Linn leder Læringsmiljøutvalget

Linn Oskarsen - foto
Foto: Privat

- Jeg svarte ja fordi jeg synes engasjement er viktig, sier jusstudent Linn Oskarsen som er ny leder av Læringsmiljøutvalget ved HSN.


Læringsmiljøutvalget (LMU) skal arbeide for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for studentene ved HSN.  Det rapporterer direkte til styret, og er lovpålagt for alle universiteter og høyskoler.

LMU har lik representasjon av studenter og ansatte. Ledervervet skifter fra år til år mellom ansatt og student. Forrige studieår var det viserektor Halvor Austenå som ledet utvalget.

Linn har vært med siden oppstarten av nytt LMU ved HSN, og ble spurt om å være leder dette studieåret.

- Jeg var litt usikker på om jeg ville være leder, det er så mange kunnskapsrike mennesker som sitter der.  Det er lett å tenke at de sitter på mye mer faglig kompetanse enn meg, men jeg opplever at de er åpne for innspill.  Om vi kommer med saker som vi synes er viktige, vil de gjerne finne ut mer om det, dersom de har en annen forståelse enn oss.  Det er et forum som er trygt å være i, selv om de som sitter der har titler som kan virke skremmende, sier Linn med et smil.

Vil gjøre en forskjell

Hun synes fortsatt det er skummelt å skulle være leder, og gikk mange runder med seg selv.

- Men så tenker jeg at de har jo forståelse for at jeg er student, at jeg bare er 21 år og ikke har levd like lenge som dem.  Det er det å være student som er min viktigste kompetanse i LMU. Jeg er en del av LMU fordi jeg og de andre studentene er de som faktisk studerer. Det er vi, og de som representerer oss, som sitter på den viktigste kompetansen på læringsmiljøet fra studentperspektivet. Som student er det viktig å engasjere seg i sin egen hverdag.  Hvis ikke får man ikke gjort noen forskjell, sier Linn Oskarsen.

Linn sier utvalget har brukt tid på å definere hvilke saker det vil jobbe med.

Opptatt av inkludering

- Det har vært lærerikt å diskutere saker fra studentperspektiv.  Vi jobber jo for en bedre studenttilværelse.   En sak som er viktig for oss, er å ha et godt system for håndtering av mobbesaker, dersom de skulle komme.  Det kan gjelde mobbing både av studenter og ansatte.  Vi vil også ha fokus på inkludering og førsteårsstudenter spesielt.  Vi vet at mange faller fra første semester. Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet i LMU.

Gleder seg til hver dag

Linn tar en bachelor i jus ved campus Ringerike, og sier hun opplever læringsmijøet der som godt. 

- Et godt læringsmiljø for meg et gode undervisninger med gode forelesere, god luft i klasserommene og lav terskel for diskusjon. Jeg gleder meg til å gå på skolen hver dag, og trives med faget og studentene rundt meg.

- Du går i andre klasse i år.  Dermed vil du bli spurt om å svare på Studiebarometeret.  Skal du det?

- Ja, selvsagt.  Det er noe vi er opptatt av i LMU også.  Hvordan vi kan få høy svarprosent.  Det er viktig at studentene svarer, og at de bruke de tillitsvalgte hvis de har saker som de ønsker å ta opp. 

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Universitets- og høgskoleloven gir pålegg om å ha et læringsmiljøutvalg (LMU).  Det skal både være pådriver og rådgivende i forhold til det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet til studentene.
 

LMU sitt mandat ved Høgskolen i Sørøst-Norge:

LMU skal arbeide for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for studentene ved HSN. LMU skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljøet og være delaktig i utviklingen omkring spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd der ivaretakelse av studenter med funksjonsnedsettelser inngår. Styret kan i tillegg gi utvalget andre oppgaver. LMU utarbeider handlingsplan for sitt arbeid. Utvalget rapporterer direkte til styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Her finner du hjemmsiden til LMU på min.usn

 

Dette er læringsmiljø:
(definert av Universell, som er nasjonal pådriver for LMU-arbeidet i sektoren).

Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, vurderingsformer, sosiale relasjoner og holdninger til læring - altså alle faktorer som kan påvirke studentenes læring. 

Instituisjonene har bare anvar for de elementer om med rimelig anses å være innenfor insitusjonens kontrollsfære.