Innstilt som universitet

HSN til USN  - badge

HSN er innstilt til å bli Norges nye universitet denne våren. Navnet blir Universitetet i Sørøst-Norge.


NOKUTs sakkyndige komité anbefaler at Høgskolen i Sørøst-Norge akkrediteres som universitet. Komiteens innstilling var enstemmig.

Denne Innstillingen skal behandles i NOKUTs styre 26. april. Deretter skal Kongen i statsråd vedta endringen. Dette vil trolig skje en fredag i begynnelsen av mai.

Studenter på HSN spiller volleyball.

Hva betyr det for meg som er student på HSN i dag?

Forutsatt at innstillingen følges opp av NOKUTs styre og Kongen i statsråd, er Høgskolen i Sørøst-Norge historie. Det vil bety at alle våre om lag 18.000 studenter går på et universitet, og vil få vitnemål fra Universitetet i Sørøst-Norge allerede denne våren.

Hva betyr det for meg som skal søke utdanning til høsten?

Du får muligheten til å ta en universitetsutdanning i Vestfold, Porsgrunn, Bø, Drammen, på Notodden, Kongsberg, Rauland og Ringerike.

Du skal søke Høgskolen i Sørøst-Norge gjennom Samordna opptak som vanlig. Vi vil oppdatere denne informasjonen, dersom vi får beskjed om at navnet blir endret hos Samordna opptak. Dette vil uansett ikke skje før et evt. vedtak av Kongen i statsråd i mai. Da er det mulig at du vil finne en kombinasjon av gammelt og nytt navn, slik vi ser gjøres ved tidligere HiOA «Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met).»

Du trenger ikke Ex.phil. eller Ex.fac. for å starte på studier hos oss. Det er heller ingen planer om å gjøre dette obligatorisk i fremtiden.

Vitnemålet ditt vil være fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Studenter på åpningsdagen i Drammen 2017. Foto.

Hva skjer dersom dette blir formelt vedtatt av Kongen i statsråd?

Når det formelle vedtaket er fattet, vil det bli en markering på alle HSNs åtte campuser og denne markeringen vil også studentene bli invitert til.

- En så stor anledning må feires og ansatte og studenter vil bli invitert til flaggheising med boller og champagnebrus når vedtaket er formelt, sier rektor Petter Aasen.

Studentene vil også bli invitert til feiring ved studiestart.

- Etter dette vil vi starte arbeidet med skilting og navnendring på alt av bygninger, utstyr og dokumenter, og fra studiestart 2018 vil USN-logoen skinne mot alle, sier rektor Petter Aasen.

Campus Vestfold

Hva vil det bety at vi blir universitet på lengre sikt?

For å bli et universitet, må HSN tilfredsstille en rekke kvalitetskriterier knyttet til utdanning, forskning, drift, organisering, infrastruktur og fasiliteter. Den nye statusen dokumenterer den faglige kvaliteten ved HSN, men har også betydning for videre utvikling av institusjonen.

- Vi vet at høy faglig kvalitet er attraktivt i seg selv og vil styrke vår evne til å rekruttere studenter og gode fagpersoner. Universitetsstatus gir dessuten økt selvbestemmelse og større mulighet til å utvikle eget studietilbud i tråd med samfunnets- og arbeidslivets behov. Dette er en viktig faktor for å styrke vår evne til samarbeid med arbeids- og næringsliv og internasjonale samarbeidspartnere. Også dette vil komme studentene til gode, sier rektor Petter Aasen.

Studentene våre skal være tett på arbeidslivet. Fra åpningen av HSN Industriakademi: Fv: KONGSBERG CEO Geir Håøy, rektor Petter Aasen, statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet, ordfører Kari Anne Sand i Kongsberg. Foto: Jan-Henrik Kulberg

Hva sa NOKUT om oss?

I NOKUT- rapporten som vurderte HSNS universitetssøknad stod det blant annet: "Studentene har høy prioritet på HSN. Derfor er HSN også et godt sted å være student. Det ble bekreftet av alle vi møtte på vårt besøk, og fremgår også tydelig av de studiedata og statistikker som er med i søknaden."


NOKUT trakk også frem den tette kontakten HSN har med næringsliv- og arbeidsliv i regionen: "Samarbeidet med lokalsamfunnet er eksemplarisk, og det var oppløftende å se i hvor høy grad dette samarbeidet også omfattet studentene på både master- og ph.d.-nivå".


- Mye av dette blir videreført og forsterket når vi nå blir universitet, men akkrediteringsarbeidet har vist oss at vi også har utfordringer vi må jobbe videre med. Uansett skal studentene kunne nyte godt av å gå på et av landets største universiteter, samtidig som de får med seg fordelene ved å være «liten» fordi vi har desentraliserte campuser, sier rektor Petter Aasen.

Rektor Petter Aasen sammen med studenter på HSN. Foto

Hva er bakgrunnen for at vi vil bli universitet?

Da Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1.1.2016, som resultat av fusjon av Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), var det en klar ambisjon om å utvikle den nye høgskolen til et universitet. Profilen skulle være: et arbeidslivsrettet, regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig entreprenørielt universitet.

HSN søkte 2. mars 2017 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) om universitetsakkreditering.

I slutten av mai 2017 oppnevnte NOKUT en sakkyndig komité, som har vurdert om HSN tilfredsstiller alle krav og kriterier for å få status som universitet.

5. mars 2018 leverte komiteen sin rapport til NOKUT. Den anbefalte at Høgskolen i Sørøst-Norge akkrediteres som universitet. Komiteens innstilling er enstemmig.

Komiteens innstilling skal behandles i NOKUTs styre 26. april. 

Det er Kongen i statsråd som fatter endelig vedtak om en institusjon får endret status.

Ved tidligere akkrediteringer har både NOKUTs styre og regjeringen fattet vedtak i tråd med innstilling fra sakkyndig komité. Komiteens innstilling er derfor et stort steg nærmere etableringen av Universitetet i Sørøst-Norge.