Kvalitetssystem for HSNs utdanningsvirksomhet

Si ifra!

Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet legger overordnede føringer for kvalitetsarbeidet ved HSN.

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved HSN legger rammene for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene.

HSN definerer kvalitet gjennom syv dimensjoner, som viser ulike sider ved kvalitet i høyere utdanning.

Studentene deltar i kvalitetsutvikling gjennom blant annet