HSN Digital

HSN digital. Illustrasjon.

HSN skal utvikle integrerende digitale arbeids- og læringsformer som knytter ansatte og studenter på de åtte campusene til én virtuell campus og som knytter virksomheten til samarbeidspartnere og omverden.


Målområde 1: HSN Digital

HSN skal utvikle integrerende digitale arbeids- og læringsformer som knytter ansatte og studenter på de 8 campusene til én virtuell campus; HSN e-campus, og som knytter virksomheten til samarbeidspartnere og omverden.

HSNs organisasjon er spredt over 3 fylker, med virksomhet på 8 studiesteder, og med utstrakt samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette krever gode digitale arbeids- og læringsformer integrert i egen organisasjon, men også tett samarbeid med arbeidslivet i vår region og med våre internasjonale samarbeidspartnere. Den digitale utviklingen går svært raskt, noe som både gir muligheter og utfordringer. HSN ønsker å ligge langt fremme i denne utviklingen og utnytte de muligheter som ligger i dette.

HSN Digital skal bidra til strategisk fokus og helhetlig perspektiv på digitaliseringen.

Målområdet er delt inn i 10 underliggende områder hvor det er presisert mål og tiltak

 • Teknologistøttet læring som bidrar til at HSN imøtekommer samfunnets kompetansebehov.
 • Pedagogisk bruk av IKT og utforskning av bruk av digitale verktøy i undervisning, læring og vurdering for å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer.
 • Nettbasert etter- og videreutdanning.
 • Digitalisert kommunikasjon og samhandling innenfor den distribuerte organisasjons- og ledelsesmodellen.
 • Digitaliserte arbeidsprosesser innenfor distribuerte administrative tjenester.
 • Digitalisert lederinformasjon, virksomhetsstyring og kvalitetssikring.
 • Digitale møteplasser for å bygge HSN-kultur.
 • Nyskapende digitale ressurser og redskaper som styrker profesjons- og arbeidslivsorientering.
 • Bruk av digitale kommunikasjonsverktøy for å styrke samarbeidet med nasjonale og internasjonale UH-institusjoner.
 • Digitale verktøy som styrker kommunikasjon og samarbeid med arbeidslivet

Vurdering av måloppnåelse

 • Kvalitativ vurdering på gjennomføring av tiltak i prosjektplanen
 • Antall nye implementerte digitale løsninger
 • Andel eksamener som gjennomføres digitalt av totalt antall eksamener
 • Antall undervisningsrom som er tilrettelagt for hhv. opptak og for livestreaming, og antall rom som følger Uninett sine minimumsstandarder for AV-utstyr for undervisning og møterom
 • Antall visninger på medieplattform
 • Antall nett- og samlingsbaserte studieprogram