Elisabeth Gulløy

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (N-118)
Elisabeth Gulløy er samfunnsgeograf med lang erfaring fra arbeid med kvalitative og kvantitative metoder. Ved siden av å være lærer på USN er hun PhD-student. Forskningen hennes dreier seg om barn og unges tilhørighet i lokalsamfunnet.

Ansvarsområder

 • Undervisning i forskningsmetoder, vitenskapsteori på bachelor- og masternivå, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
 • Veileder for studenter ved Master i forebygende arbeid med barn og unge og Master i samfunn og helse
 • PhD-student ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Veiledere: professor Terje Wessel, UiO, førsteamanuensis Geir H Moshuus, USN. Prosjektets tittel: "Sosial deltakelse og tilhørighet blant ungdom i Telemark"
 • Prosjektleder for Ungdata-undersøkelsen ved USN og samarbeid i referansegruppa for planlegging og gjennomføring av Ungdata i Vestfold og Telemark og Buskerud/Viken fylker
 • Er tilknyttet forskningsprosjektet "Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark (UngSA)"
 • Medlem i forskergruppa "Oppvekst og utdanning"

Kompetanse

 • Undervisnings- og veilederkompetanse på bachelor- og masternivå

 • Bruk av SPSS, STATA og NVIVO

 • Forskningsdesign, bruk av kvantitative og kvalitative metoder i statistikkproduksjon, forskning og utredning. Planlegging og gjennomføring av spørreskjemaundersøkelser.

 • Barndom, ungdom og oppvekst, fritid og skole i lokalsamfunn, tilhørighet, samfunnsgeografi

 • Internasjonalt undervisnings- og kompetansearbeid, prosjektledelse internasjonale bistandsprosjekter og institusjonsutviklingsprosjekter

CV

 • 2015 – d.d. Høgskolelektor, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, USN. Underviser i metode, vitenskapsteori, samfunnsfag og studieteknikk på bachelorutdanningene i sosialfag: barnevern, vernepleie. Underviser i forskningsmetode, statistikk og prosjektbeskrivelse/masteroppgavedesign på masterutdanningen "Samfunn og helse".
 • 2015-d.d. Veileder for masterstudenter ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
 • 2015 -  2019. Forskningsmedarbeider på det kvalitative, longitudinelle prosjektet «UngSA» som studerer ungdom og skolegjennomføring.
 • 2015 - 2016 Seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Seksjon for metode
 • 2011 – d.d. Stipendiat, Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark. Tilknyttet FoU-prosjektet ”Ung i Telemark”.
 • 2004 – 2011 Rådgiver/seniorrådgiver, Seksjon for planlegging og brukertesting, Avdeling for datafangst, SSB.
 • 2008 Leder for brukertestvirksomheten i Statistisk sentralbyrå (SSB). Utvikling og evaluering av spørreskjemaer, nettsteder og elektroniske datainnsamlingsverktøy
 •  2006 - 2008 Seniorrådgiver i stab for fagdirektør, Avdeling for IT og datafangst, SSB. Ansvar for bruk av Balansert Målstyring (BMS) i ledergruppa ved avdelingen.
 • 1998 - 2004 Prosjektleder/rådgiver, Seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid, SSB. Prosjektledelse i samarbeidsprosjekter med statistikkbyråene i Palestina, Mozambique, Uganda, Malawi. Statistikk-konsulent med oppdrag i Zambia, Zimbabwe, Pakistan   
 • 1997- 1998 Førstekonsulent, Seksjon for levekårsstatistikk, SSB.
 • 1994- 1997 Konsulent/førstekonsulent, Seksjon for intervjuundersøkelser, SSB.
 • 1994 - 2002 Deltids undervisning ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i tema: Kvinner og utvikling, Kvalitative metoder, SPSS.
 • 1993-1994 Lektor i geografi, Nadderud vdg. skole, Bærum
 • 1991 Forskningsassistent ved siden av studiene for NAVF-stipendiat Mette Masst, Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo 
 • 1988-93 Forskningsassistent i forbindelse med et forskningsprosjekt i Botswana; "The impact     of several years of drought on settlement pattern and development of crop production in Botswana", under ledelse av professor Jan Hesselberg, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

2021      Eik-Åheim, K., Sveinsson-Momrak, E., og Gulløy, E. Nakenbilder på mobilen – en naturlig del av ungdomskulturen? I: Aase, K. N., Gulløy, E., Lorentzen, C. A. N., Bentsen, A., Kristiansen, R., Eik-Åheim, K., Riiser, E. S., Haraldsen, E. og Momrak, E. S. (2021). Ung i Vestfold og Telemark 2021. Skien: Kompetansesenter rus - region sør / Vestfold og Telemark fylkeskommune. 99-107. https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/om-regionen-vt/ungdata/ung-i-vestfold-og-telemark-til-web.pdf

2021      Bentsen, A., Riiser, E. S. og Gulløy, E. Hva gjør skolen til et godt sted å være? I: Aase, K. N., Gulløy, E., Lorentzen, C. A. N., Bentsen, A., Kristiansen, R., Eik-Åheim, K., Riiser, E. S., Haraldsen, E. og Momrak, E. S. (2021). Ung i Vestfold og Telemark 2021. Skien: Kompetansesenter rus - region sør / Vestfold og Telemark fylkeskommune. 89-97. https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/om-regionen-vt/ungdata/ung-i-vestfold-og-telemark-til-web.pdf

2021      Lorentzen, C. A. N., Bentsen, A., Gulløy, E. og E. Haraldsen. “Å ha trua”- Hvilke forhold i ungdommenes liv har betydning for deres generelle tro på at de kan mestre kommende utfordringer? I: Aase, K. N., Gulløy, E., Lorentzen, C. A. N., Bentsen, A., Kristiansen, R., Eik-Åheim, K., Riiser, E. S., Haraldsen, E. og Momrak, E. S. (2021). Ung i Vestfold og Telemark 2021. Skien: Kompetansesenter rus - region sør / Vestfold og Telemark fylkeskommune. 79-87. https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/om-regionen-vt/ungdata/ung-i-vestfold-og-telemark-til-web.pdf

2020   Gulløy, E. Leisure and community assessments: emotional place relations among young teenagers in a Norwegian industrial stronghold. Norwegian Journal of Geography, Vol. 74, No. 1, 35–53. ISSN 0029-1951. https://doi.org/10.1080/00291951.2020.1733651

2019   Gulløy, E. & Moshuus, G. H. Stedsløse slaur - Ungdom, skole og lokal forankring. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 109-126. Special Issue/temanummer: Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag. Vol. 3, no. 3, 2019. https://doi.org/10.7577/njcie.3314

2018    Aase, K. N., Kristiansen, R., Vardheim, I., Bentsen, A., Gulløy, E., Bordevich, K., Bunting, M., Krane, V. Ung i Telemark 2018. Skien, Telemark fylkeskommune. Kompetansesenter rus - region sør.

2018    Bordevich, K., Vardheim, I., Gulløy, E., Bunting, M. Nye perspektiver på mobbing. Ung i Telemark 2018. K. N. Aase, R. Kristiansen, I. Vardheim et al. Skien, Telemark fylkeskommune / Kompetansesenter rus - region sør: 100-112.

2017    Gulløy, E. Skole + tilhørighet = lokal tilhørighet? I: Bunting, M. og G. H. Moshuus. Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.

2017    Strandbu, Å., Gulløy, E., Andersen, P. L., Seippel, Ø., Dalen, H. B. Ungdom, idrett og klasse:    Fortid, samtid og framtid. Norsk sosiologisk tidsskrift 1(02): 132-151.

2012    Gulløy, E., K.-A. Lund og D.F. Gravem. 2012. Sluttrapport fra forprosjektet til AKU-effektivisering i SSB. Interne dokumenter 25/2012. Oslo/Kongsvinger, Statistisk sentralbyrå.   

2012    Moshuus, G. og E. Gulløy. Ung i Skien 2011. Tabellrapport. Høgskolen i Telemark. www.ungdata.no/asset/6008/1/6008_1.pdf

2012    Gulløy, E. og G. Haraldsen. Spørreskjemaundersøkelser blant barn og ungdom. I: Backe-Hansen, E. og I. Frønes (red.). 2012. Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Gyldendal Akademiske, Oslo.       

2010    Gulløy, E. og A.B. Djuve. Veileder i brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). Finnes også som et eget nettsted på Imdis hjemmeside: http://www.imdi.no/no/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Laringsressurser/2010/Veileder-i-brukerundersokelser-nar-innvandrere-er-brukere/

2010 Gulløy, E. og T.M. Normann. Sexual identity and living conditions. Evaluation of the relevance of living conditions and data collection. Reports 2010/38. Statistics Norway. http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_201038/index.html/index.html

2009    Djuve, A. B., E. Gulløy, H. C. Kavli og F. Berglund. Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe. Fafo-rapport 2009:24. Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo.

2009    Gulløy, E., G. Haraldsen og B. A. Holth. Kvalitetskjenneteikn innanfor sektoren for       omsorgstenester. Notater 2009/59. Statistisk sentralbyrå.

2009    Gulløy, E., G. Haraldsen and T. M. Normann. Kartlegging av seksuell identitet i Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse. Dokumentasjon av bakgrunn og utvikling av spørsmål. Notater 2009/22. Statistisk sentralbyrå

2009    Ramm, J., B. Otnes and E. Gulløy. Translating and testing the European Health Interview Survey, Norway 2008. Corrected version 21 August 2009. Documents 2009/11. Statistics Norway

2008    E. Gulløy, G. Haraldsen, Ø. Kleven og T. M. Normann. Developing questions on sexual identity. Paper presented for the International Association for Official Statistics Conference, Shanghai, China. Statistics Norway

2008    E. Gulløy. Levekår blant unge med innvandrerbakgrunn 2006. Dokumentasjonsrapport. Notater 2008/31, Statistisk sentralbyrå.

2008    E. Gulløy. Levekår blant innvandrere 2005/2006. Dokumentasjonsrapport. Notater 2008/5, Statistisk sentralbyrå.

2007    Gulløy, E., G. Haraldsen og T. Nøtnæs. Resultater fra brukertesting av ny forside på ssb.no. Interne dokumenter 2007/8, Statistisk sentralbyrå.

2007    E. Frilseth & E. Gulløy. Statistics Norway User Survey 2007. Documents 2007/11, Statistics Norway.

2004    E. Gulløy and B.K. Wold (eds.). Statistics for Development, Policy and Democracy. Successful Experience and Lessons learned through 10 years of statistical and institutional development assistance and cooperation by Statistics Norway. Documents 2004/4, Statistics Norway.

2004    Y. Falah & E. Gulløy. Experiences with the twinning modell of cooperation: Statistics Norway – Palestinian Central Bureau of Statistics 1996-2000. In E. Gulløy and B.K. Wold (eds.). Statistics for Development, Policy and Democracy. Successful Experience and Lessons learned through 10 years of statistical and institutional development assistance and cooperation by Statistics Norway. Documents 2004/4, Statistics Norway.

2003    E. Gulløy og H.V. Sæbø. Final report, Restructuring and Reorganization Plan for Pakistan Statistical System. May 2003.

2000    Snorrason, H., Lundgren, L., Wold, B.K. & E. Gulløy. Support to Institutional strengthening and Capacity Building of the Palestinian Central Bureau of Statistics, Twinning Arrangement with Statistics Norway. Project Document for a Phase II of the NORAD project. PAL005. Statistics Norway

1998    Gulløy, Elisabeth, Stein Opdahl & Irene Øyangen. Levekår og forbruk blant studenter 1998. Notat 98/79. Statistisk sentralbyrå.

1997    Gulløy, Elisabeth. Undersøkelse om personvern: holdninger og erfaringer 1997. Notater 97/48. Statistisk sentralbyrå

1997    Gulløy, Elisabeth. Journalister og personvern - om personvernproblematikk og Datatilsynet. Notater 97/40. Statistisk sentralbyrå

1997    Gulløy, Elisabeth, Svein Blom & Agnes Aall Ritland. Levekår blant innvandrere 1996. Dokumentasjonsrapport med tabeller. Notater 97/6. Statistisk sentralbyrå

1996    Gulløy, Elisabeth, Svein Gåsemyr & Anne Vedø. Forslag til et nytt system for norsk bistandsstatistikk. Rapport 96/20. Statistisk sentralbyrå

1993    Gulløy, Elisabeth. Kvinner og marginalisering. Arbeid og levekår blant lavinntektshushold i Francistown, Botswana. Hovedoppgave. Avdeling for Samfunnsgeografi, Institutt for Kultur- og Samfunnsfag, Universitetet i Oslo. 242 pages.

1992    Gulløy, Elisabeth. ""Women in Development". Et perspektiv for endring, men av hva?" i Samfunnsgeografi Hovedfagsårbok 1992. Avdeling for Samfunnsgeografi, Institutt for kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo.