Beskrivelse av instituttleders rolle i kvalitetsarbeidet

Instituttleder skal påse at kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av instituttets studieprogram og emner gjennomføres i henhold til kravene.

Instituttleder har ansvar for det løpende kvalitetsarbeidet på instituttet.

Evaluering og rapportering

Instituttleder skal bidra til at evaluering, rapportering og utvikling av kvaliteten i utdanningene skjer.

Instituttleder er mottaker av kvalitetsrapporter fra program og emner på instituttet; årlige programrapporter, oppsummeringer fra underveisevalueringer i emner, og minimum hvert tredje år emnerapport fra det enkelte emne på instituttet.

Instituttleder har ut fra rollens ledernivå ved USN ansvar for å sikre god tilbakemeldingssløyfe og oppfølgning blant studenter og ansatte på program og emner ved instituttet 

Siden er under utvikling.

Nyttige lenker

Rutiner og arbeidsbeskrivelser i USNs kvalitetssystem (Intranettside USN)

Årshjul for ansatte (Intranettside USN)
Viser frister, ting verdt å vite og viktige datoer å merke seg..