Ingvild Marheim Larsen

Viserektor for utdanning
Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Campus Drammen (7512)

CV

Utdanning:

 • 2007: Universitetet i Oslo: Institutt for statsvitenskap, doktorgrad. Avhandling: Styring og ledelse av universiteter og høyskoler. Mellom fagfellesskap, hierarki, politikk og marked.
 • 1990: Universitetet i Oslo: Institutt for statsvitenskap Hovedfag.
 • 1982: Telemark distriktshøgskole, høgskolekandidat i kulturarbeid

Arbeidserfaring:

 • Kunnskapsdepartementet 1.8.2010-1.8.2020: 
  • Fagdirektør analyse høyere utdanning og forskningspolitikk
  • Vikar for vdelingsdirektør i seksjon for utdanning og kvalitetssikring 1.8.2016-1.3.2018
  • Prosjektleder stortingsmelding "Konsentrasjon for kvalitet" (strukturmeldingen) 1.3.2014-1.5.2015
  •  
 • Høgskolen i Sørøst-Norge 1.8.2015 – 1.8.2016
  • Prosjektleder fusjons- og universitetsprosjektet
  •  
 •  Høgskolen i Oslo 1.8.2007-1.8.2010
  • Instituttleder/studieleder på offentlig administrasjon og velferdsfag
  • Sekretariatsleder rammeplan for grunnskolelærerutdanning 1.6.2009-31.1.2010

 

 • Nordisk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) 1.10.1990-1.8.2007
  • Forsker 1990-96, 1999-2000
  • Forskningsleder/stedfortredende forskningsleder 1997-98, 2000-2007
  •  
 • ​Universitetet i Oslo: Institutt for statsvitenskap, 1989-90
  • Forskningsassistent

Selskapet for innvandrerboliger (SIBO): 1983-1989 (heltid/deltid)

 • Saksbehandler
 •  

Annet:

 • 2009: Lederutviklingsprogram Høgskolen i Oslo
 • 2016-2020: Styremedlem ARENA, Senter for europaforskning, UiO

Deltakelse i internasjonale fora:

 • OECD: Norsk delegat til vitenskapskomiteen CSTP 2018-dd
 • OECD: Norsk delegat OECDs forum for høyere utdanning (IMHE) 2013-2017
 • Nordisk ministerråd: Gruppe for kvalitet i høyere utdanning 2016-19
 • Div. internasjonalt forskningssamarbeid

Publikasjoner

Artikler/bøker/bokkapitler/paper:

 • Larsen, I.M. , M.L. HofsøyZ. Ø. Yuan &  P. Aasen (2019): Performance agreements for clearer institutional profiles and better division of labour, i Tertiary Education and Management (TEAM), Vol. 20
 • Larsen, I. M. (2018): Building bridges between research, policy and practice, i Deng L. et al:  40 years of EAIR - Anniversary book, Budapest.
 • Larsen, I.M. (2016): Organizing change – the structural reform in Norwegian higher education. Paper til EAIR-forum. Birmingham.
 • Larsen, I.M. og B. Stensaker (2010): Fra horisontal og vertikal styring til diagonal ledelse og styring av høyere utdanning, i G. Ladegård og S. Vabo: Ledelse og styring, Fagbokforlaget
 • Larsen, I. M., S. Kyvik (2010). Norway: Strong state support of research in university colleges, i S. Kyvik & B. Lepori: The Research Mission of Higher Education Institutions outside the University Sector. Springer.
 • Larsen, I.M. (2010): From Democracy to Management-Oriented Leadership? The Manager-Academic in Norwegian Higher Education i Meek et al. (red): The Changing Dynamic of Higher Education Middle Management. Springer
 • Larsen, I.M., P. Maasen & B. Stensaker (2009): Four Basic Dilemmas in University Governance Reform, i Higher Education Management and Policy.
 • Gornitzka, Å. & Larsen, I.M. (2008): The "institutional" paradox and university change. Four cases of moving the unmovable?, Paper på NOPSA-conference.
 • Larsen, I. M. & L. Langfeldt (2005): Profiling comprehensiveness? Strategy Formulation and Effects of Strategic Programmes at Traditional Universities, in Gornitzka, Kogan & Amaral (ed): Reform and Changes in Higher Education, Dordrecth: Kluwer Academic Publihsers, pp 343-361.
 • Gornitzka, Å. and I.M. Larsen (2004) Towards Professionalisation? Restructuring of Administrative Work Force in Universities. Higher Education 47(4): 455-471
 • Amaral A., L. Meek & I.M. Larsen (2003) (ed): The Higher education Managerial Revolution, Dordrecth: Kluwer Academic Publihsers
 • Larsen, I. M (2003): Departmental Leadership in Norwegian Universities – In between Two Models of Governance, in Amaral, Meek & Larsen (ed): The Higher education Managerial Revolution, Dordrecth: Kluwer Academic Publihsers, pp 71-88.
 • Larsen, I.M. (2003): Tradisjonelle ledelsesprinsipper under press – forvitring eller fornyelse? i Larsen & Stensaker (red): Tradisjon og tilpasning. Organisering og styring av universitetene. Cappelen Damm Akademiske.
 • Stensaker, B. & I.M. Larsen (2003): Universitetene i krise? i i Larsen & Stensaker (red): Tradisjon og tilpasning. Organisering og styring av universitetene. Cappelen Damm Akademiske.
 • Gornitzka, Å. & I.M. Larsen (2003): Universitetsadministrasjon i endring, i Larsen & Stensaker (red): Tradisjon og tilpasning. Organisering og styring av universitetene. Cappelen Damm Akademiske.
 • Larsen, I. M (2002): Between Control, Rituals and Politics: The Governing Board in Higher Education Institutions in norway, in Amaral, Jones & Karseth (ed): Governing Higher Education: national Perspectives on Institutional Governance, Dordrecth: Kluwer Academic Publihsers, pp 99-119.
 • Larsen, I. M (2002): The role of the governing board in higher education institutions, Tertiary Education and management, vol. 7.
 • Larsen, I.M. & J. Norgård (2002): Statlig styring av høgskolesektoren, i H. Gammelsæter (red): Høgskoler til besvær. Når statlige reformer møter lokale institusjoner og ambisjoner. Fagbokforlaget.
 • Larsen, I. M. (2000): Research Policy at Norwegian Universities – Walking the Tightrope between Internal and External Interests, European Journal of Education, 35, pp 385-402
 • Gornitzka, Å., S. Kyvik & I.M. Larsen (1998): The bureaucratisation of universities, Minerva vol. 36. 
 • Larsen, I. M. og Å.Gornitzka (1995): New Management Systems in Norwegian Universities: the interface between reform and institutional understanding, i European Journal of Education, Vol. 3.
 • Kyvik, S. & I. M. Larsen (1993): Nye styringsformer på instituttnivå – universitetspersonalets vurderinger av reformer og endringsforslag. Rapport 8.

Doktorgradsavhandling:

 • Larsen, Ingvild Marheim (2007): Om styring og ledelse av universiteter og høgskoler. Mellom fagfelleskap, hierarki, politikk og marked. Doktorgradsavhandling, Institutt for statsvitenskap, UiO.

Oppdragsrapporter:

 • Gornitzka, Å., I.M. Larsen & H. Gunnes (2009): Universitetsadministrasjon i Kvalitetsreformens tiår, NIFU-rapport 15/2009
 • Carlsten, T.C, B. Karseth, K. Heggen & I.M. Larsen (2007): Praksisrettet FoU – En undersøkelse av høgskolesektoren forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfag. Rapport 25/2007
 • Larsen, I. M. & S. Kyvik (2006). Tolv år etter høgskolereformen: En statusrapport om FOU i statlige høgskoler. NIFU STEP-rapport.
 • Stensaker, B., Larsen, I. M., S. Kyvik (2005). Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning: Et diskusjonsnotat utarbeidet i forbindelse med sammenslåingen av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik. NIFU STEP Arbeidsnotat 2005:24.
 • Larsen, I.M. (2006): Ekstern relevans og eksterne aktører i høyere utdanning. Notat 5/2006 NIFU
 • Røsdal, T. & I.M. Larsen (2006): Organisering, styring og ledelse ved Høgskolen i Bergen. NIFU-skriftserie  27/2006
 • Larsen, I.M. & T.S. Prøitz (2005): Strategiske høgskoleprosjekter – en underveisevaluering. NIFU-rapport
 • Larsen, I.M., P. Maassen & B. Stensaker (2004): Styring og ledelse av høyere utdanningsinstitusjoner. Nasjonale og internasjonale utviklingstrekk og erfaringer. Skriftserie NIFU, 20/2004.
 • Larsen, I.M. & L. Langfeldt (2004): Profilerte breddeuniversiteter? Formulering, organisering og iverksetting av strategiske satsinger ved norske universiteter, Rapport 3/2004. NIF
 • Larsen; I. M (2002): Instituttleder - mellom amatøridealet og profesjonalisering. NIFU-rapport 2002/5.
 • Larsen, I.M. & B. Stensaker (2002): Om å foregripe forandringer – faglige og organisatoriske utviklingsprosesser I et framtidig "Innlandsuniversitet". NIFU-rapport 19/2002
 • Larsen, I.M. & O.J. Skodvin (2002): Evaluering av administrsjonen ved Høgskolen i Harstad. HiHs Skriftserie 2002/2.
 • Gornitska Å. & I.M. Larsen (2001): Administrativ endring I høyere utdanning i 1990-årene. Forskerforbundets skriftsserie 5/2001.
 • Tvede, O., Larsen I.M. & P. Aasen (2002): Rekruttering til forskning og undervisning i UoH-sektoren: Behov og utfordringer. NIFUs skriftserie 25/2002.
 • Gulbrandsen, M. & I.M. Larsen (2000): Forholdet mellom næringslivet og UH-sektoren – et krevende mangfold. NIFU-rapport 7/2000
 • Larsen, I. M. (1999): Høgskolestyrets styringsrolle og høgskolerådets rådgivningsrolle. Delrapport nr. 5, Evaluering av høgskolereformen, Norges forskningsråd.
 • Gornitzka, Å., S. Kyvik & I.M. Larsen (1996): Byråkratisering av universitetene? Dokumentasjon og analyse av administrativ endring, NIFU-rapport 3.
 • Larsen, I.M. (1995): Universitetenes forskningspolitikk. NIFU-rapport 7/95.
 • Narud, H.M. I.M. Larsen & S.Kyvik (1991): Departementenes FoU-engasjement. Utviklingstrekk på 1980-tallet. Rapport 7/91