Tillit og samfunnssikkerhet

Hvordan påvirkes samfunnssikkerheten av kjennetegn ved tillitsnivå i samfunnet? Hvordan påvirker – opplevelser av – sikkerhet og risiko igjen tillitsnivået?


21 Nov

Praktisk informasjon

  • Dato: 21. november 2017
  • Tid: kl. 09.30 - 15.45
  • Sted: Campus Vestfold, Auditorium A1-35

  • Påmeldingsfrist: 17. november 2017

Slike sammenhenger undersøkes i hele spekteret av sikkerhetsrelevante problemstillinger, som befolkningens risikooppfatninger og risiko-adferd, adferd under ulykker og kriser, forventninger til offentlig beredskap, aksept for lover og regler, tillit til offentlige myndigheter mv.

Konferansens tematisk profil

Konferansen skal belyse forholdet mellom tillit og sikkerhet i samfunnet. Tillit er et sentralt begrep i samfunnsfaglig teori og forskning om grunnstrukturer ved samfunnsformasjonen. I forskningen om sosial kapital og den norske/nordiske samfunnsmodellen inngår tillitsnivå som en viktig dimensjon, sammen med faktorer knyttet til sosial/økonomisk ulikhet, velferdsordninger, arbeidslivsorganising mv. Tillit kan forstås langs to dimensjoner: horisontal tillit viser til mellommenneskelig tillit i sivilsamfunnet og hvor stor tillit folk generelt har til hverandre, mens vertikal tillit dreier seg om tillit til institusjoner, myndigheter, politikere, medier etc. Tillitsnivå langs disse aksene har ulike årsaker og konsekvenser, som kan forstås - og endres - over kortere og lengre tidshorisonter.

Disse forskningstradisjonene tar for seg samfunnsegenskaper som må antas å ha stor betydning for samfunnssikkerheten - både som avhengig og uavhengig variabel:

Hvordan påvirkes samfunnssikkerheten av kjennetegn ved tillitsnivå i samfunnet? Hvordan påvirker (opplevelser av) sikkerhet og risiko igjen tillitsnivå? 

Programmet belyser tillit og samfunnssikkerhet fra ulike innfallsvinkler: De store overgripende spørsmålene om kjennetegn ved samfunn som sådan, bidrag fra tillitsforskningen generelt, koblinger mellom tillit og sikkerhet, samt eksempler med et konkret og empirisk innhold.

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.

Logo DSB og HSN

Program


Innledning

09.30-09.40 Kunstnerisk underholdning

09.40-09.55 Åpning 
                      Petter Aasen, Rektor HSN & Cecilie Daae, direktør DSB

09.55-10.25 Samfunnsvitenskapelige perspektiver på sammenhengen
                      mellom tillit og sikkerhet

                      Professor Gudmund Hernes, BI/Fafo

10.25-10.55 Tillit og sosial kapital: oversikt over fagfeltet og kunnskapsstatus
                      Forskningsleder Kari Steen-Johnsen, ISF

10.55-11.15 Pause med kaffe

11.15-11.35 Tillit i Norge – generell oversikt
                      Daglig leder Tone Fløtten, Fafo

11.35-12.00 Sammenhengen mellom sosial kapital og samfunnssikkerhet
                       Professor Per Morten Schiefloe, NTNU

12.00-12.45 Lunsj


Tillit og trusler

12.45-13.10 Hvordan påvirkes tillit av terror? Kortsiktige og langsiktige effekter
                      Forskningsleder Bernhard Enjolras, Institutt for samfunnsforskning (ISF)

13.10-13.35 Hybrid krig som stresstest av tillit og samfunnssikkerhet
                      Fagdirektør Ørjan Karlson, DSB


Tillit og myndigheter

13.35-14.00 Tillit og håndhevelse av myndighetskrav
                      Professor Stig Strandli Gezelius, Handelshøyskolen HSN

14.00-14.25 Sikkerhet, tilsyn og tillit i høyrisikoindustri
                      Fagleder Jorunn Elise Tharaldsen, Petroleumstilsynet

14.25-14.45 Pause med kaffe og frukt


Tillit i kriser

14.45-15.15 Samhandling og tillit i kriser
                      Professor Eric Carlström Handelshøyskolen HSN/Göteborgs Universitet

15.15-15.45 Oppsummerende refleksjoner

Konferansier:
Annett Arntzen, professor/instituttleder, HSN
og 
Jacob Kringen, seniorrådgiver/FoU-koordinator, DSB