Elisabeth Gulløy

Universitetslektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (N-116)
Elisabeth Gulløy er samfunnsgeograf med lang erfaring fra arbeid med kvalitative og kvantitative metoder. Ved siden av å være lærer på USN er hun PhD-student. Forskningsområder: oppvekst, barn og unges tilhørighet i lokalsamfunnet, survey- og spørreskjemametodikk.

Ansvarsområder

 • Undervisning i forskningsmetoder, vitenskapsteori på bachelor- og masternivå, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
 • Emneansvarlig MSH-PFM4300: Prosjektbeskrivelse og forskningsmetode
 • Veileder for studenter ved Master i samfunn og helse
 • Prosjektleder for Tilgjengelighetsstudien
 • PhD-student ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Veiledere: professor Terje Wessel, UiO, førsteamanuensis Geir H Moshuus, USN. Prosjektets tittel: "Sosial deltakelse og tilhørighet blant ungdom i Telemark"
 • Leder for forskningsgruppa "Oppvekst og utdanning" (sammen med Inger Kjersti Lindvig)
 • Tilknyttet forskningsprosjektene Ungdata og Ungdata pluss, Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark (UngSA), MOSEP Masteroppgaven som endringsprosess, Fortellinger som pedagogisk verktøy, Skjerm og skjema: digital tilgjengelighet for alle

Kompetanse

 • Undervisnings- og veilederkompetanse på bachelor- og masternivå

 • Bruk av SPSS, STATA og NVIVO

 • Forskningsdesign, bruk av kvantitative og kvalitative metoder i statistikkproduksjon, forskning og utredning. Planlegging og gjennomføring av spørreskjemaundersøkelser.

 • Barndom, ungdom og oppvekst, fritid og skole i lokalsamfunn, tilhørighet, samfunnsgeografi

 • Internasjonalt undervisnings- og kompetansearbeid, prosjektledelse internasjonale bistandsprosjekter og institusjonsutviklingsprosjekter

CV

 • 2022-2023 Prosjektleder Tilgjengelighetsstudien (RFF-støttet)
 • 2022 - d.d. Leder for forskergruppa 'Oppvekst og utdanning'
 • 2011-2022 Koordinator for Ungdata på USN
 • 2015 – d.d. Høgskolelektor, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, USN. Underviser i metode, vitenskapsteori, samfunnsfag og studieteknikk på bachelorutdanningene i barnevern og vernepleie. Underviser i forskningsmetode, statistikk og masteroppgavedesign på masterutdanningen "Samfunn og helse".
 • 2015-d.d. Veileder for masterstudenter ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
 • 2015 -  d.d. Forskningsmedarbeider på det kvalitative, longitudinelle prosjektet «UngSA» som studerer ungdom og skolegjennomføring.
 • 2015 - 2016 Seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Seksjon for metode
 • 2011 – d.d. Stipendiat, Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark. Tilknyttet FoU-prosjektet ”Ung i Telemark”.
 • 2004 – 2011 Rådgiver/seniorrådgiver, Seksjon for planlegging og brukertesting, Avdeling for datafangst, SSB.
 • 2008 Leder for brukertestvirksomheten i Statistisk sentralbyrå (SSB). Utvikling og evaluering av spørreskjemaer, nettsteder og elektroniske datainnsamlingsverktøy
 •  2006 - 2008 Seniorrådgiver i stab for fagdirektør, Avdeling for IT og datafangst, SSB. Ansvar for bruk av Balansert Målstyring (BMS) i ledergruppa ved avdelingen.
 • 1998 - 2004 Prosjektleder/rådgiver, Seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid, SSB. Prosjektledelse i institusjonssamarbeid med statistikkbyråene i Palestina, Mozambique, Uganda, Malawi. Internasjonal konsulent med oppdrag i statistikkbyråene i Zambia, Zimbabwe, Pakistan. Ansvarlig for utvekslingsavtaler finansiert av Fredskorpset  
 • 1994- 1998 Konsulent/førstekonsulent, Seksjon for intervjuundersøkelser og Seksjon for levekårsstatisikk, SSB.
 • 1988-94 Forskningsassistent, Universitetet i Oslo og Senter for utvikling og miljø (SUM).

Publikasjoner i Cristin