Hvordan måles kvalitet?

Kvalitet kan måles både kvalitativt og kvantitativt.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale styringsparametere som alle institusjoner innen høyere utdanning skal rapportere på årlig. Styringsparameterene viser resultatområder som departementet er særlig opptatt av i styringen av UH-sektoren.

I tillegg har USN egne interne indikatorer som sier noe om utvikling av kvalitet. Det rapporteres på indikatorer i følgende rapporter:

Kvalitetsrapport

Fakultetsrapport

Studieprogramrapporter

Emnerapporter

De til enhver tid gjeldende interne indikatorer er gjengitt i rapportmaler i kvalitetssystemet.

Gjennom indikatorene som er valgt skal man gi et bilde av hvordan studenter og kandidater

  • oppnår best mulig læringsutbytte
  • møter relevante utdanninger
  • gjennomfører utdanningen mest mulig effektivt

Spørsmål og svar