Nils Asle Bergsgard

Visedekan
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Campus Bø (1-220)
Fra 01.01.23 tilbake som professor ved Institutt for idrett, friluftsliv og kroppsøving

Ansvarsområder

 • Undervisning idrett, politikk og samfunn
 • Veiledning på master-/ph.d.-nivå
 • Prosjektleder EvaFag2025

Kompetanse

Jeg har lang og brei erfaring med forskning, evaluering og utredninger på ulike samfunnsområder. Jeg har vært prosjektleder på flere større prosjekter, flere av dem evalueringer. Jeg har god erfaring med å gjennomføre og lede forskningsprosjekter. I evaluerings- og forskningsarbeidet har jeg benyttet ulike datakilder og innsamlingsmetoder, fra dokumenter, kvalitative intervjuer, spørreskjemaundersøkelser til bruk av eksisterende statistikk. Jeg har følgelig god metodisk kompetanse, både med kvalitativ og kvantitative tilnærminger. Fra 2019 til 2022 var jeg i åremål som visedekan for forskning ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

CV

Språk: Norsk og engelsk

Forskningsområder:

 • Idrettspolitikk og drettssosiologi
 • Kulturanalyse og kulturpolitikk
 • Offentlig forvaltningen og tilskuddsordninger, herunder særskilt overfor sivil sektor

Nøkkelkompetanse:

Jeg har lang og brei erfaring med forskning, evaluering og utredninger på ulike samfunnsområder. Jeg har vært prosjektleder på flere større prosjekter, flere av dem evalueringer. Jeg har god erfaring med å gjennomføre og lede forskningsprosjekter. I evaluerings- og forskningsarbeidet har jeg benyttet ulike datakilder og innsamlingsmetoder, fra dokumenter, kvalitative intervjuer, spørreskjemaundersøkelser til bruk av eksisterende statistikk. Jeg har følgelig god metodisk kompetanse, både med kvalitativ og kvantitative tilnærminger. Fra 2019 til 2022 var jeg i åremål som visedekan for forskning ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Utdannelse:

 • 2006:Dr.Polit, Sosiologi, Universitetet i Oslo
 • 1993:Cand. Sociol., Universitetet i Oslo, Embetseksamen i sosiologi med kriminologi grunnfag
 • 1988:Rådet for arbeidslivsstudier, UIO
 • 1984:Historie grunnfag, Rogaland DH

Praksis:

 • 2019-2022 - Åremål som visedekan for forskning ved HIU (permisjon fra professor-stillingen)
 • 2014 - Ansatt som professor ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2005 - Ansatt som seniorforsker ved International Research Institute of Stavanger; fra 2015 i 20 prosent stilling.
 • 1993 - 2005 Ansatt ved Telemarksforsking-Bø som forsker, fra 1.11.05 i 50 %. Fagkoordinator på området Kultur og idrett i perioden vinteren 2004 til høsten 2005.

Prosjektledererfaring fra noen lengre og større prosjekter:

 • 2001-2005 Evaluering av det lokale arbeidet med Opptrappingsplanen for psykisk helse med fokus på arbeids- og fritidstiltak. Gjennomført ved Telemarksforsking-Bø. Oppdragsgiver: NFR (på grunn av avslutning av doktorgrad overtok Solveig Flermoen prosjektledelse de siste par årene).
 • 2005-2008 Offentlig styring for frivillig idrett. Oppdragssted IRIS, samarbeidsprosjekt med ISF og Telemarksforsking-Bø. Oppdragsgiver: NFR, Idrett, samfunn og frivillig organisering (overtok i 2006 for Hilmar Rommetvedt)
 • 2008-2010 Evaluering av statlig støtte til frivillig rusarbeid. Oppdragssted IRIS, samarbeidsprosjekt med Rokkansenteret. Oppdragsgiver: Helsedirektoratet
 • 2011-2014 “Rapid social change, value transformation, and the field of culture. The city of Stavanger as prism”. Gjennomført ved IRIS, samarbeid med Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen. Oppdragsgiver: NFR, FRISAM
 • 2015-2017 Pluralisation, the welfare state and civil associations. Gjennomføres ved IRIS, finansiert av NFR, VAM. Jeg leder delprosjekt 1) Innovation or standardisation of welfare services.
 • 2021-2025 Evaluering av implementering av fagfornyelsen i klasserom og fag, EvaFag2025. Finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid

 • Sports policy. A Comparative Analysis of Stability and Change. A research project carried out with Norwegian colleges together with Prof. Barrie Houlihan, Loughborough University, UK. The sports policy systems of Canada, England, Germany and Norway where compared, and the results reported in a book published by Elsevier/Butterworth-Heinemann
 • Sports policy and politics – the Scandinavian way. Co-authored an article together with Dr. Johan R. Norberg, Malmö University, Sweden, that is published in Sport in Society
 • European Capital of Culture Policy Group. Participant in an international research group commissioned by the EU to establish an International Research Model for the European Capital of Culturs to be adopted by the European Commission. With partners from Turku, Finland; Marseille, France; Liverpool, UK. The report from the groups work was presented at a seminar in Brussels, July 2010.
 • Rapid social change, value transformation, and the field of culture. The city of Stavanger as prism
 • A research project funded by Norwegian Research Council, with an international reference group that includes Prieur (Denmark), Lebaron (France), Savage (England) and Knowles (USA)
 • Pluralisation, the welfare state and civil associations. A research project funded by Norwegian Research Council with collaboration from Denmark, Sweden and UK.

Faglige posisjoner/verv

 • Fra høst 2015 - 2018   Leder utvalg for PhD-programmet i kulturstudier, USN
 • Fra høst 2014 -  2015 Leder forskningsgruppe for kultur- og idrettspolitikk
 • Vår 2017- Medlem Selection Committee Young Researcher Award, EASS, Praha 2017
 • Vår 2017 - Medlem Chairs of the Scientific Committee, 2.nd International Conference of Football, Valencia 2017

 Annen relevant faglige aktivitet:

 • Konsulent/referee i European Journal for Sport and Society, Sport & EU Review, European Journal for Sport Science, International Journal for Sport Policy and Politics, Journal of Sport Management, European Sport Management Quarterly, Sosiologisk Tidsskrift, Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. Bokmanus for forlag: Routledge og Universitetsforlaget
 • Ledet sesjoner på internasjonale konferanser, blant annet Idrettssosiologi på Nordisk sosiologisk konferanse i Oslo (2011) og Island (2012), og på European Association for Sociology of Sport sin konferanse i Dublin (2015).
 • Medlem 5 evalueringskomiteer for ph.d.-avhandling

 1. Public Management of Private Non-Profit Sports Halls, Evald B. Iversen, University of Southern Denmark, 2015.
 2. Regulating Autonomi, Bård Kleppe, University College of South-Eastern Norway, 2017.
 3. Hög standard. En studie om kommunal anläggningspolitik och elitefotbollens standardisereande arenakrav [High Standard. A study of facility policy in the municipalities and elite football’s standardisations], Jens Alm, Malmö University, 2017.
 4.  Vilje til inklusjon. Studier av innovasjon for sosial inkludering i idrett [The intention to Include: Studies of Innovation for Social Inclusion in Sport], Anne Tjønndal, Nord University, 2018.
 5. Den norske arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) sitt arbeid med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Ny kontekst – nye roller? [The Norwegian Labor and Welfare Administration’s (NAV) work following up sick-listed employees. New Context – New Roles?] Karianne Nyheim Stray. USN, september 2022.
 • Leder/medlem i fem sakkyndig komitéer for tilsetting som professor
 • Har veiledet to ferdige ph.d.-kandidater, og veileder per nå 1 ph.d.-stipendiater.

 

Publikasjoner

Nils Asle Bergsgard: Idrettspolitikkens maktspill – endring og stabilitet i den idrettspolitiske styringsmodellen. Dr. Polit, sosiologi, Universitetet i Oslo/Bø: Telemarksforsking-Bø, Rapport nr. 228, 2005

Bøker

 • Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden (red): Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: Cappelen Akademiske
 • Vassenden, Anders and Nils Asle Bergsgard: Et skritt tilbake? En sosiologisk studie av unge norske kunstnere med innvandrerbakgrunn. Bergen: Fagbokforlaget, 2011
 • Pål Augestad og Nils Asle Bergsgard: Toppidrettens formel – Olympiatoppen som alkymist. Novus forlag, 2007
 • Nils Asle Bergsgard, Barrie Houlihan, Per Mangset, Svein Ingve Nødland og Hilmar Rommetvedt: Sport policy: a comparative analysis of stability and change. Oxford: Butterworth/Heinemann. 2007

Bokkapitler/artikler i antologier:

- Internasjonale bøker

 • Nils Asle Bergsgard & Frode Telseth: «Discourses on the legitimate understanding of Norwegian and Nordic elite sport: Theoretical reflections on an empirical case». In: Mikkel B. Tin, Frode Telseth, Jan Ove Tangen, Richard Giulianotti (eds.) The Nordic Model and Physical Culture. Routledge. 2019
 • Nils Asle Bergsgard & Jan Ove Tangen: Norway. In: Nicholson, Hoye and Houlihan (ed) Participation in sport. International policy perspectives. London: Routledge. 2011
 • Pål Augestad og Nils Asle Bergsgard: Norway. I B. Houlihan og M. Green (ed.) Comparative Elite Sport Development: Systems, Structures and Public Policy. Oxford: Butterworth/Heinemann. 2007

- Norske bøker

 • Christian Tolstrup Jensen og Nils Asle Bergsgard: Makt kjønn og politikk. Innebærer kvinnelige idrettspresidenter endrede idrettspolitiske prioriteringer? I: A. Tjønndal (red). Idrett, kjønn og ledelse. Festskrift til Jorid Hovden. Oslo Fagbokforlaget, 2021.
 • Nils Asle Bergsgard: Ungdomsidretten som løsning på samfunnsmessige utfordringer. I Ø. Seippel, M.K. Sisjord og Å. Strandbu (red). Ungdom og idrett. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
 • Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden: Stavanger som prisme for utviklingen i Norge de siste 40 årene. I: N. A. Bergsgard og A. Vassenden (red) Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: Cappelen Akademiske  
 • Nils Asle Bergsgard: Fra stagnasjon, via vekst til rikdom. I: N. A. Bergsgard og A. Vassenden (red) Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: Cappelen Akademiske  
 • Nils Asle Bergsgard: Verdier og verdiutvikling i Stavanger-regionen og i resten av Norge. I: N. A. Bergsgard og A. Vassenden (red) Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: Cappelen Akademiske  
 • Nils Asle Bergsgard: Utvikling av kulturinteresse og –deltakelse i Stavanger-regionen og resten av Norge I: N. A. Bergsgard og A. Vassenden (red) Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: Cappelen Akademiske  
 • Anders Vassende og Nils Asle Bergsgard: Sømløse og friksjonsfrie klassereiser. I: N. A. Bergsgard og A. Vassenden (red) Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: Cappelen Akademiske  
 • Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden: Avsluttende essay: Rike og like? I: N. A. Bergsgard og A. Vassenden (red) Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Oslo: Cappelen Akademiske  
 • Nils Asle Bergsgard: Å argumentere mot suksess – eller behovet for en nyordning? I: D. V. Hanstad (red), G. Brevik, M.K. Sisjord, og H.B. Skaset Norsk idrett – Indre spenninger og ytre press. Oslo. Akilles. 2011
 • Ståle Opedal og Nils Asle Bergsgard: Idrettspolitikkens iverksetting; Tre offentlige veier til frivillig idrett. I: B. Enjolras og R. H. Waldahl (red) Frivillige organisasjoner og offentlig politikk. Oslo: Novus forlag, 2009
 • Nils Asle Bergsgard og Svein Ingve Nødland; Kontaktmønstre og innflytelse i den lokale idrettspolitikken: Nettverk eller hierarki? I: B. Enjolras og R. H. Waldahl (red) Frivillige organisasjoner og offentlig politikk. Oslo: Novus forlag, 2009
 • Nils Asle Bergsgard, Svein Ingve Nødland og Ørnulf Seippel: For den som har, skal få. Makt og avmakt i lokal anleggspolitikk. I K. Rafoss og J. O Tangen (red) Kampen om idrettsanleggene. Planlegging, politikk og bruk.  Bergen: Fagbokforlaget, 2009  
 • Nils Asle Bergsgard,  Hilmar Rommetvedt: Når idrett og politikk kolliderer: Feilskjær eller systemfeil? I Sigrid Røyseng og Dag Solhjell (red. 2004): Kultur, politikk og forskning. Festskrift til Per Mangset på 60-årsdagen. Bø: Telemarksforsking-Bø.
 • Nils Asle Bergsgard: Spillet om spillemidlene I Per Mangset og Hilmar Rommetvedt  (red.) Idrett og politikk – kampsport eller lagspill, Fagbokforlaget, 2002.
 • Nils Asle Bergsgard: Nasjonalanlegg for ski – ”ja takk, alle tre” I Per Mangset og Hilmar Rommetvedt  (red.) Idrett og politikk – kampsport eller lagspill, Fagbokforlaget, 2002.
 • Nils Asle Bergsgard, Ståle Opedal: Nasjonal politikk for den lokale idretten I Per Mangset og Hilmar Rommetvedt  (red.) Idrett og politikk – kampsport eller lagspill, Fagbokforlaget, 2002.

Tidsskriftartikler:

 • Nils Asle Bergsgard & Svein Ingve Nødland: 

  Open Tenders in Public Procurement of Welfare Services: Professionalization, Standardization, and Innovation among CivilSector Providers, Journal of Civil Society, Vol 16, No 4, s. 313-332, 2020. DOI: 10.1080/17448689.2020.1827810

 • Nils Asle Bergsgard: Power and domination in sport policy and politics – three intertwined levels of exercising power. International Journal of Sport Policy and Politics, 10:4, s.653-667. 2018

 • Nils Asle Bergsgard, Solfrid Bratland-Sanda, Richard Giulianotti & Jan OveTangen:Sport, outdoor life and the Nordic world: an introduction, Sport in Society, 22 (4) – 2019, s.515-525.

 • Nils Asle Bergsgard, Katja Borodulin, Josef Fahlen, Jens Høyer-Kruse & Evald Bundgård Iversen: National structures for building and managing sport facilities: a comparative analyses of the Nordic countries. Sport in Society, 22 (4) – 2019, s.525-540
 • Nils Asle Bergsgard: Spillet om idrettsanleggene – hvilke ressurser er virksomme i lokale anleggsprosesser. Publisert i Norsk Sosiologisk Tidsskrift, årg. 1, nr. 2-2017., s 171-187
 • Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden: Outsiders? A sociological study of Norwegian artist with minority background. International Journal of Cultural Policy,  Vol 21, No 3, pp 309-325. 2015
 • Anders Vassende and Nils Asle Bergsgard: «’Et skritt tilbake?’ Valg av kunstnerkarriere blant unge med innvandrerbakgrunn og familiens aspirasjon om sosial mobilitet». Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2012
 • Nils Asle Bergsgard: «Mellom kjernen og periferien i den norske velferdsstaten – idrettsbevegelsens vekslende posisjoner». Forum for Idræt, 2011
 • Nils Asle Bergsgard, Kari Jøsendal and Beatriz Garcia: A cultural of mega event’s impact on innovative capabilities in art production: the result of Stavanger being the European capital of culture in 2008. International Journal Innovation and Regional Development,  Vol 2, No. 4, 2010
 • Nils Asle Bergsgard and Anders Vassenden: The Legacy of Stavanger as Capital of Culture in Europe 2008: Watershed or puff of wind? International Journal of Cultural Policy, 17: 3, 301-320
 • Nils Asle Bergsgard and Johan Norberg: Sports policy and politics – the Scandinavian way. Sport in Society. Vol 13, no. 4, 2010
 • Pål Augestad, Nils Asle Bergsgard og Atle Ø. Hansen: The Institutionalisation of an Elite Sport Organisation in Norway - the Case of ‘Olympiatoppen’. Sociology of Sport Journal. Vol. 23, nr 3, 2006
 • Nils Asle Bergsgard, Hilmar Rommetvedt: Norwegian Sport Politics and Policy: A Reflection of General Trends or Deviant Case. International Review for Sociology of sport, Vol 41,  nr. 1 (2006), 7-27
 • Jan Ove Tangen, Nils Asle Bergsgard, Bjørn Barland og Gunnar Breivik:To dope or not to dope. A study on the decision to use drugs in Norwegian sports. Corpus, Psyche et Societas, vol 4, nr. 1/1997.
 • Nils Asle Bergsgard, Jan Ove Tangen, Bjørn Barland og Gunnar Breivik: Doping in Norwegian Gyms - A Big Problem? International Review for the Sociology of Sport nr 4 , 1996

 

Publikasjoner i Cristin