Pål Augestad

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø ()

Ansvarsområder

Kompetanse

  • Utdanning

1992                                                 *Cand.sociol, UiO.

1996                                                 *Praktisk-pedagogisk utdanning, UiO.

2003                                                 *Dr.polit. i sosiologi, UiO.

 

Yrkesbakgrunn

1993-1998                                        *Høyskolelektor ved HiT, avd. for lærerutdanning.

1998-2003                                        *Dr.gradsstipendiat ved HiT, inst.for idrett og friluftsliv.

2004-2008                                        * Førsteamanuensis i idrettssosiologi, HiT.

2008-2011                                        * Instituttleder for idretts- og friluftslivsfag, HiT.

2011-2015                                        * Viserektor FoU, HiT.

2016- 2018                                       * Viserektor Forskning og Internasjonalisering, HSN.

2019-                                                * Professor i idrettssosiologi

 

 

Publikasjoner

Mine forskningsarbeider og publikasjoner kan inndeles i tre tematikker:

I Historisk-sosiologiske analyser av kropp og bevegelseskulturer

I disse arbeidene forsøker jeg å vise at kroppen er en historisk og kulturell konstruksjon. Med utgangspunkt i ulike perspektiver og begreper tar disse arbeidene mål av seg til å beskrive de praksisene som henviser til "kroppen", uten å ta stilling til om kroppen finnes eller hvordan den egentlig er. Jeg undersøker hvilke perspektiv på kroppen som lå til grunn for de praksisene/ teknologiene som dannet kroppsøvingsfaget, og vise hvordan disse teknologiene samtidig gav næring til konstruksjonen av kroppen.

 

II Sosiologiske arbeider om politikk, samfunn og toppidrett

Idrettssosiologien er ikke noen enhetlig vitenskap, men består av ulike og til dels motstridende begreper og sosiologiske teorier. Og som de aller fleste sosiologiske arbeider anvender disse arbeidene begreper fra forskjellige teoretiske tradisjoner. Arbeidene viser at toppidretten, og organiseringen av denne, er et byggverk skapt av mennesker, sosiale prosesser og organisasjoner. Og at dette byggverket har et samfunnsmessig opphav og har samfunnsmessige implikasjoner.

 

Den rolle toppidretten har i dag er uforståelig uten omfattende kunnskap om internasjonal toppidrett og om samfunnsmessige forhold. Samfunnet består av strukturer, praksisformer og konvensjoner som mennesker gjenskaper og forandrer gjennom sine handlinger. Slik også med toppidretten: Den består av en rekke strukturer – normer, væremåter, begreper osv. – som er en forutsetning for å drive toppidrett på denne måten, samtidig som utøverne, trenerne og lederne gjennom sine valg og handlinger gjenskaper denne strukturen. Jeg spør hvorfor denne strukturen ble slik, og vi spør hvordan den former toppidretten.

 

III Religion og helse

Kroppsøvingsfaget og toppidretten formes av praksiser og begreper fra ulike felter, også det religiøse. I mine arbeider bruker jeg f.eks begreper som abbedisse, novise, velsignelsesarbeid, askese og kloster for å beskrive trekk ved moderne toppidrett. Dette er ikke bare ment som bilder for tanken eller som retoriske grep for å få fram et poeng. Ved å ta i bruk begreper fra det religiøse feltet vil jeg eksotisere idrettsfeltet, og dermed kan vi oppdage mekanismer, relasjoner og logikker vi ellers ikke ser fordi de er mer eller mindre selvfølgeliggjorte.

De religiøse begrepene brukes imidlertid ikke bare som et metodisk grep for å skjerpe blikket, men også for å undersøke mulige slektskap mellom ”elementer” fra det religiøse feltet og begreper og teknikker i idretten. Ved at de blir innsatt i idretten får de riktignok en ny betydning og funksjon, men har samtidig bevart noen av sine opprinnelige egenskaper. Jeg har derfor også valgt å ta med et arbeid som nettopp analyserer det religiøse feltet, nærmer bestemt en karismatisk menighet. Denne artikkelen bygger på et større empirisk arbeid hvor Oslo Kristne Senter ble undersøkt og analysert.

 

Til slutt har jeg tatt med en artikkel hvor jeg forsøker å vise hvordan pastorale maktformer tas i bruk i den «nye helsepolitikken». I artikkelen forsøker jeg å underbygge en påstand om at den statlige forvaltningen har overtatt presteskapets rolle, og mange av dets maktteknikker.

 

Publikasjoner:

Pål Augestad; Omvendt og forløst. I "Gråstein og lengsel religiøsitet og kristentro mot år 2000." Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1991.

Pål Augestad; Et mirakel i Groruddalen. Om herlighetsteologi, antiritualisme og menighetsvekst i Oslo Kristne Senter. Hovedoppgave i sosiologi, cand.sociol., 1992.

Pål Augestad og Geir Høgsnes; Den moderne form for       arbeidskonflikter - kamp om relative posisjoner. I Søkelys på arbeidsmarkedet", nr.2, 1992.

Pål Augestad; Fra Pinsevenn til Oslo Kristne Senter. I        "Sosiologi i dag", nr.4, 1992.

Pål  Augestad og Geir Høgsnes; Relativ lønnsutvikling for ulike kategorier statsansatte. "Søkelys på arbeidsmarkedet", nr.1, 1993.

Pål Augestad; "Barn og billedmedier."  Upublisert.

Pål Augestad; "Klasserommets betydning". Upublisert.

Pål Augestad: Bidragsyter i "Sosiologisk Leksikon",  Univ.forlaget. Oslo 1997.

Pål Augestad; Idrettsforståelse." Essay til Designsem. ved ISO.

Pål Augestad; " The sportization concept - a critical approach". NIH.

Pål Augestad; A view with a room.  Sosiologisk årbok for 2000.

Pål Augestad; Den rene kropp i det rene rom.  Nytt Norsk Tidskrift, nr.1, 2000.

Pål Augestad; ”Rommets betydning”. Essay UiO

Pål Augestad; Karisma i Oslo Kristne Senter. I Humanisten, nr.4, 2000

Pål Augestad; “The meaning and the impact of the landscape of sport.” Konferanseantologien ”How Societies creat Movement Culture and Sport. Copenhagen.

Pål Augestad; Nasjonen og idretten. Sosiologisk Tidsskrift, nr.3, 2001.

Pål Augestad; A genealogical approach to the body and gymnastics. PhD course in Comparative Methodology, by Professor Charles Ragin. Oslo Summer School, UiO.

Pål Augestad; Stat, kropp og idrett. I Seippel, Ørnulf (red.) Idrettens Bevegelser

Pål Augestad; The architecture of the gymnasium and corporal education: the gymnasium in the Norwegian physical training, 1889-1930. From Drill Ground to Gymnasium. International Journal of the History of Sport, vol.20, no.3, 2003.

Pål Augestad; Skolering av kroppen. Om kunnskap og makt i kroppsøvingsfaget. Avhandling for dr.polit.graden, UiO 2003.

Pål Augestad, Nils Asle Bergsgard og Atle Ø. Hansen; The institutionalisation of an elite sport unit in Norway. Paper lagt fram på den preolympiske forskningskongressen i Tessalonika, august 2004.

Pål Augestad; Resept for et sunnere Norge. Et foucaulsk blikk på norsk helsepolitikk. Sosiologi i dag, nr.2. 

Pål Augestad; Stopuret, kighullet og skoleeleven. I Larsen, Kristian (red.); Arkitektur, krop og læring

Pål Augestad, Nils Asle Bergsgard og Atle Ø. Hansen; The institutionalisation of an elite sport unit in Norway – the case of Olympiatoppen. I Sociology of Sport Journal.

Pål Augestad; Fra skovsö til badeland. I Agergaard, Sine & Nielsen, Niels Kayser (red.): Århus som idrætslandskab. Topografiske fortællinger og analyser. Århus: Århus Universitetsforlag. 

Pål Augestad og Bergsgard, Nils Asle: Toppidrettens formel – Olympiatoppen som alkymist. Oslo: Akilles Forlag.

Pål Augestad og Bergsgard, Nils Asle: The Elite Sport System in Norway. In: Houlihan, Barrie(ed): Comparative Elite Sport development. Oxford: Elsevier.

Pål Augestad: The Power of Nutrition: The role of diet in Elite Sport. I  "Moving Bodies", nr.2.

Pål Augestad: Vitenskapen som grenseprenger og grensedrager i toppidretten. I Hanstad, D.V. (red.): Norsk idrett. Indre spenninger og ytre press. Oslo: Akilles forlag.

Pål Augestad; Pikegymnastikk som produksjon av kvinnelighet – Om pikegymnastikk i norsk skole 1889-1925