Annett Arntzen

Professor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-98)
Professor i sosiologi. Forsker på velferdssamfunnets utfordringer, med fokus på levekårs- og intergreringsutfordringer, polariseringstendenser og konsekvenser av "utenforskap".

Ansvarsområder

Veiledning

Undervisning

Forskning

Kontakt med eksterne 

 

Kompetanse

Professor i sosiologi. Doktorgrad i epidemiologi.

Forskningsfelt sosial ulikhet, helseforskjeller, migrasjon, utenforskap. Ledet Helsedirektoratets fagråd for sosial ulikhet i helse. Medlem av utvalget som utredet levekårs- og integreringsutfordringer i byområder NOU 2020:16. Medlem av fagrådet for sosial ulikhet i helse i Viken fylkeskommune.

Sosiologi, epidemiologi, sosial ulikhet i helse, velferdstatens utfordringer, utenforskap, integrering, metode.

CV

Akademiske grader

Cand.mag, historie, kriminologi, statistikk og sosiologi. NTNU fra H-79 til V-82

Cand.polit, hovedfag i sosiologi. NTNU fra H-82 til V-85               

Pedagogisk seminar. NTNU H-1985

Dr.philos. UiO, disputerte H-96

Arbeidserfaringer

1984-85:         Forskningsassistent ved Institutt for industriell miljøforskning, Trondheim

1986:               Undervisningsassistent ved Institutt for sosiologi og samfunnskunnskap, Trondheim

1986:               Vitenskapelig assistent ved Senter for samfunnsforskning, Trondheim

1986-1987:      Forsker på prosjektet "Multinational comparisons of birth weight spesific perinatal mortality rates" ved Avdeling for epidemiologi, Statens institutt for folkehelse, Oslo

1988 – 1994:   Dr.grad stipendiat finansiert av Norges allmenvitenskapelige forskningsråd (NAVF), Rådet for medisinsk forskning (RMF). "Registerstudie av spedbarnsdødelighet i forhold til medisinske, sosiale og demografiske faktorer". Arbeidssted: Avdeling for samfunnsmedisin, Seksjon for epidemiologi, Statens Institutt for Folkehelse 

1992 - 2010:      Høgskolelektor, førsteamanuensis på Høgskolen i Vestfold (HiVe)

2010 - 2014:      Professor (HiVe, HBV)

2014 - 2021:      Instituttleder - Institutt for historie, sosiologi og innovasjon (HBV, HSN, USN)

2021 - dd:          Professor (USN Handelshøyskolen)

Forskerutdanning og utenlandsopphold

1988-1993: Dr.polit programmet på Sosiologisk Institutt ved UiO, forskeropplæring i epidemiologi ved det Medisinske fakultet (UiO).

1982: Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection

1989: ICPSR Summer Training Program in Quantitative Methods and Social Research, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA.

Pedagogisk kompetanse

1992-d.d: Undervisningserfaring innenfor alle emner på bachelor sosiologi. Masterundervisning og fagansvar på Master i tverrfaglig samfunnsvitenskap og Master i helsefremmende arbeid. Undervisningserfaring fra Studium i administrasjon og ledelse (SAL), Deltidsstudiet for skoleledere, forelesninger i forbindelse med oppdrag i forskningsetikk, metode og epidemiologi.

Forelesningsrekker og enkelt forelesninger på BI Buskerud, Folkeuniversitetet sør, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, Kommunelege kurset ved Folkehelsa, Østfold Distriktshøgskole, Matematisk institutt UiO, Phd-seminar i perinatal epidemiologi, forelesninger, gruppeleder, diskusjoner ved Universitetet i København .

Fagspesifikke foredrag i ulike fora (siden slutten av 1980 tallet til d.d.). Deltagelse på nasjonale og internasjonale konferanser (siden 1980 tallet til d.d.).

Veiledning, sensorarbeid og kommisjonsarbeid ved ulike fag og fakulteter på HiVe og andre høgskoler. Veiledning på eksterne prosjekter. Sensor på sosiologi ved Universitetet i Oslo, sensor bachelor og masternivå og Masteroppgaver i Health Promotion ved UiB, sensor på masteroppgave i samfunnsmedisin ved NTNU.

Administrativ kompetanse og verv

Div. arbeidsutvalg, programkomiteer og arrangert flere konferanser, ”scientific comitee”, ”chair” m.m.

Styremedlem i Forskerforbundet lokalavdelingen 1995-1998

Medlem av høgskolens valgstyre 1996-1999

Medlem i avdelingsstyret ved Avdeling for samfunnsfag 1994-2000

Medlem av høgskolens Tilsettingsutvalg 1996-1998

Medlem av høgskolens sentrale FoU-utvalg 1998-2000

Leder for høgskolens sentrale FoU-utvalg 1999-2000

Medlem av Fou-utvalget på Avdeling for samfunnsfag 1999-2000

Forskningsleder på HENÆR-senteret 1997-1999

Faggruppeleder sosiologi 1994-1998, 2000-2003, 2008-dd

Lederteam ved avdeling for samfunnsfag 2008-2010

Nasjonalt fagråd for sosiologi 2000-2003, 2008-2010, 2014-dd

Medlem av Helsedirektoratets Ekspertgruppe for sosial ulikhet i helse, 2008-2015

Medlem av HEPROGRESS Ekspertgruppe for sosial ulikhet i helse, 2011-dd

Leder av Helsedirektoratets fagråd for sosial ulikhet i helse 2015-2019

Medlem i utvalget til norsk offentlig utredning om levekårs- og integreringsutfordringer i byområder 2018-2020. NOU 2020:16

Div. sakkyndige komiteer i forbindelse med stillingsansettelser og opprykksvurderinger (universitets- og høgskoleansatte, dr.grad- og post.doc stipend).

Forskningsledelse og utviklingsarbeid

En av initiativtakerne til å bygge opp et utdanning-, oppdrag- og forskningsmiljø innenfor ”Forebyggende og helsefremmende arbeid”, et satsningsområde som resulterte i HENÆR-senteret (senter for helsefremmende arbeid i lokale settinger). Fungerte som forskningsleder til professoransettelsen i 1998. Ledet skrivegruppen (hvordan skrive for å publisere og løfte prosjektrapporter til vitenskapelige artikler), bidro i utviklingen av ”Master i helsefremmende arbeid”, diverste eksterne HENÆR prosjekter.

Styringsgruppen for samarbeidet Stat/Næringsliv ønsket et kunnskapsgrunnlaget for offentlig sektors virksomhet i Vestfoldsamfunnet. Bidro til et programnotat som kobler høgskolen som regionalt kompetansesenter/FoUmiljø til utfordringer det sivile samfunn og offentlig sektor i Vestfold står overfor.

 Samarbeid med forskere på Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) på prosjektet ”Fødsel, sosiale og etniske forskjeller, og senere dødelighet hos barn og foreldre". I alt 11 delprosjekter med 20 aktive forskere. Analyse av data fra registerkoblingen mellom Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret, Utdanningsregisteret og Fødelandsfila – data fra 1967-2010.

 Prosjektleder for den delen HiVe hadde ansvar for i ”Evalueringen av NAV reformen” (EVA-NAV), som omhandler NAVs samspill med utdanningssystemet (2008-2011). Prosjektet var initiert av AID og igangsatt av NFR. EVA-NAV ledes av Rokkan-senteret som samarbeider med UiB, UiO, AFI, FAFO, HiVe, Handelshøgskolen BI og Frisch-senteret – ferdigstilles i 2013.

 Planlegging- og søknad til det Nordiske prosjektet ”Socio-economic inequalities in health in early life”, finansiert av Nordisk Ministerråd (2004- 2008), program for Longitudinell Epidemiologi. Deltager i executive comitee og ansvarlig for dataleveransene fra Norge og publiserte flere internasjonale artikler.

EURO-PERISTAT, et EU- prosjektet ledet av forskere i Brussel. Datakvalitet og  utvikling av sammenlignbare indikatorer, hvordan ”oversette” og bedre statistikk til bedre helse, helserapportering, hvordan hjelpe ”policy makers” til å benytte data og viktigheten av forskning i helsepolitikk.

BOMEME, et europeisk nettverk og prosjekt om “Birth Outcomes of Mothers in Ethnic Minorities/immigrants in Europe”. Forskningssamarbeid.

 ROAM (Reproductive Outcomes And Migration) er et internasjonalt forskningsnettverk som arbeider med å redusere ulikheter i svangerskapsomsorgen, i fødselsutfall og helse mellom ulike befolkningsgrupper. To søknader om økonomisk støtte fra CHIR (Canadian Institutes of Heath Research) om "International Validation of Migration Indicators for Perinatal Health", den andre "Measuring population health interventions for migrant maternity health equity.

- Hva skjer i Sandefjord når det gjelder unge utenfor arbeidsmarkedet? Prosjektleder for et pilotprosjekt støttet av Oslofjordfondet/NFR i 2013 som omhandlet NAV’s sampill med eksterne aktører om ungdom og unge voksne som søker økonomisk sosialhjelp. Vi gjorde også en levekårsundersøkelse i Sandefjords kommune og evaluerte prosjektet «Arbeid først» der det kreves arbeid/aktivitet for ytelser/stønad.

- KOLS Praktisk og effektiv oppfølging av Kolspasienter i kommunene. Leder av brukerundersøkelsen. 

- Migrant Work Inclusion - co-creating joint opportunities through employment and entrepreneurship (MW Inc.) Prosjektleder, NFR finansiert samarbeidsprosjekt 01.12.2021-01.11.2025

Annen fagkompetanse og nettverk

Referee arbeid i flere tidsskrift: BioMed Central Journals, International Journal of Epidemiology, Nordic journal of women’s studies (NORA), Tidsskrift for Norsk Lægeforening, Pediatrics, Social Science of Medicine, European Journal of Public Health, Public Health, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Acta Paediatrica, Journal of Epidemiology and Community Health, The Open Women’s Health Journal m.fl

Medlem av: Norsk Sosiologforening, Norsk Forening for Epidemiologi (NOFE), Nordic Network on Equity and, Health Research, Folkehelseforeningen (NOPHA), European Public Healht Associaiton (EUPHA), World Frederation of Public Healh Association (WFPHA), International Union for Helath Promotion and Education (IUHPE). , Birth Outcomes of Mothers in Ethnic Minorities/immigrants in Europe (BOMEME), Reproductive Outcomes And Migration (ROAM)

Publikasjoner