Anne Thronsen

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn ()
Jeg er vernepleier og pedagog med 30 års erfaring i undervisning, veiledning, fagutvikling og ledelse innen bachelorprogrammene i vernepleie og barnevern. Har 11 års ledererfaring med faglig og administrativt ansvar innen universitets- og høgskolesystemet. Tidligere arbeidserfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, kommunale tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser generelt og mennesker med utviklingshemming spesielt. De 10 siste årene har jeg ledet utviklingen av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC). PYC er et foreldreveiledningsprogram som egner seg til veiledning av foreldre med behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning. Programmet har som mål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse. Opplæringen henvender seg særlig til barnevernstjenestene som møter foreldre med språkvansker, generelle lærevansker eller utfordringer knyttet til hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller annet som kan påvirke omsorgskompetansen. Opplæringen består av et grunnkurs på 3 dager og metodestøtte ved utprøving av programmet. Opplæringen organiseres av USN. Jeg har også ledet prosjekter på ulike nivåer, jobbet nasjonalt og internasjonalt med ulike temaer innen helse- og sosialfeltet og presentert prosjekter på nasjonale og internasjonale konferanser. Er medforfatter til lærebok i vernepleie,

Ansvarsområder

 

  • Prosjektleder for prosjektet Parenting Young Children i Norge (PYC) - foreldreveiledning  som retter seg til foreldre med behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning p.g.a. språkvansker, generelle lærevansker eller utfordringer knyttet til hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller annet som kan påvirke omsorgskompetanse til barnets beste. 

Kompetanse

PhDkurs -  Theories of Culture – HSN                                                                     2016

«Fra begrensninger til muligheter i barnevernet. Et essay om barnevernets reise

fra motstand til nyorientering gjennom deltakelse, kunnskap og forhandling

om mening».

UTLED 4210 – Master i utdanningsledelse, UiO                                                      2007

UTLED 4110 – Master i utdanningsledelse, UiO                                                      2006

PED 211 - Pedagogikk mellomfag, UiO                                                                    1998

PED 121U - Pedagogikk grunnfag, UiO                                                                   1996

Høgskolepedagogikk- Høgskolen i Telemark                                                           1995

Sosialpedagogikk - Høgskolen i Telemark                                                               1993

Forskningsmetode og statistikk, Universitetet i Oslo                                                1993

Veiledningspedagogikk – Høgskolen i Telemark                                                       1993

Akershus vernepleierhøgskole                                                                                  1981

 

Publikasjoner

Publikasjoner

Thronsen,A.(2009) Studentevalueringer som meningsskapende verktøy for kvalitet i høyere utdanning? Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UIO.

Thronsen, A.(2014). Normalization at any cost? A study of the parent education programme Parenting Young Children (PYC) as a model of preventive intervention in Norway I: Crabtree, S.A. Diversity and the Process of Marginalisation and Otherness: giving voice to hidden themes – a European perspective. London: Whiting &Birch

Nordlund,I, Thronsen,A Linde,S (2015). Innføring i vernepleie. Kunnskapsbasert praksis – grunnleggende arbeidsmodell. Oslo: Universitetsforlaget.

Thronsen,A, Young,E. (2015). PYC i Norge. Foreldreveiledning til foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med barnevernet 2014-2016. Porsgrunn: HIT rapport nr. 17

Thronsen,A. & Young,E. (2016). Foreldreveiledning til Barnets beste. Oslo: Tidsskriftet Norges Barnevern, vol 93, nr. 3 og 4, s. 340-355.

 

Konferansepresentasjoner

Nasjonalt

Thronsen,A. (2013). Utviklingshemming og foreldreskap. Porsgrunn: Dagskonferanse om Barn med funksjonsnedsettelser. 26.11.2013

Thronsen,A. og Young,E. (2014). Utviklingshemming og foreldreskap. Om foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser. Horten: Videreutdanning i Samhandlende lederskap. 09.04.2014

Thronsen,A. og Young,E. (2014). Utviklingshemming og foreldreskap. Om foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser. Lillehammer: NNFF 6. forskningskonferanse. 05.05.2014

Thronsen,A. og Young,E. (2014). Foreldre tross alt – om foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser i barnevernet. Oslo: Norges barnevernkongress. 18.09.2014

Thronsen,A. og Young,E. (2015). Foreldre tross alt. Om foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser. Lillestrøm: Habiliteringstjeneten A-hus. 16.03.2015

Thronsen,A. og Young,E.(2016). Foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser. Hvem-Hva-Hvordan. Trondheim: NNFF 7. forskningskonferanse. 09.05.2016

Thronsen,A.(2016). Vil foreldreveiledningsprogrammet PYC kunne gi tilpasset veiledning til familier i barnevernet hvor foreldrene har kognitive vansker? Oslo: Fagkonferanse i BUF-dir. 09.06.2016.

Thronsen,A.(2016). Erfaringer med foreldreveiledningsprogrammet PYC. Oslo: Fagmøte BUF-dir. 14.10.2016.

Thronsen, Anne (2017). Erfaringer fra Norge. Foreldreveiledning til foreldre som trenger særlig tilrettelegging - på grunn av kognitive vansker, språkvansker eller generelle innlæringsvansker – for å kunne ivareta barnets beste.. Forskernettverk; 2017-05-11 - 2017-05-1, HSN

Thronsen, Anne (2017). Foreldreveiledning til foreldre med kognitive vansker. TV2 Nyhetssensing [TV] 2017-02-13, HSN

Thronsen, Anne (2017). Foreldreveiledning til foreldre som trenger særlig tilrettelegging - på grunn av kognitive vansker, språkvansker eller generelle innlæringsvansker – for å kunne ivareta barnets beste.. Fagdag i barnevernstjenesten; 2017-04-21, HSN

 Thronsen, Anne (2017). Foreldreveiledning til foreldre som trenger særlig tilrettelegging - på grunn av kognitive vansker, språkvansker eller generelle innlæringsvansker – for å kunne ivareta barnets beste.. Presentasjon på fagdag i Nedre Eiker kommune; 2017-12-11, HSN

Thronsen, Anne (2017). GAVE – et bidrag til videreutvikling av vernepleiefaglig arbeid.. Vernepleierkonferansen 2017; 2017-02-16, HSN

Thronsen, Anne; Young, Ellinor (2017). Erfaringer med PYC i Norge. Foreldreveiledning til foreldre som trenger særlig tilrettelegging på grunn av kognitive vansker, språkvansker eller generelle innlæringsvansker for å kunne ivareta barnets beste.. Familiesentre i Region Øst - BUF-dir.; 2017-09-20, HSN

Thronsen, Anne; Young, Ellinor. (2017). Foreldreveiledning til foreldre som trenger særlig tilrettelegging på grunn av kognitive vansker, språkvansker eller generelle innlæringsvansker for å kunne ivareta barnets beste.. Fagkonferanse for familiesentra i BUF-dir; 2017-09-20, HSN

Thronsen, Anne. (2018). Resultater fra utprøving av foreldreveiledningsprogrammet PYC. Seminar med BUF-dir; 2018-10-02, USN

Thronsen, Anne. (2019). Erfaringer fra PYC i Norge. Ikke veiledningsbar? Konferanse om forsknings- og utviklingsarbeid i familier hvor en eller begge foreldrene har kognitive vansker, språkvansker eller generelle lærevansker.; 2019-01-31, USN

Thronsen, Anne. (2019). Ikke veiledningsbar? Støtte til profesjonelle som møter barn og foreldre i familier hvor en eller flere har kognitive vansker.. Undervisning i VPABU - Bakkenteigen; 2019-03-07, USN

Thronsen, Anne. (2019). Opplæring i foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children. Opplæring; 2019-04-24, USN

Thronsen, Anne. (2019). Tilpasset veiledning gjennom utprøving av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge. Presentasjon av programmet PYC, erfaringer fra utprøvingen og relevant forskning.. Fagdag på Familiehjelp - Asker; 2019-02-13, USN

Thronsen, Anne. (2020). Om tilpasset veiledning gjennom utprøving av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge. Mot til å se – evne til å handle; 2020-01-22 - 2020-01-23 USN

Thronsen, Anne. (2021). Ikke veiledningsbar? Om tilpasset veiledning gjennom utprøving av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge. Konferanse om foreldre med kognitive vansker; 2021-03-04 - 2021-03-04 USN

Thronsen, Anne. (2021). Foreldre med kognitive vansker. Erfaringer fra utprøving av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge. Barnet og Rusen; 2021-09-28 - 2021-09-29 USN

Internasjonalt

Thronsen,A. (2012). Characteristics and challenges in a Norwegian welfare state model and Bachelor’s Degree Study Programme in Social Education in Norway. International University Week 2012: Emden, Tyskland.

Thronsen,A. (2013). Normalization at any cost? Challenges in Social Work with Parents with Intellectual Disabilities. International University Week 2013: Bournemouth, England.

Thronsen,A. og Young,E. (2013). Utviklingshemming og foreldreskap. Om PYC I Norge. Uppsala: Forskernettverket I SUF-Kunnskapscentrum. 24.10.2013.

Thronsen,A. og Young,E. (2014). Parents with intellectual disabilities and their children. Description of Parenting Young Children – PYC. International University Week 2014: Leuven, Belgia

Thronsen,A. og Young,E.(2016). Voices from parents with intellectual disabilities.
Experiences from parental guidance in Parenting Young Children(PYC), Norway 2015/2016.

International University Week 11. – 15.04. 2016. St.Pølten, Østerrike

Bokenstrand,C., Nylén,A. og Thronsen,A.(2016). Nordiskt samarbete vid implementering av PYC. Norrkøping: Nordisk FOU konferens. 08.09.2016.