Annette Bischoff

Førsteamanuensis
Enhet for analyse, strategi og virksomhetsstyring
Campus Bø (2-368)
Jeg leder det strategiske institusjonelle prosjektet USN bærekraft. Prosjektet skal ivareta, koordinere og styrke forskning, utdanning og formidling på tvers av campus, fakultet og institutt i samarbeid med viktige aktører i omgivelsene.

Ansvarsområder

  • Leder, USN Bærekraft
  • Fagligansvarlig for BIPen "Driving Sustainable Futures in Higher Education"
  • Forskning på menneskets forhold til naturen, friluftsliv, bærekraft, livskvalitet og pedagogikk.

Kompetanse

Ledererfaring som instituttleder i 2 perioder 2005-2008 og 2011-2020

Phd. fra NMBU med fokus på menneskets forhold til natur, naturopplevelse, tilrettelegging, politikk og forvaltning

Mastergrad i idrettspedagogikk og idrettspsykologi

CV

Annette Bischoff | LinkedIn

CV    Annette Bischoff, Født:    1.5.1962     Nasjonalitet:   Dansk, norsk far                                                       

Utdanning:

1983-86             Engelsk ved Københavns Universitet

1986-89             Idræt bifag, Danmarks Højskole for Legemsøvelser.

1990-91             Friluftsliv Mellomfag, Norges Idrettshøgskole

1989-97             Idræt Hovedfag, Humanistisk-samfundsvidenskablig linie ved Det naturvidenskablige Fakultet, Københavns Universitet

2012                   PhD – Stier, Mennesker og Naturopplevelse. Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet 

Beskjeftigelse:

1993- 2004      Høgskolelektor i friluftslivsfag  på Studium i Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Høgskolen i Telemark, Bø

2005 – 2008   Instituttleder ved Institutt for idrett og friluftslivsfag, Høgskolen i Telemark

2008 – 2011    Dr.gradsstipendiat ved HiT/NMBU

2011 - 2016     Instituttleder ved Institutt for idrett og friluftslivsfag, Høgskolen i Telemark

2016 - 2020     Instituttleder ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, USN

2021 -              Senterleder, Senter for Bærekraftig Omstilling 

 

Faglig ledelse:

Studieleder for studium i friluftsliv, kultur og naturveiledning

fra august 1995- august 1999 og fra juni 2000 – 2002

Nestleder i instituttet fra juli 1999 - 2002

Verv og utvalg:

Likestillingsutvalget 2 perioder – tidlig 2000-tal og fra 2012 til nå.

Instituttstyret i institutt for idrett og friluftslivsfag 1996 – 2002 

Høgskolerådet fra aug. 2000 – til det opphørte

Avdelingsstyret fra aug. 2000 – til det opphørte

Opptakskomiteen fra 1997 – 2000

Forskerforbundet – lokale klubstyre fra aug. 1999

PPU-utvalget 1999 (høgskolens arbeidsgruppe for utredning av behov for ppu-utdanning ved

 HIT)

 

 

Utvikling av nye studietilbud og emner:

 

Joint Master i Nordisk friluftsliv. Et samarbeid mellom Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Gymnastik og Idrottshøgskolan i Stockholm, Norges Idrettshøgskole og HSN. Forventet oppstart 2019

 

Studium i Naturveiledning. Et samarbeid mellom de 4 instituttene ved AF. SNO og Miljødirektoratet. Forventet oppstart 2019

 

Nordisk bachelor i friluftsliv – kultursosiologisk komparativt studium. Arbeidet ble på begynt høsten 2000 og studiet ble i gangsatt i 2003. Samarbeids studium mellom 8 høgskoler og universitet i Norden.

 

Omlegging av friluftslivsstudiene ved HIT til bachelor løp – høsten 2001

 

Nordisk studium i friluftsliv  – HIT 2000

 

Fagene friluftslivspedagogikk og veilederlære 6 vt og friluftsliv, kultur og samfunn 2 vt  2000

 

2 årig studium i friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1997

 

 

Ansvar for seminarer og konferanser:

Båten i sentrum – Nordisk seminar 2018

Friluftslivsstudienes 25års jubileum juni 2007 – fagseminar

Seminar om arbeidsmåter i friluftsliv. Praktisk pedagogisk seminar med deltakere som har jobbet pedagogisk med friluftsliv gjennom mange år. Mai 2001

Friluftsliv, sikkerhet og ansvar. 2-4 november 1998. Nasjonalt seminar i samarbeid med

Norges Idrettshøgskole

Friluftsliv i spennet mellom veiledning og undervisning. HIT 19.11.1999

Uteskole – naturligVis. Konferanse om uteskole 3-5 mai 2000

 

 

Nettverk

Medlem i FRIFO`s forskningsgruppe (Friluftslivets Fellesorganisasjon)

Nordpluds Idrett

Norsk forum for friluftslivsutdanning

Nettverk for uterehabilitering

 

 

Publikasjoner

Vitenskapelige arbeider og publikasjoner

Fasting, M.; Høyem, J.; Bischoff, A.: (2021 (in prep) Barndommens landskap - En studie av unge voksnes minner i møte med barndommens nærnatur. JASED, Journal for research in arts and sports education.

Petersen, E.; Bischoff, A.; Liedtke, G.; Martin, A. J. How does being solo in nature affect well-being? Evidence from Norway, Germany and New Zealand. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, x.

Bischoff, A: Naturrelasjon, Kapittel i fagbok; Rehabilitering ude. Rehabiliteringsforum Danmark, 2019. ISBN 978-87-999549-2-6

Bischoff, A. og Kissow, A.M.; Rehabilitering ude. Hvordan kan vi forstå begrebet? Kapittel i fagbok; Rehabilitering ude. Rehabiliteringsforum Danmark, 2019. ISBN 978-87-999549-2-6

Bischoff, A.; Mytting, I.: Friluftsliv. 3. utgave, Gyldendal 2018

Bischoff, Annette, Kirsti Pedersen Gurholt, Margrete Skår: Framtidig kunnskapsbehov, utfordringer og muligheter. Forskning i Friluft 2018. Norsk Friluftsliv

Bischoff, Annette: Betydningen av barndommens landskap i voksen alder. Forskning i Friluft 2018. Norsk Friluftsliv

Gurholt K.P.; Bischoff. A.; Mygind, E.; Lundvall, S.: Nordic master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies): An Invitation to Students Worldwide Pathways The Ontario Journal of Outdoor Education, 24 (4) 2018 ISSN 0840-8114

Solfrid Bratland-Sanda, Annette Bischoff og Sidsel Sæterhaug: Lokal oppfølging av fysisk aktivitet etter opphold i spesialisthelsetjenesten. Forskningsrapport, HSN 2016,

Bischoff, A: Stier mennesker og naturopplevelse. Novus forlag 2015

Bischoff, A: Stier mennesker og naturopplevelse. Novus forlag 2015

Bischoff, A.:  Stiens betydning for naturopplevelsen. Bok kapittel i forbindelse med naturvernforbundets 100års jubileum 2014.

Bischoff, A: Brugen af friluftsliv, idræt og mentaltræning i behandlingen af kvinder med kroniske muskelsmerter. I «Nalle. Veilederen og forskeren. Festskrift til Bjørn Tordsson på hans 60-årsdag. (in prep)

Bischoff, A: Mellom meg og det andre er der stier.. en avhandling om stier, mennesker og naturopplevelse. «Philosophia doktor» Universitet for Miljø og Biovitenskap 2012

Bischoff, A: Naturopplevelse og friluftsliv. Kapittel i Nordisk antologi: Friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsættelse. Handicapidrættens Videnscenter 2011

Bischoff, A: Forskning på natur og friluftsliv i Norge. Notat Nordisk Phd-samling Københavns Universitet 2008

Bischoff, A. & Mytting, I: Friluftsliv. Lærebok 2. utgave. Gyldendal 2008

Bischoff, A.: Mellom meg og det andre fins det stier. I Sookermany og Erikseb: Veglederen.  Et festskrift til Nils Faarlund. Gan Aschehaug 2007

Bischoff, A. Reiten, T og Marcussen, J.: Friluftsliv og helse. En kunnskapsoversikt. HiT  2007

Bischoff, A: Fornemmelse for stien. Forskning i friluft 2005. FRIFO 2006

Bischoff, A: Stien i ytre og indre landskap Essay skrevet i forbindelse med forskerkurset: ”Naturopplevelse, forvaltning og tilrettelegging” ved UMB 2005

Bischoff, A: Å fange turstiopplevelser gjennom samtale. NLH 2004 Essay skrevet i  forbindelse med forskerkurset; Å være forskende deltaker.

Bischoff, A.: Unge, ungdomskultur og natur. I antologien Naturens værdi. GAD´s forlag, København 2003.

Bischoff, A.: På stier mellom landskap og landskaping Høgskolen i Telemark, Forskning i friluft 2002. FRIFO 2002 

Bischoff, A. og  Odden, A.:  Nye trender i norsk friluftsliv – utvanning eller forsterkning av gamle mønstre og idealer. Høgskolen i Telemark, Institutt for Idretts- og friluftslivsfag Forskning i Friluft. FRIFO 2002.

Bischoff, A: En turstiopplevelse – stiens og merkingens makt.  Paper til konferansen: "Idrettspolitikk som størknet mening og skapende kraft". 3 og 4  desember 2001. Kjernemiljø i idrettspolitikk og idrettsanlegg ved Høgskolen i Telemark og Telemarksforskning-Bø

Bischoff, A. & Odden, A.  Moderniseringsprosesser i utmarka – konsekvenser av endringer innenfor friluftslivet. I Utmark no.1 mai 2000.

Bischoff, A.: Nye måter å bruke naturen på – friluftsliv eller tøys? I konferanserapport fra konferansen ”friluftsliv i grenseland”, Oslofjordens Friluftsråd juni 2000

Bischoff, A. og Odden, A.: Bidrag til ny Stortingsmelding om friluftsliv høst 2000. Oppdrag fra Miljøvern Departementet

  1. Begrepet friluftsliv

  2. Friluftslivets mønster og omfang

  3. Ungdom og friluftsliv – endringer i lys av modernitetsprosesser

  4. Behov for forskning innen friluftsliv

Bischoff, A.: At skabe sig selv – om friluftsliv som rum for unges identitetsdannelse og kompetenceudvikling. Konferanserapport ”Dansk friluftsliv i det nye årtusinde, muligheder og problemer i fremtiden. Kystgården 27/28.3.00 

Bischoff, A & Odden, A.: Ungdom og friluftsliv – endringer i lys av modernitetsprosesser. I Naturforvaltning og samfunnsfag II.

Referat fra konferanse 12-13.10.1999. DN-notat 1999-6

Bischoff, A. & Mytting, I.: Friluftsliv. Grunnbok for studieretning idrettsfag. Gyldendal 1999

Bischoff, Annette. Ungdom og friluftsliv - endring fra tradisjonsoverføring til valg og personlig utvikling. i Rapport fra konferansen “Forskning i friluft”  FRIFO 1998

 

Rapporter

Bischoff, A. (red): Uteskole… NaturligVis. Rapport HIT oktober 2000

Bischoff, A. (red): Friluftsliv – i spennet mellom veiledning og undervisning. HIT seminarrapport 1999

Bischoff, A. (red): Friluftsliv, sikkerhet og ansvar. Rapport HIT 1998

Bischoff, A & Odden, A.: Friluftslivsstudiet ved Høgskolen i Telemark. Undersøkelse av tidligere friluftslivsstudenters utdanning, yrkesvalg og vurdering av friluftslivsstudiets relevans. HIT 1998

 

Publikasjoner i Cristin