Kåre Kverndokken

Dosent Emeritus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold ()
I de seneste år fortrinnsvis undervist på master i norskdidaktikk, på KFK-studier, noe på grunnskolelærerutdanningen, men deltatt også i den statlige satsingen på ungdomstrinnet og har for tiden en rekke eksterne oppdrag rettet mot læreres og lærerspesialisters etterutdanning.

Kompetanse

Har bakgrunn fra lærerskole og hovedfag i nordisk fra Universitetet i Oslo, med hovedoppgave om guttebildet i barnelitteraturen («Far din, det var kar til mann – om guttebildet i norsk barne- og ungdomslitteratur»). Har tidligere arbeidet på alle trinn i grunnskolen, vært redaktør for bøker og tidsskrift, skrevet en rekke norskbøker i språk og litteratur for alle grunnskolens trinn og forfattet bøker og vitenskaplige artikler for lærere og studenter i høyere utdanning. Arbeidet ved høgskolen, nå Universitetet i Sørøst-Norge, fra 1993.

Forskningsinteresser

Forsker fortrinnsvis på

 • grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlighet
 • gutters lesing
 • barne- og ungdomslitteratur
 • litteraturformidling
 • lærebøker, læreboktekster

Forskernettverk

P.t.

 • Klasseromforskning og kvalitet i undervisning

CV

Publikasjoner

Et utvalg av senere års (etter 2012) vitenskapelige artikler, bøker og bokkapitler

 • 101 måter å lese leseleksa på – om lesing, lesebestillinger og tekstvalg. (2012.) Bergen: Fagbokforlaget/LNU-s skriftserie
 • Gutter og lesing. (red.) (2013) Bergen: Fagbokforlaget/LNU-s skriftserie

        Representert med fire artikler:

          - "Bokas gripefaktor" (21s.)

         - "Tre gutter – tre leserhistorier" (20s.)

        - "Bildet av gutten i barnelitteraturen – et riss langs en historisk linje" (23s.)

        - "Samtale med fire forfattere om gutters lesing" (21s.)

 • «Læreboka i lys av tilpasset opplæring». (2013). I Askeland, N., Maagerø, E. & Aamotsbakken. B. (red.). Læreboka. Studier i ulike læreboktekster. Trondheim: Akademika forlag (19s.)
 • «Muntlig bruk av språket» (2014 – i samarbeid med Jannike Ohrem Bakke). I: Jansson; B.K. & Traavik, H. (red.). Norskboka 2. Norsk for grunnskolelæreutdanning 17 (28s.) Oslo: Universitetsforlaget
 • 101 skrivegrep – om skriving, skrivestrategier og elevers tekstvalg (red.) (2014). Bergen: Fagbokforlaget/LNU-s skriftserie

        Representert med følgende kapitler:

        - "Elevers tekstskaping – øve eller skape selv. – Om eksempeltekster, skriverammer, lærermodellering og samforfatterskap" (20s.)

        - "101 skrivegrep" (202s.)

 • «Et lesedidaktisk praksisfellesskap – en modell for skolers kompetanseutvikling i lesing» (2015). I: Bjørnsrud, H. (2015). Skolebasert kompetanseutvikling – Organisasjonslæring for delingskultur (22s.) Oslo: Gyldendal Akademisk
 • 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på – om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk (red.) (2016) Bergen: Fagbokforlaget/LNU-s skriftserie

       Representert med følgende kapitler:

       - "´Love gifts til menneskene´ - om muntlige fortellinger, muntlige fortellere og elevers muntlige tekstskaping" (20s.)

       - "101 måter å fremme muntlige ferdigheter på" (102s.)

 • "Den skal tidlig krøkes – om bruk av visuelle metaforer og modeller som medierende redskap i en begynnende skriveundervisning" (2016 – i samarbeid med Jannike Ohrem Bakke – 18 s.). I: Askeland, N., Kverndokken, K. & Siljan, H. H. (red.) Kvalitet og kreativitet i klasserommet – ulike perspektiver på undervisning. Bergen: Fagbokforlaget (foreligger vår 2016)
 • 101 litteraturdidaktiske grep - om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. (red.) (2018). Bergen: Fagbokforlaget/LNU-s skriftserie    -

           Representert med følgende artikkel:

           - "Det står jo ikke det jeg ser" - om barns visuelle tekstkompetanse i møte med bildeboka" - i samarbeid med Jannike Ohrem Bakke  

              (26 s.)

          - 101 litteraturdidaktiske grep (50s.)

 • ​​​101 digitale grep - en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse (red. sm.med T. A. Wølner, M. Moe og H. H. Siljan) (2019). Bergen : Fagbokforlaget
 • 101 grep for å aktivisere elever i matematikk i teori og praksis (red. sm. med E. Klaveness og L, Karlsen) (2019) 

        Representert med:

         - 5 matematiske grep

 • 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and Practical Approaches in the English Classroom  (red. sam. med Tony Burner og Christian Carlsen) (2019
  Representert med følgende artikkel (i samarb. med Tony Burner og Christian Carlsen: "Communicative competence in the English classroom" (22 s.) I tillegg: 6 teaching acitivities (12 s.)
 • "Muntlig bruk av språket" (2021) - i samarbeid med Jannike Ohrem Bakke. I: C. Bjerke & M. Nygård (red.). Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7, 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget (32 s.)
 • "Den andre skriveopplæringen" (2021) - i samarbeid med Jannike Ohrem Bakke og Agnete Bueie.  I: C. Bjerke & M. Nygård (red.). Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7, 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget (30s.)
 • 101 grep om grammatikk - om språket som system og språket i bruk (red. sammen med Jannike Ohrem Bakke og Ingvil Brügger Budal) (2021). Bergen: fagbokforlaget/LNU
 • "Søk på ordene sitrongul og melonrød på internett. Hvilke typer tekster opptrer de i? - en studie av grammatikkoppgaver i lærebøker etter LK20" (2021 - i samarbeid med Jannike Ohrem Bakke. I: K. Kverndokken, J. O. bakke & I B. Budal (red.). "101 grep om grammatikk - om språket som system og språket i bruk". Bergen: Fagbokforlaget/ LNU - I tillegg: 47 grammatiske grep (94s.) 
 • I tillegg, som nevnt, en rekke læreverk for grunnskolen, bla. a:
 • Leseboka for grunnskolen (10 bind, Gyldendal)
 • Språket ditt (2–6, 3–7) (Gyldendal, i samarbeid med Kari Bech og Tor Gunnar Heggem)
 • Gyldendals norskbøker – ABC-boka/Safari 1–2 ABC (Gyldendal, i samarbeid med Trine Solstad)
 • Safari 1-2 Lese- og skrivestart og Les mer 1–3 A–, B–,C–, D–boka (Gyldendal)
 • Språk og sjanger 8–10 (Gyldendal, i samarbeid med Kari Bech og Tor Gunnar Heggem)
 • Safari 3–7 (Gyldendal, i samarbeid med Jannike Ohrem Bakke)
 • Agora 3–6 (7) (Gyldendal, i samarbeid med Tor Gunnar Heggem og Kari Bech
 • Kontekst – grammatikk og rettskriving (Gyldendal, i samarbeid med Kari Bech, Tor Gunnar Heggem og Mona Nilsen)