Eli Anne Eiesland

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (5606)
Jeg har doktorgrad i lingvistikk fra Universitetet i Oslo (2016). Doktorgradsavhandlinga mi så på sammensatte substantiv i norsk og deres betydning. Norsk er et språk der sammensetting er en svært produktiv orddanningsprosess. Når to ord kombineres, kan betydninga av helheten være til dels uforutsigbar: en "barnefilm" er en film FOR barn, mens en "dyrefilm" er en film OM dyr. Å forstå sammensetninger riktig krever at taleren tolker ikke bare betydninga av enkeltorda som inngår i sammensetninge, men også relasjonen mellom orda, noe som kan være en utfordring særlig for andrespråksinnlærere. Denne betydningsrelasjonen har jeg undersøkt i mitt doktorgradsarbeid. Jeg er interessert i grammatikk generelt, og særlig orddanning (sammensetning og avledning), og åssen en kan beskrive betydninga til sammensatte og avleda ord. Jeg er også interessert i metaforer, og åssen ulike konseptuelle metaforer kan undersøkes ved hjelp av korpusdata. Både morfologisk bevissthet og kunnskap om metaforer er korrelert med leseferdigheter, og derfor er jeg interessert i å undersøke åssen en kan undervise elever i slike ting.

Ansvarsområder

Underviser på grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, og på etter- og videreutdanning. 

Faggruppeleder for norsk og engelsk ved ISL campus Drammen. 

Kompetanse

  • Norsk språk og grammatikk 
  • Grammatikkdidaktikk
  • Lese- og skriveopplæring
  • Norsk som andrespråk
  • Nynorskdidaktikk
  • Språkkartlegging
  • Språkhistorie og språkendring
  • Bruksbasert lingvistikk og kognitiv grammatikk 
  • Korpuslingvistikk
  • Metaforteori

 

CV

2016 - nå: Førsteamanuensis, institutt for språk og litteratur, USN

2015-2016: Gjennomføringsstipendiat, institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

2011-2016: Ph.d i lingvistikk, UiO

2009-2010: Timelærer i norsk på barnehagelærerutdanninga, HiOA (nå Oslomet)

2008-2009: Norsklærer for voksne innvandrere, Berlitz language services

2006-2008: Mastergrad i lingvistikk, UiO

 

Publikasjoner

Eiesland, Eli Anne (2020) Automatisk oversettelse i språkfaga – diaktiske og vurderingsmessige problemstillinger. Instituttsamling ISL; 2020-02-05 - 2020-02-06

Eiesland, Eli Anne (2020) Er det nynorskkrise på lærerutdanningene?. Khrono.no 2020

Eiesland, Eli Anne (2020) Nynorsk i lærarutdanninga. Blogg, Nynorsksenteret 2020

Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (2020) Det flerspråklige klasserommet. Kurs, Landslaget for norskundervisning; 2020-02-03 - 2020-02-03

Eiesland, Eli Anne (2019). Automatisk tekstanalyse i klasserommet. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s.297-298

Eiesland, Eli Anne (2019). «Hvor mange substantiv med trekantform kan du finne?» - En studie av grammatikk i lærebøker for småtrinnet. Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy; 2019-05-07 - 2019-05-09

Eiesland, Eli Anne (2019). Språk, grammatikk og grammatikklæring - seminar for fremmedspråkslærere. Fagdag for lærere; 2019-03-06 - 2019-03-06


Eiesland, Eli Anne (2019) Å bruke korpus i språkundervisning. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s.299-300

Eiesland, Eli Anne; Fløgstad, Guro Nore (2019) Linguistic Variation and Subject Knowledge in Norwegian Curricula and Teacher Education Programs. Society, Identity, and Transformation in Language Teacher Education 11th International Language Teacher Education Conference; 2019-05-30 - 2019-06-01


Eiesland, Eli Anne; Laake, Signe (2019). Læreres tanker om grammatikkundervisning – mer enn stafett og sortering?. NNMF 7; 2019-10-23 - 2019-10-24

Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (2019) Cambios en el sistema de género del noruego. La construcción de ei litta.. III Congreso de la Delegación Argentina de la ALFAL: Identidades dinámicas III: Perspectivas actuales sobre las lenguas; 2019-04-24 - 2019-04-24


Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (2019). Det flerspråklige klasserommet.. Kurs, Landslaget for norskundervisning; 2019-10-31 - 2019-10-31

Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (2019) Det flerspråklige klasserommet.. Kurs, Landslaget for norskundervisning; 2019-11-13 - 2019-11-13

Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (2019). Ei litta artikkel om norsk språk: Er du mer beskjeden hvis du tar ei litta selfie enn en liten selfie? Forskning.no [Internett] 2019-02-27

Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (2019). Gender shift in a Norwegian diminutive construction. Nordic Journal of Linguistics 2019 ;Volum 42. s.57-85


Laake, Signe; Eiesland, Eli Anne (2019) Lærere og grammatikkundervisning. MONS; 2019-11-26 - 2019-11-29

Eiesland, Eli Anne (2018). Språklige monumenter. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 

Eiesland, Eli Anne (2018). Undervisningsfilm om grammatikk. NDLA 2018

Eiesland, Eli Anne; Fløgstad, Guro Nore (2018). Ei litta fenomen: kjønnsskifte i norsk. Kognitivt sommerseminar; 2018-06-04 - 2018-06-05

Eiesland, Eli Anne; Fløgstad, Guro Nore (2018). Gender shift in Norwegian: the ei litta construction. 51st Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea; 2018-08-28 - 2018-09-01

Eiesland, Eli Anne; Fløgstad, Guro Nore (2018) Gender shift in Norwegian: The ei litta-construction. 4th Usage-based linguistics conference; 2018-07-02 - 2018-07-04

Eiesland, Eli Anne; Vindenes, Urd (2018). Subject doubling in Norwegian: A corpus investigation. 4th Usage-based linguistics conference; 2018-07-02 - 2018-07-04

Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (2018). Ei litta kaffetår Om bruk av hunkjønnsmorfologi på hankjønns- og intetkjønnssubstantiv i norsk. Dansk-norsk seminar i historisk lingvistik 7; 2018-01-02 - 2018-02-04

Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (2018).
Simplification and complexification in the changing Norwegian gender system. Gjesteforelesning; 2018-12-09 - 2018-12-09

Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (2018). The ei litta construction. Gender shift in Norwegian. International Conference of Construction Grammar 10; 2018-07-16 - 2018-07-17

Vindenes, Urd; Eiesland, Eli Anne (2018). Subjektsdublering i norsk - en korpusstudie. Kognitivt sommerseminar; 2018-06-04 - 2018-06-05
UiO

Eiesland, Eli Anne; Lind, Marianne (2017). Hva er en grevlingby? En undersøkelse av hvordan nylagde sammensetninger fortolkes av personer med og uten afasi. Norsk tidsskrift for logopedi 2017 ;Volum 63.(2) s.6-14

Eiesland, Eli Anne; Vindenes, Urd (2017). "Du e mislykka du". Subjekt i ekstraposisjon på norsk. MONS 2017; 2017-11-22 - 2017-11-24

Fløgstad, Guro; Eiesland, Eli Anne (2017). "Ei litta". Språkteigen, NRK P2 [Radio] 2017-11-12

Fløgstad, Guro; Eiesland, Eli Anne (2017). Ei litta kaffitår: hunkjønnsmorfologi brukt på hankjønns- og intetkjønnssubstantiv i norsk. Forskergruppa for språklig variasjon og endring i
samfunn og utdanning; 2017-10-18 - 2017-10-18

Fløgstad, Guro Nore; Eiesland, Eli Anne (2017). Ei litta kaffitår. Hunkjønnsmorfologi brukt på hankjønns- og intetkjønsssubstantiv i norsk.. MONS Møter om norsk språk; 2017-11-22 - 2017-11-24


Olsen Jessa, Lotte; Myhre, Torunn; Eiesland, Eli Anne; Fløgstad, Guro Nore (2017).Har du lagt merke til "ei litta" forandring?. NRK [Internett] 2017-12-05

Eiesland, Eli Anne (2016). The Semantics of Norwegian Noun-Noun Compounds. A corpus-based study. Oslo: 07 Oslo AS 2016 265 s.

Vindenes, Urd; Eiesland, Eli Anne (2016). Det villeste nye språkpåfunnet kommer fra amerikanske universiteter. Aftenposten Vitenskap 2016

Eiesland, Eli Anne (2015). Semantikken til norske substantivsammensetninger. MONS; 2015-11-25 - 2015-11-27

Eiesland, Eli Anne (2015): Using domain matrices to describe the semantics of compound nouns. ICLC13; 2015-07-20 - 2015-07-25

Eiesland, Eli Anne (2014). Sammensatte substantiver i kognitiv grammatikk: ”domains all the way down”. NORKOG: Kognitivt sommerseminar; 2014-06-20 - 2014-06-21

Eiesland, Eli Anne; Lind, Marianne (2014). Interpretation of novel noun compounds by aphasic and non-aphasic speakers. ICPLA 2014, International Clinical Phonetics and Linguistics Association; 2014-06-11 - 2014-06-13

Eiesland, Eli Anne (2013). George Lakoff. I: Store norske leksikon (snl.no). 2013

Eiesland, Eli Anne (2013). Ronald Langacker. I: Store norske leksikon (snl.no). 2013

Kristoffersen, Kristian Emil; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune Nørgaard; Eiesland, Eli Anne; Henriksen, Laila Yvonne;
Simonsen, Hanne Gram (2013). The use of the Internet in collecting CDI data - an example from Norway. Journal of Child Language 2013 ;Volum 40.(3) s.567-585

Eiesland, Eli Anne; Lind, Marianne (2012). Compound nouns in spoken language production by speakers with aphasia compared to neurologically healthy speakers: An exploratory study. Clinical Linguistics & Phonetics 2012 ;Volum 26.(3) s.232-254

Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram; Eiesland, Eli Anne; Henriksen, Laila Yvonne (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studie. Norsk tidsskrift for logopedi 2012 ;Volum
58.(1) s.34-43

Eiesland, Eli Anne (2011). Sammensatte substantiv i norsk. MONS 14; 2011-11-24 - 2011-11-26

Eiesland, Eli Anne (2011). Skal vi sittedanse? Norske verb-verb-sammensetninger. MONS 14; 2011-11-24 - 2011-11-26

Eiesland, Eli Anne; Jones, Ann (2011). Verb-verb-sammensetninger i norsk. NRK P2 Språkteigen [Radio] 2011-12-04

Publikasjoner i Cristin