Torill Aagot Halvorsen

Professor emerita
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-2116)
Torill Aagot Halvorsen er professor i pedagogikk med doktorgrad fra Utdanningsvitenskapelig Fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har bred erfaring fra mange nivåer i utdanningen, som lærer, migrasjonspedagogisk veileder og tretten år som rektor. Hun har ledet og vært medlem av ulike utvalg innen utdanning på kommunalt, fylkesnivå og i akademia. Ved UiO underviste hun på masterprogram, veiledet og sensurerte norske og internasjonale studenter. Hun ledet forskningsprosjektet "ICT and language-choices in Tanzanian higher education", som også utgjorde en del av hennes doktoravhandling. Hun var også koordinator for det internasjonale forskningssamarbeidet NETREED - Network for Research and Evaluation on Education and Development, var forskningsassistent for forskergruppen EINS - Exclusion and Inclusion in North and South. Halvorsen har vært ansatt ved ved HiT / HSN /USN siden i 2013 som koordinator for masterprogram, underviser, veileder og sensor for master - og Ph.D. kandidater, medlem av ulike sakkyndige utvalg og fagfelleleser for internasjonale og nasjonale bøker og tidsskrifter. Hun har utført ulike typer utviklingsarbeid, emne -, programbeskrivelser, og vært med å utforme nytt masterprogram ved IPED, USN. Halvorsen har de siste årene konsentrert sin forskning om unges mangel på gjennomføring av videregående skole. Hun er medlem av forskergruppen "Oppvekst og utdanning i Telemark" og er prosjektleder for forskningssamarbeidet mellom USN og State University of Zanzibar og University of Dar es Salaam i Tanzania.

Ansvarsområder

 

 • Styremedlem i programrådet for doktorgradsutdanningen: PhD i pedagogiske ressurser og læringsprosesser i barnehage og skole.
 • Prosjektleder for internasjonalt forskningssamarbeid Youth Voices World Wide
 • Forsker på Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark
 • Kollegaveiledning
 • Veiledning ved førstekompetanseløp 
 • Veileder master- og Ph.d.- kandidater
 • Hovedveileder for stipendiat Mari Trolldalen Bastøe Tilhørighet i Telemark. UngSA prosjektet
 • Hovedveileder for stipendiat Mona Kallevig Berg-Jensen Grunnleggende ferdigheter i videregående skole. Offentlig Ph.D. i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune 
 • Hovedveileder for stipendiat Kathrine Bordevich Elevenes fortellinger om skolesamfunnets sosiale og kulturelle praksis. Datamateriale fra UngSA og MaCE prosjektene 
 • Medveileder for stipendiat Kristin Støren Dybdelæring – Hvordan? Offentlig Ph.D. i samarbeid med Porsgrunn kommune

CV

 

 

 

Publikasjoner

1.                 Halvorsen, Torill Aagot (2020) Neglected Narratives: despite being Native-Speakers, Youth Struggle with the Norwegian School Language. In press

2.                 Brock-Utne, Birgit; Halvorsen, Torill Aagot; Vuzo, Mwajuma Siama (2019) The school drop-out or rather “push out” problem in the South and in the North. World Studies in Education 2019 ;Volum 20.(2) s. 61-75

3.                 Halvorsen, Torill Aagot og Bunting, Mette (2019) Sted, trivsel og skoleavbrudd - individuelle og strukturelle mekanismer i skolen synliggjort gjennom ungdoms fortellinger. En studie med Henri Lefebvres triademodell som analytisk prisme. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)3(3), 127-141. https://doi.org/10.7577/njcie.3272 

4.                 Bunting, Mette og Halvorsen, Torill Aagot (2019) Ungdommers fortellinger om valget av yrkesfaglig opplæring. Et sosiokulturelt perspektiv. I Streitlien og Aakre (Red.) (2019): Det store spranget. Kapittel 7, s. 155 – 173. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

5.                 Moshuus, Geir H, Bunting, Mette og Halvorsen, Torill Aagot (2019) Hvorfor er det vanskelig å komme tilbake etter frafall i videregående skole? To ungdommers historier. I Streitlien og Aakre (Red.) (2019): Det store spranget. Kapittel 9, s. 189 – 204. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

6.                 Halvorsen, Torill Aagot (2018) My face is more than me. A Nordic researcher in the South. An autoethnographic retrospective perspective. International Review of Education. Volume 64, Issue 6, Pp.: 845 – 864. ISSN: 00208566. E-ISSN: 15730638 DOI: 10.1007/s11159-018-9744-8

7.                 Halvorsen, Torill Aagot (2018) Skolespråk - mer enn undervisningsspråk. Populærvitenskapelig foredrag. Åpent seminar 21. mars 2018, om ungdom, skole og frafall. USN

8.                 Amundsen, Marie-Lisbeth, Bunting, Mette, Halvorsen, Torill Aagot (2018) Vektlegging av undervisning ved professoropprykk. Kronikk. Forskerforum nr. 1. 19. januar 2018. 
http://www.forskerforum.no/kvinnelige-professorer-vil-fa-mindre-respekt-enn-mannlige/

9.                 Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot; Moshuus, Geir H (2017) Three types of tightrope dance in the comeback process. Preliminary findings from a longitudinal study of young people at the margins of Upper Secondary School in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training 2017; Volum 4.(2) Pp. 146-163.

10.              Halvorsen, Torill Aagot (2017) Språkets avgjørende posisjon i læring. Et komparativt blikk på undervisningsspråkets betydning. I Bunting, M. og Moshuus, G. (Red.) (2017): Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Kapittel 7, s. 154 – 171. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

11.              Halvorsen, Torill Aagot (2016) [2018]. Why “Push Outs” rather than “Drop Outs - A critical approach addressing institutional mechanisms causing student exclusion in the Global North and South. In Brock-Utne, B., Ismail, M., Vuzo, M. (Eds.) (2016) Transforming Education for Development in Africa. Dar es Salaam: Mkuki na Nyota. ISBN 978-9987-083-50-3. Chapter 8. Pp. 147-160

12.              Halvorsen, Torill Aagot (2015). Hvordan kan vi vite at vi vet noe? Kunnskap, sannhet, relativisme og epistemologiske refleksjoner. Fagfellevurdert artikkel til undervisningsformål på masternivå. Høgskolen i Sørøst-Norge.

13.              Halvorsen, Torill Aagot (2012). Participation in the ICT era: Implementations without Humiliation, Misconception and False Consciousness. International Review of Education.  ISSN 0020-8566. June 2012, Volume 58, Issue 3, pp 313-334 http://link.springer.com/article/10.1007/s11159-012-9291-7

14.              Halvorsen, Torill Aagot (2012). Ushiriki katika Zama za TEHAMA - Utekelezaji Pasipo Fedheha, Fikra Potofu na Kutojitambua. TEHAMA na Lugha katika Elimu ya Juu Tanzania: Utafiti uliofanywa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kioo cha Lugha.  ISSN 0856-552X.

15.              Halvorsen, Torill Aagot (2012) A critical analysis of different views on the relationship between language of instruction and ICT in different contexts in Africa, including the Neighboring countries of Tanzania. Trial Lecture; UiO 2012-11-30

16.              Halvorsen, Torill Aagot (2012). Fanget i språket? IKT og språkvalg – revitalisering av afrikanske språk i høyere utdanning? En undersøkelse utført ved Universitetet i Dar es Salaam, Tanzania. Avhandling for Ph.D. graden, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Oslo. 304 s. http://www.uv.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/host-2012/sammendragdisputaser/sammendrag_TorillAagotHalvorsenNorsk.html

17.              Halvorsen, Torill Aagot (2010). The ICT influence on the choice of language in higher education in Tanzania: Pictures from fieldwork at UDSM in 2008-2009, In Zubeida Desai; Martha Qorro & Birgit Brock-Utne (Eds.), Educational Challenges in Multilingual Societies.  African Minds.  ISBN 978-1-920489-06-9.  5. s 306 – 333

18.              Halvorsen, Torill Aagot (2009). The ICT Language in Tanzania's Higher Education, In Birgit Brock-Utne & Gunnar Garbo (Eds.),  Language and Power.The Implications of Language for Peace and Development.  Mkuki na Nyota Publishers.  ISBN 978-9987-08-032-8.  The Difficulties of Publishing in Africa.  s 320 – 329

19.              Halvorsen, Torill Aagot (2009). Vestlig forsker i Sør. Etiske overveielser. Om forskningsetikk. Ph.D. Essay. Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO.

20.              Halvorsen, Torill Aagot (2009).  Bruk av analyseverktøyet NVivo 8. i forskningsarbeidet Om forskningsanalyse. Ph.D. Essay. Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO.

21.              Halvorsen, Torill Aagot (2008). Developing Digital Literacy in Higher Education in Tanzania – In Whose Language? In Martha Qorro; Zubeida Desai & Birgit Brock-Utne (Eds.),  LOITASA reflecting on Phase I and entering Phase II.  Michigan State University Press.  ISBN 978-9987-521-45-6.  Chapter 11. s 210 – 222

22.              Halvorsen, Torill Aagot og Yngve Refseth (2008) Computer skills development by children using 'hole in the wall' facilities in rural India. Artikkelanalyse og kvantitativ metode. Ph.D. Pedagogisk forskningsinstitutt og Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

23.              Halvorsen, Torill Aagot (2007). Kunnskapsbegrepet i forskningen. Vitenskapsteoretiske betraktninger. Ph.D. Essay. Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO.

24.              Halvorsen, Torill Aagot (2006). Ekstern programevaluering av bachelorstudiet i pedagogikk. Rapport. Pedagogisk Forskningsinstitutt, UV, UiO

25.              Halvorsen, Torill Aagot (2006). (Editor). Evaluation of Education – on Whose Terms? Oslo: Den Gule Serien. Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO, 2006. 247 s.

26.              Halvorsen, Torill Aagot (2004). Fra Bush til Bits 'n' Bytes. Om hvordan studenter fra utviklingsland opplever møtet med vestlig utdanning preget av datateknologi. Avhandling for Cand. polit. graden, Utdanningsvitenskaplig fakultet, Universitetet i Oslo

_____________________________________________________

UPUBLISERTE OG PUBLISERTE ARBEIDER (før 2004)

Flerkulturelle tema

27.        Halvorsen, Torill Aagot (2001) Prosedyreperm for mottak av flerkulturelle grunnskoleelever. Oversikt over kommunens administrative oppgaver i forbindelse med opplæring av flerkulturelle barn i grunnskolen. Årshjul utarbeidet for å støtte kommunens administrasjon, skolenes rektorer, lærere og barnehagepersonale. Nord-Aurdal kommune, Undervisningsetaten, innvandreravdelingen.

28.        Halvorsen, Torill Aagot (2000) Språkstimulering for minoritetsbarn i barnehagen. Hjelpehefte for personale. Nord-Aurdal kommune, Undervisningsetaten, innvandreravdelingen.

29.        Halvorsen, Torill Aagot (1989 - 2001) Flerkulturelle - / språkundervisningstema for kommuneadministrasjon, politikere, rektorer, barnehagepersonell og lærere i regionen. Ulike hefter, Ppt., foredrag. 

 • Hva innebærer det å kunne et språk?
 • Språktypologi. Mellomspråk. Språkinnlæringsprinsipper
 • De fire ferdigheter: Reseptive (lytte/lese). produktive (snakke/skrive)
 • Hvilke type ord har vi?
 • Kulturanalyser. Språkene i verden
 • Flerkulturelle barn i barnehagen
 • Språkopplæring for voksne: organisering i kommunen

30.        Halvorsen, Torill Aagot (1988 - 2001) Fra flyktningleir til norsk grunnskole. Mottak av flyktningbarn som kommer direkte til kommunen, enten ved familiegjenforening eller flyktningleir. Hefter og hjelpedokumenter: Nord-Aurdal kommune, Undervisningsetaten, innvandreravdelingen.

31.        Halvorsen, Torill Aagot (1997) Hvordan kan kommunen og den enkelte skole best gi barna den undervisning de trenger? Foredrag. 1997 Nord-Aurdal kommune, Undervisningsetaten, innvandreravdelingen.

32.        Halvorsen, Torill Aagot (1996) Migrasjonspedagogikk i startfasen. Organisering, ansvarsplassering, målsetting og metodikk ved mottak av flerspråklige grunnskoleelever. Hjelpehefte for personale i skoler og barnehager. Nord-Aurdal kommune, Undervisningsetaten, innvandreravdelingen.

33.        Halvorsen, Torill Aagot (1996) Utarbeidelse av rutiner ved tiltak for minoritetsbarn i barnehage og skole. Hjelpehefte. Nord-Aurdal kommune, Undervisningsetaten, innvandreravdelingen.

34.        Halvorsen, Torill Aagot, Sandvik, Kari og Moen, Geir (1996) Diagnostisk materiell beregnet på pedagogisk arbeid med tospråklige grunnskoleelever. En kartlegging i Valdresregionen. Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning.

35.        Halvorsen, Torill Aagot (1993) Noen kontrastive språkmomenter ved bosnisk og norsk. Hefte for grunnskolelærere i kommunen. Nord-Aurdal kommune, Undervisningsetaten, innvandreravdelingen.

36.        Halvorsen, Torill Aagot (1993) Førstehjelp i Russisk. Hefte utarbeidet for norske grunnskolelærere i deres første møte med enspråklige russiske barn. Nord-Aurdal kommune, Undervisningsetaten, innvandreravdelingen.

37.        Halvorsen, Torill Aagot (1990) Informasjonsplan ved mottak av flyktninger. En års syklus. Handlingsplan. Foredrag for ansatte og politikere. Nord-Aurdal kommune, Undervisningsetaten, innvandreravdelingen.

38.        Halvorsen, Torill Aagot (1989) Organisering av flyktningmottak i norske kommuner. En kort vurdering. Migrasjonspedagogisk prosjektoppgave. Hamar lærerhøgskole.

39.        Halvorsen, Torill Aagot (1982) Sosialpedagogisk arbeid i Folkehøgskolen. Fra Grundtvig til i dag. Grunnfag i sosialpedagogikk. Kristiansand Lærerhøgskole.

IKT og flerkulturelle tema

40.        Halvorsen, Torill Aagot (2001) Kjenn din kommune. Multimedieprogram til bruk i norskopplæringen for flerspråklige. Utarbeidet for Nord-Aurdal kommune, Undervisningsetaten, innvandreravdelingen som prosjektarbeid ved Høgskolen i Volda.

41.        Halvorsen, Torill Aagot (2000) Bruk av IKT i opplæringen av voksne flerkulturelle elever. Praksisrapport. 2000 Høgskolen i Volda.

Annen flerkulturell formidling

42.        Halvorsen, Torill Aagot (2004) Bli med til Tibet. Film/ multimedia presentasjon bilder og musikk. Gjøvik Rådhus ved 40- års jubileum for Tibetanerskolen på Gjøvik.

43.        Halvorsen, Torill Aagot (2003) Mitt Tibet. Multimedia presentasjon med bilder og foredrag. Ulike Institusjoner og foreninger.

44.        Halvorsen, Torill Aagot (2003) Portretter fra Tibet. Utstilling av egne fotografier fra Tibet. Galleri Garthus, Begnadalen.

45.        Halvorsen, Torill Aagot (2002) Teaching the teachers at Tibet University, Lhasa. Report. Network for University Cooperation Tibet – Norway, Institutt for kulturstudier, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo.

IKT og digital kompetanse

46.        Halvorsen, Torill Aagot (2004 - 2011) Writing large Documents Kurshefte for Master og Doktorgradstudenter ved International and Comparative Studies, PFI. Hvordan utnytte Word Processing i arbeidet med avhandlingen. Oppdatert hefte hvert år. Pedagogisk forskningsinstitutt. Universitetet i Oslo

47.        Halvorsen, Torill Aagot (2001) Velkommen til Møre Folkehøgskole. Multimedie-program. Høgskolen i Volda.

48.        IKT – plan 2001-2004. Handlingsplan for organisering og integrering av IKT i Nord- Aurdal kommune. Medforfatter i IKT-utvalg Nord-Aurdal kommune.

49.        Halvorsen, Torill Aagot (1999) Bruk av FTP (File Transfer Protocol) Kurshefte utarbeidet for lærere for å kunne produsere og redigering av nettsider. Nord-Aurdal kommune, veiledningstjenesten.

50.        Halvorsen, Torill Aagot (1999) Nye læringsteorier og læringsstrategier i IKT-miljøer. Prosjektarbeid. 1999 Høgskolen i Volda.

Webredaktør, etablering og produksjon av nettsider

Forskningsprosjektene EINS (Exclusion and Inclusion in the North and the South), LOITASA (Language of Instruction in Tanzania and South Africa), og NETREED (Network for Research and Evaluation on Education and Development).

Universitetssamarbeid Tibet – Norge, Nord-Aurdal Kommune og Nord-Aurdal Innvandrerskoles nettsider. 

EDCON (Education and Development Consulting), Kunnskapstreet Hypericon, Stavern historielag, Valdres Tretradisjon, Kunstneren Eva Laila Hilsen, Briskeby Café