Hva kjennetegner en kvalitetskultur?

Hvordan USN legger til rette for utvikling av en kvalitetskultur

I USNs kvalitetssystem legges det til rette for kvalitetskultur ved blant annet:

 • tydelig beskrivelse av roller og fordeling av ansvar
 • ledelsesforankring av kvalitetsarbeidet
 • beskrivelse av hvordan USN definerer kvalitet i kvalitetsdimensjonene
 • tilrettelegging av fora hvor det jobbes med kvalitetssikring og -utvikling
 • tilgjengelige rutiner og arbeidsbeskrivelser
 • informasjon om frister, endringer, viktige hendelser etc. på min.usn og i nyhetsbrev
 • meritteringsordning

Hva kjennetegner en kvalitetskultur?

Felles verdier og normer for høy kvalitet i undervisning og læring er viktig for å lykkes med kvalitetsarbeid, kvalitetsledelse og utvikling av kvalitetskulturer.

Andre viktige momenter for å utvikle en kvalitetskultur er:

 • Ledelse
 • Ressurstilførsel
 • Kommunikasjon
 • Verdsetting av utdanningsaktiviteter

Les mer om kvalitetskultur i stortingsmeldingen Kultur for kvalitet (Meld.St.16).

KvalitetskulturTilbakemeldingskultur

Spørsmål og svar