Hvorfor skal det skrives programrapport?

Målet med kvalitetsarbeid på programnivå er at alle studieprogram skal holde god kvalitet, og at de utvikles i tråd med USNs kriterier for studieporteføljeutvikling.

Studieprogram på ulike nivåer evalueres, og hensikten er å få fram studenters, ansattes og eksterne partnere sin vurdering av kvaliteten i studieprogrammet.

Programkoordinator skal hvert studieår evaluere kvaliteten i studieprogrammet, og skrive en programrapport. I programrapporten vurderes kvaliteten i studieprogrammet, beste praksis løftes frem og eventuelle utviklingstiltak foreslås.

Årlig programrapport skal behandles i programutvalget før den sendes til instituttleder med kopi til dekan.

Programkoordinator skal få tilbakemelding på rapporten og om eventuelle tiltak av sin ledelse.

Aktuell rutine og mal:

Rutine som beskriver hvordan programevaluering og rapportering skal gjennomføres.

Mal til programrapport

Spørsmål og svar