisert på nettsidene til Jostedalen historielag i 2008

2002: Sikker ferdsel på Jostedalsbreen i et historisk perspektiv, trykket i Breposten, medlemsblad for Bregruppa, DNT Oslo og Akershus, nr 5, 2000, nr 3, nr 5, 2001, nr 1, nr 2 og nr 3, 2002

2001: Breførerslektene på Gredung og Faaberg, trykket i Breposten nr 2, 2001

2000: Vernepliktige breførere, trykket i Breposten nr 3, 2000

2000: Nordre Bergenhus Amt´s breførervesen for Jostedalsbreen - forløperen til DNT´s patentførervesen, trykket i Breposten nr 2, 2000, Sogn avis og Fjordingen august 2000

 

Kronikker / Debatt:

2019: Norsk friluftsliv har ennå en lang vei å gå for å bli bærekraftig. André Horgen og Jan Ove Tangen. Debattinnlegg i Vårtland.no 09.08.2019 http://www.verdidebatt.no/innlegg/11752387-norsk-friluftsliv-har-enna-en-lang-vei-a-ga-for-a-bli-baerekraftig

2019: Alarmerende høyt karbonavtrykk. André Horgen og Jan Ove Tangen. Kronikk i Vårtland.no 24.07.2019 http://www.verdidebatt.no/innlegg/11752281-alarmerende-hoyt-karbonavtrykk

2019: Idretten og friluftslivets idealer gjør dem uforenlige med bærekraft. André Horgen og Jan Ove Tangen. Kronikk i Harvest.no 11.07.2019 https://www.harvestmagazine.no/pan/jakten-etter-seier-i-idretten-og-unike-opplevelser-i-friluftslivet-er-uforenelig-med-baerekraft

2019: Jakten etter seier i idretten og «unike» opplevelser i friluftslivet er uforenelig med bærekraft. André Horgen og Jan Ove Tangen. Kronikk i Forskning.no 30.06.2019: https://forskersonen.no/helse-kronikk-meninger/jakten-etter-seier-i-idretten-og-unike-opplevelser-i-friluftslivet-er-uforenelig-med-baerekraft/1354560

2019: Tro og tvil rundt effekter av snøskredvarslingen. Kronikk i Utemagasinet.no 22.05.2019: https://www.utemagasinet.no/aktuelt/tro-og-tvil-rundt-effekter-av-snoeskredvarslingen?fbclid=IwAR1yqXnFwQLdxpaGmtKyEBJC9Ewuex1vZJdXq4q3ckDNwG2z8kl5j8pNkJA

2018: Historieløst om friluftsliv. Essay/Kronikk i Utemagsinet.no 26.10.2018: https://www.utemagasinet.no/aktuelt/historieloest-om-friluftsliv

2018: De som hevder at «vår friluftslivs­kultur» refererer til en tidløs tradisjon, bør ikke tas på alvor. Essay/Kronikk i Harvestmagazine.no 18.10.2018: https://www.harvestmagazine.no/artikkel/posering-i-friluftslivet?fbclid=IwAR3PmZFgg5emkU4zDcrxmPMNA1-n6s7wpc1rjnCStiCReBF7zydAZRoZjZo

2018: Trues allemannsretten av useriøse guider? Kronikk i Utemagasinet.no 7. juni 2018: https://www.utemagasinet.no/Aktuelt/Truer-userioese-guider-allemannsretten

2018: Trenger turister vern mot useriøse guider i fjellet? Debattinnlegg i Bergens Tidende 27. april 2018: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/BJBLr9/Trenger-turister-vern-mot-useriose-guider-i-fjellet

2018: Ikke så farlig? Tallenes uklare tale fremstiller friluftslivet som farligere enn det er. Kronikk i Friflyt.no 04. april, 2018: https://www.friflyt.no/Ski/Ikke-saa-farlig

2018: Er det så sikkert? Tallenes uklare tale fremstiller friluftslivet som farligere enn det er. Kronikk i Utemagasinet.no 03. april, 2018: https://www.utemagasinet.no/Aktuelt/Er-det-saa-sikkert

2017: Nye fjellvettregler i Norge. Artikkel i Dansk friluftsliv, medlemsbladet til Foreningen Dansk Friluftsliv, nr. 103, juni 2017.

2017: Hvorfor ikke advare mot bratt terreng? Leserinnlegg i Fjell og Vidde nr. 2, April

2016: Usaklig om friluftslivsforskere. Leserinnlegg i Fjell og Vidde nr. 6 desember 2016

2016: De nye fjellvettreglene - uansvarlig ikke å gi klare råd. Kronikk i nettmagasinet Fri Flyt mars, 2016: http://www.friflyt.no/

2016: De nye fjellvettreglene - uansvarlig ikke å gi klare råd. Kronikk i nettmagasinet UTEMAGASINET mars, 2016: http://www.utemagasinet.no/Aktuelt/De-nye-fjellvettreglene-uansvarlig-ikke-aa-gi-klare-raad

2016: Uansvarlig ikke å gi klar råd. (Om de nye fjellvettreglene) Leserinnlegg i Aftenposten, morgenutgaven, 07.03.2016

2015: Cowboy-tilstander i naturbasert reiseliv? Kronikk i nettmagasinet UTEMAGASINET mars, 2015: http://www.utemagasinet.no/Magasin/kronikk

2013: Fjellfører – en beskyttet tittel i Norge? Kronikk i magasinet UTE april/mai, 2013

2012: Skredkursets etikk. Kronikk/debattinnlegg i magasinet UTE nr. 1/2012

2011: Inuittenes romforståelse, en viktig suksessfaktor for norske polfarere. Kronikk i magasinet UTE nr. 6/2011

2011: Nytt forum befester friluftsliv som fag. Artikkel i magasinet «Kroppsøving» nr. 1/2011. Medforfatter: Jannicke Høyem (NIH)

2010: Kursing og føring i norske fjell. Hvem skal få lov til å drive med hva i fjellet? Hvem skal bestemme dette og på basis av hvilken autoritet? Debattinnlegg i magasinet UTE nr. 1/2010

2009: Profesjonskamp til fjells. Sikringstiltak på ville veier. Kronikk i magasinet «Kroppsøving» nr. 4/2009

2009: Profesjonskamp til fjells. Debattinnlegg i magasinet UTE nr. 3/2009

2009: Profesjonskamp til fjells. Sikringstiltak på ville veier. Kronikk i magasinet UTE nr. 1/2009

2009: Media som maktfaktor i friluftslivet. Debattinnlegg i DNT magasinet Fjell og vidde nr. 1/2009

 

 

 

 

Publikasjoner i Cristin