Kristin Danielsen Wolf

Visedekan BLU

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Team Barnehagelærerutdanningen HIU
Campus Drammen (12039)

Ansvarsområder

Visedekan for barnehagelærerutdanningene (BLU) har ansvar for fakultetets  barnehagelærerutdanninger. Visedekanen sitter i fakultetes ledergruppe og representerer fakultetet eksternt innenfor barnehagefaglige områder. Barnehagelærerutdanningene er å finne på studiested Notodden, Porsgrunn, Vestfold og Drammen. Barnehagelærerstudiet gjennomføres som både heltidsstudie på flere studiesteder og som deltids- og samlings- og nettbasert studie.

Kompetanse

Utdanning: 

Doktorgrad / Ph.D. Programme for Educational Sciences for Teacher Education 
Universitetspedagogikk - Pedagogisk basiskompetanse
Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet
Cand. polit. Hovedfag i barnehagepedagogikk
Mellomfag Teater for barn
Grunnutdanning førskolelærer
Examen Philosophicum

Erfaring:
Leder for fagseksjonen i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen på Oslo Met (tidl. HiOA)
Universitetslektor i pedagogikk
Støttepedagog, kontaktlærer og teamleder i grunnskolen 
Styrer og pedagogisk leder i barnehagen 
Øvingslærer for førskolelærer- og vernepleierstudenter

https://www.linkedin.com/in/kristin-danielsen-wolf-1b1a3246/?originalSubdomain=no 

 

 

Publikasjoner

Wolf, K.D. (2020) Alle foreldre med? Syn på kvalitet og samarbeid i barnehagen. Oslomet Doktoravhandling 2020 nr 25.

Wolf, K.D. (i prosess) Den synlige og usynlige barnehagepedagogikken. Foreldres syn på læring i barnehagen.

Wolf, K.D. (2019) tittel: Samarbeid i barnehagen - «Like barn leker best?» Perspektiver fra foreldre med ulik bakgrunn. Planlagt utgivelse i temanummer i Norsk Pedagogisk tidsskrift.

Eide, B.J., Winger, N. & Wolf, K.D. (2019) Alt henger sammen – Hverdagslogistikk og små barns tilhørighet i barnehagen. Tidsskrift i Nordisk Barnehageforskning. Vol. 18 

Wolf, K.D. (2018) Stakeholders´ opinions of quality in Norwegian kindergartens. Early Years, an International Research journal.

Wolf, K.D. (2018) Tid for barns medvirkning i barnehagen. I: K.D. Wolf & S.B. Svenning (red) Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. s.15-21

Wolf, K.D. (2018) Barns rett til medvirkning og lek i barnehagen. Gjensidighet og personalets lek-etiske overveielser i møter med barns lek. I: K.D. Wolf & S.B. Svenning (red) Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. s.141-155.

Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen (2018) K.D. Wolf & S.B. Svenning (red) Oslo: Universitetsforlaget.

Wolf, K.D. & Greve, A. (2018) Barnehagepedagogikk og profesjon under press. I T. Lafton og A.M. Otterstad (red) Barnehagepedagogiske linjeskift. Bergen: Fagbokforlaget. s.49-63.

Lafton, T., Bergem, H., Evenstad, R., Fajersson, K., Greve, A., Myhre, C.O., Myrvold, H.B., Otterstad, A.M. & Wolf, K.D. (2018) Lekens forundringskammer. I T. Lafton og A.M. Otterstad (red) Barnehagepedagogiske linjeskift. Bergen: Fagbokforlaget. s.27-47.

Joramo, U.W., Pedersen, K. & Wolf, K.D. (2018) Inclusive Aesthetic Practices. I T. Haugen & K.I. Skjerdingstad (red.) Children and Young people, Aesthetics and Special Needs - an Interdisciplinary Approach. Oslo: Vidarforlaget. S.361-383.

Greve, A., Kristensen, K. & Wolf, K.D. (2018) Lekens status og vilkår i barnehagen. I: Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s.86-105.

Eide, B.J., Dahle, H.F. Winger, N., & Wolf, K D. (2017) Småbarns livskvalitet og utfordrende hverdagslogistikk. Barnehagefolk volume 4, s.15-19.

Eide, B.J., Dahle, H.F. Winger, N., & Wolf, K D. (2017) «Ei linerle vet at hun er ei linerle» En kvalitativ studie av barns «well-being» i barnehagen. Barn 2017, volume 35. (1) s.23-39.   

Wolf, K.D. (2017) I møte med barns spontane lek. I M. Øksnes & H.H. Rasmussen (red.): Barndom i barnehagen: Lek. Oslo, Cappelen Damm Forlag

Wolf, K.D. (2017) Medvirkning til barns spontane lek. Oslo: Universitetsforlaget

Eide, B., Fehn Dahle, H., Winger, N. og Wolf, K.D. (2016) Livskvalitet for de yngste barna i barnehagen. I: L. Hernes, T. Gulpinar & N. Winger (red.), Blikk fra barnehagen. Om de yngste barna og kvalitetsaspekter ved barnehagen. Oslo: Fagbokforlaget

Wolf, K.D. (2015) Oppfordringer til små barns lekende samspill i barnehagen. Personalets medvirkning og omgivelsene muligheter. I Barn 2015-nr.1.

Wolf, K.D. (2014) Små barns lek og samspill i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Wolf, K. D. (2011) Å heie fram småbarns lek. Debattserien for barnehagefolk

Wolf, K. D. og Svenning, B. A. (2011) Barnehagepermer - en lite brukt mulighet til pedagogisk dokumentasjon? Debattserien for barnehagefolk.

Wolf, K. D. (2006) Skolebarns lek - meningsfull aktivitet eller unyttig tidsfordriv? Oslo: Høgskolen i Oslo 2006 (ISBN 82-579-4548-X); Volum 2006.127 s. HiO-hovedfagsrapport