Jeppe Oute Hansen

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen (15014)
My research interests span from care policy and organization, medical anthropology, and critical research in public management and welfare systems; e.g. studies of institutionalization, stigma, ideology, professionalization, power and subjectivity and patient- and relative involvement processes in psychiatry and drug treatment systems. Within all of these interconnected areas of research, I am focusing on the interchangeability of political, clinical and day-to-day logics and rationales about citizens, political requirements and moral imperatives in practice. see Orchid: https://orcid.org/0000-0002-4918-511X

Ansvarsområder

Jeg er engageret i Videreutdanning i Psykisk helse og Rus (Vidrus), Master i Samfunn og Helse og Mastervejledning. Desuden forsker jeg i forskellige projekter på feltet (se ovenfor)

 

Kompetanse

Medical anthropology, ethnographic research approaches, discourse analysis, narrative analysis, theory of science, (post)structuralism, social constructionism, phenomenology, 

Research fields: Recovery & PPI, User perspectives, Subjectivity and Power, Stigma, Mental health institutions, burecracy and mental health and drug policy

CV

Nuværende stillinger

-        Førsteamanuensis (dansk: universitetslektor) i Psykisk helsearbeid (100%), Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, USN  

-        Honorary Research Fellow (2020-2023), University of Essex

 

Tematiske foki

‘Recovery & PPI’, ‘Organization of treatment and care for persons with co-occuring mental health and drug problems’, ‘Mental Health & Drug policy’

 

Kvalifikationer

2021-21 Utdanning i en digital tid, Om digitale læringsformer i højere uddannelse for lektorer, førsteamenuensiser og professorerer, Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet, Universitetet i Sørøst-Norge

2019-20 Ph.d.vejlederkurset ’Developing Research Supervision 2019-2020’, Universitetet i Sørøst-Norge. (Bilag 7)

2017-17 Universitetspædagogikum for postdocs og adjunkter, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, kursusleder Torben K. Jensen (Bilag 1).

2011-16 Ph.d. i Social studies in Medicine, Brugerperspektiver, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, (Bilag 2).

2008-10 Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi, Institut for Pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (Bilag 3).

2007-8 Kandidatsuppleringsuddannelse i pædagogisk antropologi, Institut for Pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

2006-7 Kandidatsupplering i Sygeplejevidenskab, JCVU v. Sektion for Sygepleje, Århus (Bilag 4).

2005-6 Introduktionsuddannelse i psykiatrisk sygepleje på Sankt Hans Hospital. (Bilag 5).

2001-4   Uddannet sygeplejerske (RN), Sygeplejeskolen i Viborg Amt (Bilag 6)

Akademiske og pædagogiske ansættelser

2019-2021  Lektor (Associate Professor) i Samfundsvidenskabelig Rusmiddelforskning (10%), Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2016-19 Adjunkt (Assistant Professor), Center Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

2015-16 Videnskabelig assistent, Center Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

2011-15 Ph.d. studerende, Helbred, Menneske og Samfund/ (senere) Brugerperspektiver, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. 

2011- 18 Underviser og censor, Den Sundhedsfaglige eftervidereuddannelse (EVU), UCN.

2011-12 Ekstern underviser, Sygeplejerskeuddannelsen, UCN.

2011- 15 Ekstern underviser, Sygeplejerskeuddannelsen, UCL.

2010-11 Forskningsmedarbejder, Affektivt team, Almenpsykiatrisk afdeling Esbjerg-Ribe.

2010-11 Underviser, FADL (Forening af Danske Lægestuderende).

2010-18 Gæsteunderviser på Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje (Viborg, Middelfart, Roskilde).

2009-10 Teoretisk underviser, Sygeplejerskeuddannelsen, VIA.

Kliniske ansættelser

2008-9 Basissygeplejerske i Psykiatrisk skadestue, Århus universitetshospital Risskov.

2008 Vikariat som stedfortrædende sygeplejerske, afdeling S5, Risskov.

2008 Basissygeplejerske ved socialpsykiatrisk bo – og træningsstedet Stokrosevej, Viborg.

2007 Dokumentationsansvarlig sygeplejerske, Opstart af sundhedsklinik mhp. skadesreduktion for hårdt belastede misbrugere, Satspuljeprojekt, Center for Misbrugsbehandling, Aarhus kommune.

2007 Ansvarshavende natsygeplejerske (nattrisse), Dobbeltdiagnoseafdeling (Psykose og Misbrug): M20, M20 øst, M21 vest, M21 øst og retspsykiatrisk M22 vest, Sankt Hans Hospital i Roskilde.

2006-7 Basissygeplejerske, akut almen voksen psykiatrisk afdeling, N1, Risskov.

2006 Aftensygeplejerske på afsnit G center for spiseforstyrrelser på Børne - og ungdomspsyk., Risskov.

2005 Introduktionssygeplejerske, dobbeltdiagnoseafsnit M20, Sankt Hans Hospital, Roskilde.

Forskningsprojekter

2021-2024 ‘Brukere og pårørendes medvirkning og samskaping av helse og omsorgstjenester’ Ph.d.-utdanning Institutt for helse, funksjon og deltagelse og fakultet for Sosialvitenskap, Høgskolen på Vestlandet, Ph.d.studerende Erna Tyskø & Professor Lennart Lorås, rolle: medvejleder (projektstyring, dataindsamling, analyse, publikation, gennemførelse og formidling)

2020-2022 ‘Experiences of Parents of Children in Inpatient Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS): A Narrative Approach’, PhD student Suzanna Greally & Professor Susan McPherson, Doctorate in Clinical Psychology, School of Health and Social Care, University of Essex, Rolle: Principal Supervisor (project management, data collection, analysis, publication and presentations of findings)

2020- ’Encounters between dually diagnosed persons and recovery-oriented practitioners with lived experience: a comparative and qualitative and ethnographic study in Canada’, udvikling af ph.d.projekt, Præ-ph.d. studerende Natasja Eilerskov Jensen, Rolle: vejledning (dataanalyse og artikelskrivning) (se publikationsliste)

2020- ’Peer support workers’ experiences with recovery-oriented practices with dually diagnosed persons in Norway’, ph.d. studerende Ole Martin Nordauet, Rolle: data analyse og artikelskrivning (se publikationsliste)

2020-21 Velux Fonden, ‘Peer-mentorer – flere psykisk sårbare i det frivillige foreningsliv’, Projektleder (udviklings- og forskningsprojekt) ph.d. Lars Holmbroe, Samarbejdspartnere: Peernetværket, Frivillighedens hus og DGI, Rolle: Projektudvikling, dataindsamling og analyse (forberedelse, tilrettelæggelse og publikation)

2020-2023 ’Beslutningsprocesser i psykiatrien - Et etnografisk studie af dilemmaer og diskrepanser i den psykiatriske behandlingsindsats for personer med en dobbeltdiagnose’,  Ph.d.skolen i Erhvervs- og samfundsvidenskab, School of Business and Social Sciences, Ph.d.studerende, antropolog Natja B. Kjeldsen, Center for Rusmiddelforskning med projektet ”. Hovedvejleder Bagga Bjerge, Medvejleder (grundet at ut. ikke er fastansat seniorforsker v. AU) Jeppe Oute, Rolle: initiativtager/projektudvikling, vejleder (støtte i adgangsforhandling, rekruttering, gennemførelse, teoriudvikling, analyse, publikation, formidling)

2020-23 ’Depression Guidelines’, PI: Susan McPherson, University of Essex; Rolle: co-researcher (se publikationsliste)

2019-2020  'Cross-sectoral courses between mental health centres and municipal rehabilitation: How can an improved cross-sectoral course between mental health centres and municipal rehabilitation promote recovery-oriented efforts? Forskningsleder Kim Jørgensen, Roller: Medansøger og Medlem af arbejdsgruppe (projektudvikling, bidrag til forskningsprocessen, publikation)

2018-2019 Stoftestprojektet: ”Litteraturgennemgang om stoftest i nattelivet – metoder, services og effekter”, Rolle: Ansøger og forskningsleder (forberedelse, gennemførelse, teoriudvikling og afrapportering af projekt) i samarbejde m.forskere fra Center for Rusmiddelforskning, (Psykologisk institut, AU) og Sundhedsstyrelsen, direkte link: https://psy.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/rapporter/2019/Litteraturgennemgang_af_stoftest_i_nattelivet_2018.pdf

2016-2018 Søvnprojektet: “Explanatory models of sleep deprivation in daily management of citizens with complex problems”, Rolle: Forskningsleder (forberedelse, gennemførelse, teoriudvikling og afrapportering af projekt) i samarbejde m.Center for Misbrugsbehandling.

2015-2018 Ydun projektet: “How do welfare systems manage citizens with complex problems? A qualitative study of clashes and convergences between policies and bureaucratic practices on citizens in need of help“, i samarbejde m. P.I., lektor, antropolog Bagga Bjerge, Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk institut, AU. Rolle: Forskningsleder af delprojekt/work package leader (post doc/adjunkt) (Projektudvikling, adgangsforhandling, indsamling af empiri, teoriudvikling, artikelskrivning og afrapportering af projekt).

2011-2016 Ph.d. projekt:”Livet med depression i et pårørendeperspektiv” i samarbejde m. hovedvejleder: lektor, psykolog Lotte Huniche. Afhandlingens titel: ”Den sociale konstruktion af pårørendeinddragelse i behandlingspsykiatrien – et flerstedsetnografisk feltstudie af politiske, kliniske og familiers diskurser om inddragelse og deres effekter”, Brugerperspektiver, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU. Rolle: Ansøger og forskningsleder (finansieringsansøgninger, projektforberedelse, gennemførelse, teoriudvikling og afrapportering af projekt).

2009-2010 Specialeprojekt (MA projekt): ”Når musikken forsvinder – et feltstudie af samlevende pårørende til mennesker med depression” vejledt af post doc, sygeplejerske Niels Buus, Rolle: Forskningsleder (forberedelse, gennemførelse og afrapportering af projekt).

2009-2010 Adherence in depression treatment: ”Forbedring af adherence (compliance) til medicinsk depressionsbehandling med udgangspunkt i brugerperspektivet” ved post.doc Niels Buus, Forskningsenheden Helbred, menneske og samfund, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, Rolle: Akademisk Medhjælp (Transskription, kodning).

Tidligere og igangværende fondsansøgninger

2021 Norges Forskningsråd (revideret og genansøgt), Helsevel,’The DIMS study: Discretion In Mental health Services: An ethnographic study of the dilemmas and discrepancies in mental health care for dually diagnosed persons’, Finansiering af driftsmidler og løn seniorforsker (JO), post doc og ph.d.studerende Rolle: P.I. og forskningsleder på workpackage 3, studie udarbejdes i samarbejde m. Professor Halvard Vike, Ottar Ness, Larry Davidsson m.fl., Rejected (june 2021): Assessment: ‘very good’

2021 ‘Brukeres og pårørendes medvirkning i tjeneste-utvikling i et kritisk og systemiske perspektiv’ Stipendiatsansøgning Norges Forskningsråd, Høgskolen på Vestlandet, kandidat: Erna Tyskø, vejledere: Lennart Lorås og Ottar Ness, Rolle: ph.d. vejleder (støtte til ansøgning, adgangsforhandling, rekruttering, teoriudvikling, analyse, publikation og formidling), Løn og driftsmidler til Ph.D stipendidat tildelt

2021- Velux Fonden (interessetilkendegivelse), Recovery, kapabilitet og relationel velfærd, Arbejdsgruppemedlem og ansøger, Samarbejdspartnere: Frivillighedens hus i Silkeborg og Mentorland,Rolle: Projektudvikling, ansøgning dataindsamling, arbejdsgruppemedlem og analyse (forberedelse, tilrettelæggelse og publikation)

2021 DAM ‘Siblings: How brothers and sisters experience and cope with their relative’s addiction and mental health problems?’, i samarbejde med forskskningsleder, førsteamenuensis Knut Tore Sælør, USN, rolle: co-PI, hovedvejleder for ph.d. stud.

2020 Norges Forskningsråd, Helsevel,’The DIMS study: Discretion In Mental health Services: An ethnographic study of the dilemmas and discrepancies in mental health care for dually diagnosed persons’, Finansiering af driftsmidler og løn seniorforsker (JO), post doc og ph.d.studerende Rolle: P.I. og forskningsleder på workpackage 3, studie udarbejdes i samarbejde m. Professor Halvard Vike, Ottar Ness, Larry Davidsson m.fl., Rejected: Assessment: ‘very good’, revideres og genansøgt d.11.02.2021.

2020- The Graduate School, Arts, Aarhus University, ‘Recovery, Learning and Everyday Life Practice - Peer-support in Social Psychiatric Residential Services and Mental Health Services’, Stipendiatansøgning, Ph.d. studerende: Toke Zandersen, Hovevejleder: professor Line Lerche Mørch, Medvejleder: Jeppe Oute (bidrag til projektudvikling, teoretisk framing og litteraturgennemgang, udvikling af forskningspørgsmål, metodevalg og analyser), indsendt pr.1. oktober 2020, Afvist: promising, genansøges forår 2021. Afvist

2020 ‘Brukeres og pårørendes medvirkning i tjeneste-utvikling i et kritisk og systemiske perspektiv’ Stipendiatsansøgning Norges Forskningsråd, UiB og Høgskolen på Vestlandet, kandidat: Erna Tyskø, vejledere: Lennart Lorås og Ottar Ness, Rolle: ph.d. vejleder (støtte til ansøgning, adgangsforhandling, rekruttering, teoriudvikling, analyse, publikation og formidling), Afvist, Genansøges forår 2021

2020 Norges Forskningsråd, Helsevel, ‘The SURE study: ‘Systematic competence building in user organizations: user controlled rehabilitation for service users with dual diagnosis’ Forskningsleder Rita Sørly, Rolle: researcher in WP3 & ‘Second PhD supervisor’ sub-project 3 (What are the experiences of PRS from people with DUD?), Afvist

2020 Helsefonden ‘Beslutningstagning i psykiatriske velfærdsinstitutioner: Et etnografisk studie af rammebetingelserne for at hjælpe personer med dobbeltdiagnose, samfinansieret af Center for Rusmiddelforskning v. Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og Senter for Psykisk Helse og Rus v. Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag på Universitetet i Sørøst-Norge medfinansierer projektet., Rolle: PI, JO blev bedt om at tilbagetrække ansøgning pga. konflikter med andre ansøgninger på CRF.

2019 Danmarks Frie Forskningsfond (Work in progress, extended due to covid-19), ’Rehabiliteringspsykologi: Psycohosociale dimensioner af at blive ramt af og leve med livstruende eller alvorlig sygdom’, Forskningsprojektet udvikles aktuelt i samarbejde mellem lektor, ph.d. Charlotte Glintborg (AAU, DK), lektor, ph.d. Stinne Glasdam (Lunds Universitet, SE), førsteamenuensis, ph.d. Jeppe Oute (USN, NO) og professorer i klinisk sygepleje Grethe Eilertsen (USN, NO), Rollle: Medansøger og forskningsleder på del-projekt om recovery og håb hos mennesker med alvorlige psykisk helse- og rusproblemer.

2019 Extrastiftelsen, Finansiering af post doc løn m.v. til forskningsprojektet ’Discretion in mental health services: An ethnographic study of the dilemmas and discrepancies in mental health care for dually diagnosed persons’, Samarbejdspartner: brugerorganisationen A-Larm, Rolle: Forskningsleder Jeppe Oute, Ansøgningen afvist med begrundelse om at Førsteamenuensis med undervisningspligt ikke kan søge om post doc midler.

2019 TrygFonden, ’Ph.d. projekt: Recovery-orienteret dialogisk praksis på psykiatriske sengeafsnit - en kommunikationsteoretisk undersøgelse af dialogen omkring behandlingsvalg mellem patienter og personale’, Ansøger, præ-ph.d.studerende Emma Johanne Sørgaard, Rolle: Bivejleder. Ansøgning afvist

2019 Extrastiftelsen, Finansiering til ph.d. projektet ’Aktivitet og recovery – et samarbeidsprosjekt’, Præ-ph.d. studerende Ole Martin Nordaunet, Rolle: Bivejleder. Afvist

2018 Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv Instrument, ’Challenged life-worlds – exploring societal and social factors in the relation between social services and people with mental health problems’, Forskningleder, Professor Kjeld Olav Høgsbro, Rolle: post doc, Karakterbedømmelse: 5 (ud af 7), Ansøgning afvist

2018 Velux Fonden, ‘Alcohol’s harms to others: A qualitative study of how care workers experience and make moral decisions about the limits of autonomy among elderly citizens and care home residents who are under the influence of alcohol’, P.I: professor Kim Bloomfield, Rolle, CO-PI., Afvist

Fondsbevillinger

2020-21 Velux Fonden, DKK: 2 mio, Relationer i bevægelse, Projektpartner, Samarbejdspartnere: Frivillighedens hus i Silkeborg, Cubion og Mentorland, Rolle: Projektudvikling, ansøgningskrivning, dataindsamling, arbejdsgruppemedlem og analyse (forberedelse, tilrettelæggelse og publikation),

2017 AUFF, DKK 35.000, supplerende finansiering til forskningsophold v. Program for Recovery and Community Health, Dept. Psychiatry, Yale School of Medicine

2016 Erasmus-bevilling, DKK 5000, finansiering af gæsteforskerbesøg, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Campus Drammen, v. Professor Ottar Ness & Førsteamenuensis Knut Tore Sælør.       

2012 Sygekassernes Helsefond, DKK 250.000, "Livet med depression i et pårørendeperspektiv"

2012 Psykiatriens forskningsfond i Region Syddanmark, DKK 100.000 til ekstraudgifter til udarbejdelse af ph.d. projektet ”Livet med depression i et pårørendeperspektiv”

2011 Novo Nordisk Fonden, DKK 72.000, "Livet med depression i et pårørendeperspektiv", Ansøger

2011 Almenpsykiatrisk afdeling Esbjerg-Ribe, tilsagn til underskudsgaranti, DKK 250.000 til andet år af ph.d. projektet ”Livet med depression i et pårørendeperspektiv”

2011 Psykiatriens forskningsfond i Region Syddanmark bevilligede DKK 597.092 til udarbejde af ph.d. projektet ”Livet med depression i et pårørendeperspektiv”

2011 Dansk Sygeplejeråds sygeplejefaglige forskningsfond, DKK100.000, ph.d. projektet ”Livet med depression i et pårørendeperspektiv”

2010 Psykiatriens forskningsfond, Region Syddanmark, DKK 107.535,- til post.doc Niels Buus og medansøger Jeppe Oute Hansen til forbedring af ph.d. protokol

Redaktionelt arbejde og peer-review erfaring

2021- Editorial member, Klinisk Sygepleje, Klinisk Sygepleje - Idunn, rekrutteret af editor in chief: Bente Martinsen

2021 Sakkyndig Utvalg/ Komiterapporter for University of Southern Denmark, Rolle: medlem:  Associate professor of Occupational Therapy, Dept. of Public Health

2021 Redaktør i samarbejde med Professor Ottar Ness (NTNU), Mike Slade (University of Nottingham) og Alain Topor (UiA) “Recovery- beyond individualism” (working title), Forlag: Sage eller Frontiers in Psychology, status in preparation

2020 Sakkyndig Utvalg/ Komiterapporter for Høgskolen på Vestlandet (HVL) (2 stykker, Maj/Oktober), Rolle: hhv. leder og medlem: 1) Høgskolelektor i Socialt Arbeid 2) Førsteamunuensis / Førstelektor/ Høgskulelektor i sosialt arbeid.

2019-21 Gæsteredaktør på special issue om ”Psykisk Sundhedsarbejde og Politik”, i samarbejde med forskningsleder, ph.d. Katrine Scheperlin Johansen (Komptetencecenter for dobbeltdiagnose, Region H), Tidsskriftet for Forskning i Sygdom og Samfund, Vol. 18 No. 34 (2021): Psykisk Sundhedsarbejde og Politik | Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund - Journal of Research in Sickness and Society

2019-21  Redaktør i samarbejde med post doc Kim Jørgensen ‘Recovery-orienterede praksisser – i Velfærdsinstitutioner og Civilsamfund’ (Oute & Jørgensen red.) Lærebog til Sundheds- og Socialfaglige Bacheloruddannelser om Recovery-orienterede praksisser, m. bidrag fra Larry Davidson, Marit Borg, Bengt Karlsson, Alain Topor, Mike Slade, Knut Tore Sælør, Rose-Marie Bank, Ottar Ness, Pernille Jensen m.fl., Aftale indgået m. Forlaget Samfundslitteratur, Udgives 15. januar 2021. Recovery-orienterede praksisser | Samfundslitteratur 

2018 Fagfællebedømmer på bogen ’Stof til eftertanker: om rusmidler, medicin og alt det andet i Orion’, bogen handler om Orions daglige praksis, som er et af de eneste danske recovery-orienterede tilbud til brugere med psykiske problemer og rusmiddelbrug i Danmark, i samarbejde med kvalitetsmedarbejder og recovery-forsker Pernille Jensen bidrog arbejdet til at sætte bogen ind i et recovery-teoretisk ramme og vurdere den videnskabelige styrker og svagheder inden udgivelse. MergedFile (densocialevirksomhed.dk)

2017- 19 Gæsteredaktør, Journal of Organizational Ethnography, special issue om Care values, i samarbejde med professor Trudy Rudge, The University of Sydney og Editor, senior lecturer Mike Rowe, University of Liverpool

2017- 18 Gæsteredaktør på special issue om “Stoffer” (med Lektor Bagga Bjerge og Redaktør, Lektor Rikke Sand Andersen, Aarhus Universitet) på Tidsskriftet for Forskning i Sygdom og Samfund

2014 Skriftligt bidrag til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af national forskningsstrategi på psykiatriområdet, v. professor Betina Dybbroe og seniorforsker Katrine S. Johansen

2014 Skriftligt bidrag til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af national strategi om pårørendeinddragelse i psykiatrien, v. konsulenter Brith Alleslev og Britta B. Mortensen,

2010- Peer reviewer på følgende delvist overlappende tidsskrifter:

Health research: Nordic Journal of Nursing Research, Qualitative Health Research, Health, Social Theory and Health

Social Science Research: Journal of Organizational Ethnography, Advances in Applied Sociology, Academic Quarter

Social Work, Drug Research and Mental Health Care: Nordic Social Work Research, Addiction Research & Theory, Tidsskrift for Psykisk helsearbeid, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, Drugs and Alcohol Today, Drugs: Education, Prevention & Policy

2013 Ekspertudtalelse og kvalitetsvurdering af grundbog i psykiatrisk sygepleje for Munksgaard

International erfaring og netværk 

2019-23 School of Health and Social Care, University of Essex, v. Senior Lecturer Susan McPherson, Ewen Speed & Professor Peter Beresford, Artikelsamarbejde (se fx McPherson & Oute på publikationsliste), udarbejdelse af fondsansøgninger og ansøgninger internationalt scholarship vedrørende etablering af internationalt samarbejde om kritisk sociologisk recovery-forskning

2019- Forskningsgruppen ’Relationell velferd og livskvalitet’, Gruppeleder Ottar Ness, NTNU; Rolle Eksternt medlem: Relational Welfare - Department of Education and Lifelong Learning - NTNU

2019- Internationalisering, facilitering af udvikling og underskrivelse af Erasmusaftale, i samarbejde med delegation fra USN (Vibeke Krane, Ramona Lorentzen og Jonn Syse) og centerleder, professor Torsten Kolind og uddannelsesleder, lektor Bagga Bjerge (begge CRF) som bidrager til øget internationalisering via udveksling af studenter mellem MA i Samfunn og Helse (USN) & MA i Narkotika- og Alkoholindsatser (CRF) og undervisnings- og forskningskapaciteter, foreløbigt outcome: MA i socialt  arbejde, ph.d.studerende Line Boelskifte og lektor, antropolog, ph.d. vil bidrage med samfundsvidenskabelig kundskab om rusmiddelforskning på VIDRUS og i samarbejde med førsteamenuensis Vibeke Krane i marts-maj 2020

2019-2021 Personligt bindeled i samarbejdsaftale mellem USN og AU, omfatter at J.O. Indgår i 10% stilling som lektor (dansk: associate professor) i samfundsvidenskabelig rusmiddelforskning v. Center for Rusmiddelforskning og 100% stilling som førsteamenuensis tilknyttet Senter for psykisk helse og rus, ”Samarbeidet omfatter forskning og forskerutdanning. I forskningssamarbeid innbefattes felles søknader om forskningsmidler, etablering av institusjonsovergripende forskergrupper og faglig sampublisering. I samarbeid omkring forskerutdanning innbefattes utvikling av felles forskerkurser innen områder der begge miljøene har vitenskapelig kompetanse og faglig erfaring. Samarbeidet kan også omfatte hospitering, forskningsopphold, artikkelskriving, workshops og seminarer. Ambisjonen er at fagmiljøene gjennom samarbeidet skal tydeliggjøre og markere rusfeltet som forskningsområde, alternativ samfunnsresurs, kunnskapsområde og praksisfelt, nasjonalt og internasjonalt ”,

2018 Center for Sociologisk Psykiatriforskning (CSP), Netværksdeltager, AAU, v. Professor i socialt arbejde Kjeld Høgsbro og Dr. Med. Bent Rosenbaum m.fl. Deltagelse har medført fælles fondsansøgning.

2017 Visiting Assistant Professor, Program for Recovery and Community Health (PRCH), Dept. Psychiatry, Yale School of Medicine, New Haven, CT, USA. 30 aug. 2017 → 19 dec. Opholdet medførte konkrete samarbejder m. Psych. D. Janis Tondora og Professor Larry Davidson

2016 Sociology in Health care & Welfare. Research group. v. Lektor Stinne Glasdam (Universitetet i Lund) og Professor Christine Øye (Høgskulen på Vestlandet). Deltagelse har medført flere fælles publikationer (se publikationsliste).

2016-18 Koordinator, Interne Seminarer, Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2016 Intensivt, to-ugers gæsteforskerbesøg, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Campus Drammen, v. Professor Ottar Ness. Samarbejdet med Prof. Ness og førsteamenuensis Knut Tore Sælør har medført forberedelse af flere artikelmanuskripter og projektbeskrivelser.

2016 Deltager, Forskernetværket Samfund og psykosociale problemer, Roskilde Universitet, v. Lektor Mari Holen, Professor Betina Dybbroe m.fl.

2016 Deltager, Diagnosekultur Netværket, v. Professor Svend Brinkmann, Lektor Anders Petersen og Lektor Rikke Sand Andersen m.fl.

2015 Deltager i ekspertgruppe. Samarbejde med internationale eksperter på stof- og dobbeltdiagnosefeltet i forbindelse Ydun projektet om håndtering af komplekse borgersager. Gruppen består af seniorforskere og eksperter fra Ghent University (Wouter Vanderplasschen), University of Sheffield (Richard Jenkins) and Middelsex University (Betsy Thom) samt kompetencecenter for dobbeltdiagnose, Region Hovedstaden (Katrine Scheperlin Johansen). Deltagelse har ført til flere samarbejder om undervisning, reviews og special issues.

2015-2016 Deltager, Gender study group, Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Initiativtagere: Professor Vibeke A. Frank & Professor Geoffrey Hunt

2015 Forskningsophold, Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Januar-februar, v. Lektor Bagga Bjerge

2010 Journal Club for Forskning i pårørende i Sundhedsforskning

2009 Initiativtager & Medstifter af Netværk for unge akademiske sygeplejersker (NUAS)

2008-9 Intensivt specialeskrivningsprogram om kvalitativ psykiatriforskning, Århus Universitetshospital, Risskov v. post.doc. Niels Buus   

2006–9 Netværk for forskning i psykiatrisk sygepleje, v. Lektor Merete Bjerrum og post doc Niels Buus

2004 Udvekslingsstuderende i psykiatrisk sygepleje; inkl. klinisk praktik v. Monash Health Stepping stones Adolescent Unit (Rehabilitation and training), 7. Semester, Deakin University, Melbourne

Netværksbidrag og offentlig formidling

2021 ”The Politics of Recovery: Controversy and co-option in the era of austerity”, research seminar, University of South-Eastern Norway, Organiser, (postponed from 2020 due to the emergence of Covid-19) https://www.usn.no/activities/the-politics-of-recovery-controversy-and-co-option-in-the-era-of-austerity

2020 ”The Politics of Participation”, research seminar, University of Essex, januar 2020, Bidragsyder: The grass roots recovery movement in Scandinavian mental health - and its contingency on shifts in MH policy

2019 Peernetværkets Landskonference, ’Hvorfor peerfagligt arbejde i psykiatriske velfærdssystemer?’, Keynote-præsentation af nyere policy og videnskabelig forskningslitteratur om peer-mentorer i lyset af recovery-begrebet, 24/4. ca. 100 deltagere, bidraget førte til deltagelse i Holmbroes’ projekt (ovenfor)

2018 Kommunernes Landsforening (KL). ’Hvorfor får socialt udsatte i så meget hjælp – barrierer i indsatsen til udsatte borgere?’, Den årlige misbrugskonference, Nyborg Strand, ca. 300 deltagere

2018 Psykiatrien i Region Syddanmark, ’Recovery og mennesker med komplekse problemer’, DGI-huset Vejle, ca. 300 deltagere

2018 KABS (Alkohol og Stofbehandling),’Han bruger stofferne for at få noget søvn” - Et kvalitativt studie af søvnforklaringer blandt behandlere og stofbrugere’, Misbrugskonference, Crown Placa, København, ca. deltagere

2018 AU Talks (offentlig studenterformidling), ’Diagnoser – hvad er de og hvad gør de?’, Studenterhuset Aarhus, Keynote ca. 250 deltagere

2015 DSR, ’Sammenhængen mellem den politiske og samfundsmæssige forståelse af psykisk sygdom, og synet på hvad inddragelse er og skal gøre godt for’, Kreds Hovedstadens Fagdag for 250 psykiatriske sygeplejersker lik møder vi mennesker med psykisk sygdom?

Medlemsskab i faglige organisationer

2019- Medlem, DJØF (Faglig organisation for samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske akademikere og studerende), samarbejder med Forskerforbundet

2001-19 Medlem, Dansk Sygeplejeråd (DSR)

Publikasjoner

 Publikationsliste (opdateret 2021)

 

 

Nedenstående publikationsliste er opbygget efter følgende struktur: Peer-reviewede tidsskriftsartikler, fagfællebedømte antologibidrag, videnskabelige og formidlende bidrag og videnskabelige bidrag i review eller forthcoming. Listen består af 57 bidrag: 26 er videnskabelige tidsskriftsartikler, ni videnskabelige antologibidrag, seks videnskabelige bidrag (fx rapporter, afhandlinger m.m.), 10 populærvidenskabelige bidrag og 6 forthcoming artikler (hvoraf tre er i review). 

 

Publikationslisten reflekterer min overordnede forskningsmæssige interesse i at studere de gældende rammebetingelser, der kan virke som barrierer for/i den daglige frontlinjes praksis i offentlige velfærdssystemer og i civilsamfundet. Mit forskningsmæssige engagement kommer særligt til syne gennem tre empirisk og analytisk overlappende forskningsområder, som alle knytter sig til det overordnede psykisk sundhedsområde (ikke kun det medicinske speciale psykiatri) og rusmiddelfeltet: ‘Recovery og Patient- and Public Involvement (PPI)’, ‘Organisering af behandling af personer med psykisk sundheds- og rusmiddelproblemer’ og ’Psykisk sundheds- og Rusmiddelpolitik’. Alle disse forskningsområder har direkte relevans for det folkesundhedsvidenskabelig område og særligt sundhedstjenesteforskningen. Områderne belyser hver for sig og tilsammen processer og rammefaktorer med direkte relevans for sygeplejersker såvel som andre professioner som socialarbejder, pædagogere, læger, psykologer, ergoterapeuter m.fl.

 

Tegnet ’*’ indikerer de 5 publikationer, der er vedlagt ansøgningen. De vedlagte publikationer er valgt for at illustrere min forskningskompetence indenfor de tre ovennævnte felter, mens de udgivelser, jeg fremhæver i min portfolio, skal belyse mine pædagogiske og fagudviklingskompetencer.

 

 

 

 

Peer-reviewede tidsskriftsartikler

 

1.     Bjerge, B. & Oute, J. (2018) Editorial. Special Issue on “Stoffer” [Drugs], Tidsskrift for forskning i Sygdom og Samfund, 15(28), 5-13.

 

2.     Bjerge, B., Christensen, L., & Oute, J. (2020). Complex cases - complex representations of problems. International Journal of Drug Policy, vol.80.  https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2019.09.011

 

3.     Glasdam, S. and Oute, J. (2019), Professionals’ involvement of relatives – only good intentions?, Journal of Organizational Ethnography, Vol. 8 No. 2, pp. 211-231.

 

4.     Glasdam, S., Oute, J. & Stjernswärd, S., (2021) Critical perspectives on implementation of evidence-based practice in occupational therapy – Exemplified by Lifestyle Redesign® in a Danish context, British Journal of Occupational Theory, https://doi.org/10.1177%2F03080226211011401

 

5.     Hansen, J. O., Jakobsen, T. L., Rossen, C. B., & Buus, N. (2011). Pårørendes oplevelser af samlivet med deprimerede mennesker: En kvalitativ metasyntese. Vård i Norden, 31(4), 32-37. doi:10.1177/010740831103100407

 

6.     Hansen, J. O., & Buus, N. (2012). Living with a depressed person in Denmark: A qualitative study. International Journal of Social Psychiatry, 59(4), 401-406. doi:10.1177/0020764012438478

 

7.     Hansen, J. O., & Randwijk, C. v. (2013). "Nu tager vi over" - en diskursanalyse af subjektpositioner i psykiatrisk sygepleje Nordiske Udkast. Tidsskrift for kritisk samfundsforskning, 41(1), 22-37.

 

8.     *Hansen, J. O., & Bjerge, B. (2017). What role does employment play in dual recovery? A qualitative meta-synthesis of cross-cutting studies treating substance use treatment, psychiatry and unemployment services. Advances in Dual Diagnosis, 10(3), 105-119. doi:10.1108/ADD-11-2016-0019

 

9.     Kynde, A., Lund Jakobsen, T., & Oute Hansen, J. (2012). Forskelsbehandling : om psykiatriens stigmatisering af mennesker diagnosticeret med 'Borderline'. Social kritik, 24(129), 81-87.

 

10.  Nygaard-Christensen, M., Bjerge, B., & Oute, J. (2018). A Case Study of Casework Tinkering. Qualitative studies, 5 (2), 57-71.

 

11.  Oute, J. (2016). Den sociale konstruktion af pårørendeinddragelse i behandlingspsykiatrien – et ph.d. forsvar. Nordiske Udkast. Tidsskrift for kritisk samfundsforskning, 1, 5-18.

 

12.  Oute, J., Huniche, L., Nielsen, C. T., & Petersen, A. (2015). The Politics of Mental Illness and Involvement: A Discourse Analysis of Danish Anti-Stigma and Social Inclusion Campaigns. Advances in Applied Sociology, 5(1). doi:10.4236/aasoci.2015.511026

 

13.  Oute, J., Petersen, A., & Huniche, L. (2015). Who and What Does Involvement Involve? A Multi-Sited Field Study of Involvement of Relatives in Danish Psychiatry. Issues Ment Health Nurs, 36(12), 953-962. doi:10.3109/01612840.2015.1059530

 

14.  Oute, J. (2016). Lovprisning af pårørende : inddragelse og ansvarsforskydning i psykiatrisk behandling. Social kritik, 28(148), 61-67.

 

15.  Oute, J., & Huniche, L. (2017). Who gets involved with what? A discourse analysis of gender and caregiving in everyday family life with depression.  . [Retrieved from https://tidsskrift.dk/outlines/article/view/26260 ]. Outlines. Critical Practice Studies, 18(1).

 

16.  *Oute, J. (2017). ‘It is a bit like being a parent’: A discourse analysis of how nursing identity can contextualize patient involvement in Danish psychiatry. Nordic Journal of Nursing Research, 38(1), 1-10. doi:10.1177/2057158517706314

 

17.  *Oute, J., Tondora, J., & Glasdam, S. (2018). ‘Men just drink more than women. Women have friends to talk to’—Gendered understandings of depression among healthcare professionals and their implications. Nursing Inquiry, 25(3), e12241. doi:10.1111/nin.12241  

 

18.  Oute, J., & Rudge, T. (2019) Tinkering with care values in public and private organizations, Journal of Organizational Ethnography, Vol 8, 3, pp. 245-252. https://doi.org/10.1108/JOE-10-2019-077   

 

19.  *Oute, J. and Bjerge, B. (2019), Ethnographic reflections on access to care services, Journal of Organizational Ethnography, Vol. 8 No. 3, pp. 279-297.

 

20.  Pettersen, H., Landheim, A., Skeie, I., Biong, S., Brodahl, M., Oute, J., & Davidson, L. (2019). How social relationships influence substance use disorder recovery: A collaborative narrative study. Substance Abuse: Research and Treatment, 13, 1-8.

 

21.  Oute, J., Glasdam, S. & Ness, O. (2020) Den psykopolitiske, den kønspolitiske og den radikale - diskussioner af menneskesyn og etiske perspektiver i tre dominerende forestillinger om god praksis på det psykiske sundhedsområde, Dansk Pædagogisk Tidsskrift. https://dpt.dk/temanumre/2020-2/den-psykopolitiske-den-koenspolitiske-og-den-radikale/

 

22.  *Oute, Jeppe & Johansen, Katrine Schepelern (2021). Reform eller stabilitet? En velfærdssociologisk analyse af psykiatriske velfærdspolitikker 2009-2019. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 34, 47-70, View of Reform eller stabilitet? (tidsskrift.dk)

 

23.  Oute, Jeppe & Johansen, Katrine Schepelern (2021). Psykisk Sundhedsarbejde of Politik. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 34, 7-21, View of Psykisk Sundhedsarbejde og Politik (tidsskrift.dk)

 

24.  McPherson, S. & Oute, J. (2020) Responsibilisation of caregivers in depression: the limitations of policy-based evidence. Social Theory Health. https://doi.org/10.1057/s41285-020-00136-y

 

25.  McPherson, Susan & Oute, Jeppe (2021). A proverbial double-edged sword: a qualitative metasynthesis of family involvement in depression from the perspec-tive of people with depression. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 34, 159-180, View of A proverbial double-edged sword (tidsskrift.dk)

 

26.  Sommer, M., Biong, S.; Borg, M.; Karlsson, B.; Klevan, T.; Ness, O.; Nesse, L., Oute, J., Sundet, R., Kim, S. (Accepted/in press) Part II: Living life: A meta-synthesis exploring recovery as processual experiences, International Journal of Environmental Research and Public Health

 

 

Fagfællebedømte, videnskabelige antologibidrag

 

27.   Bjerge, B., Christensen, L., Nygaard-Christensen, M., & Oute, J. (2019). Om at ”strikke” sociale tilbud sammen til borgere med komplekse problemstillinger in: Bjerge, B. & Houborg, E. (red.), Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder, kap. 1, 19-44 Aarhus, Aarhus University Press.

 

28.  Hansen, J. O. (2014). Pårørendeinddragelse. In D. B. Danbjørg & N. Tvistholm (Eds.), Patient (Vol. 1, pp. 355-371). København: Munksgaard.

 

29.  Ness, O. Oute, J. & Davidson, L.,von Heimburg, D. (2021). Recovery kapital og kapabiliteter in (red.) Oute & Jørgensen, 2021: Recovery-orienterede praksisser – i velfærdsinstitutioner og civilsamfund, kap. 3, pp.61-74, København, Samfundslitteratur.

 

30.  Oute, J. (2016). Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrisk behandling. In S. Glasdam, J. Westenholz Jørgensen, & K. Andersson (Eds.), Det nære sundhedsvæsen: perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennesker, Vol. 1, pp. 138-151. Kbh.: Nota.

 

31.  Oute, J., & Bjerge, B. (2017). Kønnede rationaler om depression og rusmidler i behandlingspsykiatrien. In V. A. Frank, T. F. Søgaard, & J. Bjønness (Eds.), Køn og rusmidler: brug, behandling og kontrol (nr. 5 ed., pp. 131-148). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

 

32.  Oute, J., & Bjerge, B. (2019). Søvnforklaringers betydning i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger in: Bjerge, B. & Houborg, E. (red.), Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder, kap. 3, 65-88, Aarhus, Aarhus University Press.

 

33.  Oute, J., & Ness, O. (2021). Patient- og pårørendeinddragelse i et politisk- og recoveryorienteret perspektiv. In F. Gildberg m. fl. (Ed.), Psykiatrisk Sygepleje – En Grundbog.

 

34.  Oute, J. & Glasdam, S. (Accepted/in press). Opgaveglidning og ansvarsforskydning i konkurrencestaten – et etnografisk studie af inddragelse og ansvarliggørelse af pårørende i psykiatrisk praksis in: Velfærdsstatens transformationer (red. Vike, H. & Sundet, R.), Kbh. Gyldendal Akademisk.

 

35.  Oute, J. & Jørgensen, K. (2021). Forord in: (red.) Oute & Jørgensen, 2021: Recovery-orienterede praksisser – i velfærdsinstitutioner og civilsamfund, pp.9-24, København, Samfundslitteratur.

 

 

Videnskabelige rapporter og øvrige videnskabelige bidrag

 

 

36.  Bjerge, B., Nygaard-Christensen, M., Oute, J., & Nygaard-Christensen, L. (2017). Dealing with uncertainty in the Danish Welfare System: Marianne – a case of bureaucratic attempts to manage a citizen with complex problems. Paper presented at the The 12th Annual International Ethnography Symposium 2017, Manchester.

 

37.  Hansen, J. O. (2010). Når musikken forsvinder - et feltstudie af samlevende pårørende til mennesker med depression. Kandidatspeciale (pp. 185 sider). Retrieved from http://www.auhrisskov.dk/files/Hospital/AUH%20Risskov/Afdelinger/Psykiatrisk%20Videnscenter/Psykiatrisk%20Forskningsbibliotek/Psykiatriske%20sygeplejersker/laneps/Opgaver/Jeppe_Oute_Hansen_kandidatspeciale.pdf

 

 

38.  Hansen, J. O. (2016). Den sociale konstruktion af pårørendeinddragelse i behandlingspsykiatrien : et flerstedsetnografisk feltstudie af politiske, kliniske og depressionsramte familiers diskurser om inddragelse og deres effekter. PhD dissertation. Odense: Research Unit of User Perspectives, University of Southern Denmark.

 

39.  Oute, J., Bjerge, B., & Christensen, L. (2015). Street-level research in social policy – intersecting and diverging experiences with the enactment of empowerment in psychiatric and substitution treatment. Paper presented at the street level research in the employment and social policy area, Aalborg University. Campus Copenhavn.

 

 

40.  Oute, J., Bjerge, B., & Christensen, L. (2016). Complex cases – complex research: Reflections on/ of ethnographic studies of the intersection between psychiatry, drug treatment and employment services, Conference paper, presented at the The 11th Annual Ethnography Symposium. University of the West of England. August 23rd.

 

 

41.  Oute, J., Lindholst, C., Nygaard-Christensen, M., (2019) Scoping review: Litteraturgennemgang om stoftest i nattelivet – metoder, services og effekter, Intern rapport rekvireret af Sundhedsstyrelsen, Offentliggjort 8. maj, Aarhus, Center for Rusmiddelforskning,  http://psy.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/rapporter/2019/Litteraturgennemgang_af_stoftest_i_nattelivet_2018.pdf?fbclid=IwAR3EuIv0AGSMAa5th9_q1nWWIduJE4JsCJkiv7ghCJ2RQNAg9PnLLyhfKjA

 

Populærvidenskabelig formidling

 

42.  Bjerge, B., Christensen, L., & Oute, J. (2016). Forskningsprojekt om komplekse borgersager. STOF. Tidsskrift for stofmisbrugsområdet, 26, 86.

 

43.  Hansen, J. O. (2011). Pårørende og Identitet. Balance, 1, 14-15.

 

44.  Hansen, J. O., & Buus, N. (2011). Pårørende kan forlænge depression, Debat. Politiken. February 8th.

 

45.  Oute, J., & Randwijk, C. v. (2014). Frigør man kvinden ved at nedgøre manden? Information, pp. 18-19. 08/12.

 

46.  Oute, J., & Ringer, A. (2014). Psykiatrien i krise - en kamp om definitioner. Sygeplejersken, 114(7), 78-82.

 

47.  Oute, J. (2016). Inddragelse belaster familien. Fag & Forskning, Debat. 4. 75.

 

48.  Oute, J. (2017). Recovery - et flydende begreb? STOF. Tidsskrift for stofmisbrugsområdet, 28, 73-79.

 

49.  Oute, J. (2018) Ny norsk forskning i stofbrugeres erfaringskompetencer: Introduktion in: STOF. Tidsskrift for Misbrugsområdet, 24 10), side 31.

 

50.  McPherson, S. & Oute, J. (2020) In Lockdown with depression, The Cost of Living, march 3rd, https://www.cost-ofliving.net/in-lockdown-with-depression/

 

51.  Oute, J. & McPhersson, S. (accepted/in press) Scandi noir or Nordic utopia? State mental health care in Scandinavia, The Cost of Living, June 4th , Scandi noir or Nordic utopia? (cost-ofliving.net)

 

 

Publikasjoner i Cristin