Klart for nye campus Ringerike

Nytt bygg på campus ringerike. Situasjonskart
Nytt bygg og nye utearealer. Situasjonskart. Bjørbekk Lindheim Landskapsarkitekter / Lerche Arkitekter AS

Departementet har sagt ja. Nå starter ombyggingen av campus Ringerike.


 Tekst: Jan-Henrik Kulberg

I flere år har planleggingen pågått, og i februar 2016 kom den endelige godkjenningen fra HSN-styret.

Nå har også Kunnskapsdepartementet sagt ja.  Dermed er alt klart til å starte byggingen, som vil gjøre tilværelsen bedre både for ansatte og studenter på campus Ringerike. De nye lokalene skal  etter planen tas i bruk våren 2019.

Universell utforming

- Nybygget gjør at funksjoner og ansatte samles. Vi vil gå fra en situasjon der fagansatte sitter spredt, til å samle fagmiljøene i to etasjer. Det gir rik mulighet for uformelle og formelle treff samt enkel tilgang for studenter. Nå får vi et bygg som bedre er tilpasset vårt formål, med universell utforming og effektive og fleksible arealer, sier rektor Petter Aasen.

Han har fulgt planleggingen tett gjennom samtaler med eksterne aktører, gjentatte styrebehandlinger i HBV-styret, fusjonsstyret og nå HSN-styret.

Departementets godkjenning var det siste som gjensto, før Statsbygg kan undertegne kontrakt med entreprenøren som skal stå for byggearbeidene.

Tett og godt samarbeid

Utviklingen av kunnskapspark Ringerike er sterkt ønsket. Prosjektet er godt forankret hos eksterne samarbeidspartnere slik som Ringerike Kommune, Buskerud Fylkeskommune, Studentsamskipnaden, Ringerike Utvikling og Rådet for Ringeriksregionen.

HSN og Statsbygg har hatt tett og konstruktiv dialog rundt byggeprogrammet, tegninger og romprogram. Som grunnlag for utbyggingen ligger en 30 års undertegnet husleieavtale mellom HSN og Statsbygg.

Kafeen i gymsalen

Selv om det vil merkes at det rives og bygges på campus, er byggeprosjektet planlagt slik at virksomheten ved campus kan fortsette som normalt i byggeperioden. Noen må naturlig nok flytte på seg, fordi den delen hvor blant annet cafeen ligger i dag skal rives. 

- Det vil bli noe støy i byggeperioden, men vi skal tilpasse dette slik at det blir til minst mulig sjenanse for våre studenter og ansatte sier Laila Gustavsen, prosjektleder for HSN.

Kafeen stengte før juleferien i sine nåværende lokaler den 16. desember 2016, og åpnet på nyåret midlertidig i gymsalen.

 - Vi skal jobbe for å opprettholde samme tilbud som vi har i dag, både når det gjelder servering og åpningstider, forsikrer Ida Løbben, kantineleder på Kafé Ringerike til studentsamskipnadens nettsted.

Studentene: – Veldig positivt

- Det er veldig positivt at det kommer til å skje endringer på skolen. Bygget er gammelt og slitt, og fungerer ikke optimalt som høyskole med tanke på grupperom for studentene. Mange sliter med å finne plasser hvor de kan studere, spesielt i eksamenstiden. Dette er nok det vi gleder oss mest til å få orden på, sier Martine Åvik, som leder Studentdemokratiet ved campus Ringerike.

- Ombyggingen av skolen kommer til å bety mye for de som allerede studerer der nå, samt fremtidige studentene på campus, fordi det blir mer attraktivt å gå på en skole som fremstår som moderne.

Vi regner med at det kommer til å bli litt støy under byggeprosessen, men vi håper likevel at det ikke vil gå altfor mye utover studentene mens det står på, slik at det ikke blir en negativ opplevelse for de som studerer der under ombyggingen, sier Åvik.

Fleksibelt for studentene

Det har vært viktig å lage løsninger som er fleksible.  

- Dette byggeprosjektet gir muligheter for vekst i antall studenter og ansatte på Ringerike, og løsningene gjør at vi enkelt kan gjøre endringer i faglig tilbud når utviklingen tilsier det. Vi endrer også plassering av funksjoner og utforming av studierelaterte rom for å få økt fleksibilitet i undervisningen. HSN er også opptatt av at endringer i fremtidige læreformer skal være mulig uten store ombygginger. Det arbeidet vi gjør nå, vil styrke campus Ringerike og HSN sin virksomhet. Utbyggingen gir en mer attraktiv campus for studenter og ansatte, sier rektor Petter Aasen.Han viser til at Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge åpnet 154 boenheter på campus til studiestart i 2016. 

- Byggingen av studentboliger på campus har gjort det enklere for studenter å benytte høyskolens lokaler, og bidrar positivt til aktivitet på en kompakt campus, sier Aasen. 


 

Enklere å komme seg til campus

Alle som har besøkt campus Ringerike vet at adkomsten til campus er under en hver kritikk.

I tillegg til å gi svært dårlig profilering av høgskolen fra Ringeriksveien, er selve krysset trafikkfarlig for syklister og fotgjengere.

Ved siden av byggeprosjektet er derfor en utbedring av krysset og ny adkomst med tilhørende utendørsarbeid planlagt. Krysset er ikke ferdig regulert, men er foreløpig kostnadsberegnet til 55 millioner. Krysset og adkomstløsning skal finansieres gjennom et spleiselag mellom Ringerike Kommune, Buskerud Fylkeskommune og HSN/Statsbygg.

Hovedargumenter for ombygging:

Campus Ringerike består i dag av lange, mørke og lukkede ganger. Mye av bygningsmassen er svært slitt.

Funksjonene er spredt over flere nivåer og etasjer.

Bygningen har mange små, lite utnyttede rom og de ansattes kontorer ligger spredt rundt i bygningsmassen.

Studentene har ikke grupperom eller tilgang på fleksible arealer.

Det er manglende universell utforming i bygget.

Med tilbygget fra 1996, er campus i dag dimensjonert for 670 studenter og 67 ansatte. Registrert studenttall for Campus Ringerike høsten 2016 er ca. 1300 studenter.

Økonomi:

Styringsrammen for prosjektet er 202 mill.

Husleien og alle øvrige kostnader til byggeprosjektet er innarbeidet i HSNs budsjetter, og vil bli dekket innenfor gjeldende budsjettrammer i Statsbygg og HSN.

Bygg og arealer:

Prosjektet omfatter riving av eksisterende blokk «A» og nybygg «A» samt ombygging og vedlikehold i deler av eksisterende bygningsmasse.

Nybygget er på 3392 m2 og ombyggingsarealene B og C er beregnet til 2100 m2.

Det nye bygget blir et passivhus, i likhet med de nye studentboligene.

Byggherre er Statsbygg, som leier ut til HSN gjennom en 30 år lang leiekontrakt.

Milepæler:

Nov. 2016: Statsbygg beslutter at prosjektet er klar for gjennomføringsfase.

Nov. 2016 Husleieavtale mellom Statsbygg og HSN signeres.

Nov. 2016: Oversende kurantprosjektet til KD for godkjenning og videre behandling i regjeringen.

Des. 2016 :Prosjektet godkjennes i regjeringen og kontrakt med totalentreprenør inngås.

1. halvår 2019 : Ferdigstillelse og innflytting i nybygg og oppstart prøvedrift.