Annette Bischoff

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-145)

Ansvarsområder

 • Campusutvikling
  • Forskningspark
  • Senter for bærekraft
  • Nybygg
 • Forskning på menneskets relasjon til naturen, livskvalitet og pedagogikk 

Kompetanse

Ledererfaring som instituttleder i 2 perioder 2005-2008 og 2011-2020

Phd. fra NMBU med fokus på relasjon til natur, naturopplevelse, tilrettelegging, politikk og forvaltning

Mastergrad i idrettspedagogikk og idrettspsykologi

CV

Curriculum vitae                                                   Annette Bischoff                   

 

Født:    1.5.1962                          Nasjonalitet:   Dansk, norsk far

 

Relevant utdanning:

1983-86             Engelsk ved Københavns Universitet

1984                   Alment Voksenpædagogisk Grundkursus

1986                   Højere Forberedelseseksamen

1986-89             Idræt bifag, Danmarks Højskole for Legemsøvelser.

1990-91             Friluftsliv Mellomfag, Norges Idrettshøgskole

1989-97             Idræt Hovedfag, Humanistisk-samfundsvidenskablig linie ved

                                          Det naturvidenskablige Fakultet, Københavns Universitet

2012                   PhD – Stier, Mennesker og Naturopplevelse. NMBU

 

Tidligere relevant beskjeftigelse:

1993- 2004      Høgskolelektor i friluftslivsfag  på Studium i Friluftsliv, kultur- og

naturveiledning, Høgskolen i Telemark, Bø

 

2005 – 2008   Instituttleder ved Institutt for idrett og friluftslivsfag, Høgskolen i Telemark

 

2008 – 2011    Dr.gradsstipendiat ved HiT/UMB

 

2011 - 2016     Instituttleder ved Institutt for idrett og friluftslivsfag, Høgskolen i Telemark

 

2016 -                Instituttleder ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, USN

 

Faglig ledelse:

Studieleder for studium i friluftsliv, kultur og naturveiledning

fra august 1995- august 1999 og fra juni 2000 – 2002

Nestleder i instituttet fra juli 1999 - 2002

Verv og utvalg:

Likestillingsutvalget 2 perioder – tidlig 2000-tal og fra 2012 til nå.

Instituttstyret i institutt for idrett og friluftslivsfag 1996 – 2002 

Høgskolerådet fra aug. 2000 – til det opphørte

Avdelingsstyret fra aug. 2000 – til det opphørte

Opptakskomiteen fra 1997 – 2000

Forskerforbundet – lokale klubstyre fra aug. 1999

PPU-utvalget 1999 (høgskolens arbeidsgruppe for utredning av behov for ppu-utdanning ved

 HIT)

 

 

Utvikling av nye studietilbud og emner:

 

Joint Master i Nordisk friluftsliv. Et samarbeid mellom Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Gymnastik og Idrottshøgskolan i Stockholm, Norges Idrettshøgskole og HSN. Forventet oppstart 2019

 

Studium i Naturveiledning. Et samarbeid mellom de 4 instituttene ved AF. SNO og Miljødirektoratet. Forventet oppstart 2019

 

Nordisk bachelor i friluftsliv – kultursosiologisk komparativt studium. Arbeidet ble på begynt høsten 2000 og studiet ble i gangsatt i 2003. Samarbeids studium mellom 8 høgskoler og universitet i Norden.

 

Omlegging av friluftslivsstudiene ved HIT til bachelor løp – høsten 2001

 

Nordisk studium i friluftsliv  – HIT 2000

 

Fagene friluftslivspedagogikk og veilederlære 6 vt og friluftsliv, kultur og samfunn 2 vt  2000

 

2 årig studium i friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1997

 

 

Ansvar for seminarer og konferanser:

Båten i sentrum – Nordisk seminar 2018

Friluftslivsstudienes 25års jubileum juni 2007 – fagseminar

Seminar om arbeidsmåter i friluftsliv. Praktisk pedagogisk seminar med deltakere som har jobbet pedagogisk med friluftsliv gjennom mange år. Mai 2001

Friluftsliv, sikkerhet og ansvar. 2-4 november 1998. Nasjonalt seminar i samarbeid med

Norges Idrettshøgskole

Friluftsliv i spennet mellom veiledning og undervisning. HIT 19.11.1999

Uteskole – naturligVis. Konferanse om uteskole 3-5 mai 2000

 

 

Nettverk

Medlem i FRIFO`s forskningsgruppe (Friluftslivets Fellesorganisasjon)

Nordpluds Idrett

Norsk forum for friluftslivsutdanning

Nettverk for uterehabilitering

 

 

Publikasjoner

Publikasjoner

Vitenskapelige arbeider og publikasjoner

Bischoff, A: Stier mennesker og naturopplevelse. Novus forlag 2015

 

Bischoff, A.:  Stiens betydning for naturopplevelsen. Bok kapittel i forbindelse med naturvernforbundets 100års jubileum 2014.

 

Bischoff, A: Brugen af friluftsliv, idræt og mentaltræning i behandlingen af kvinder med kroniske muskelsmerter. I «Nalle. Veilederen og forskeren. Festskrift til Bjørn Tordsson på hans 60-årsdag. (in prep)

 

Bischoff, A: Mellom meg og det andre er der stier.. en avhandling om stier, mennesker og naturopplevelse. «Philosophia doktor» Universitet for Miljø og Biovitenskap 2012

 

Bischoff, A: Naturopplevelse og friluftsliv. Kapittel i Nordisk antologi: Friluftsliv for

              mennesker med funksjonsnedsættelse. Handicapidrættens Videnscenter 2011

 

Bischoff, A: Forskning på natur og friluftsliv i Norge. Notat Nordisk Phd-samling

              Københavns Universitet 2008

 

Bischoff, A. & Mytting, I: Friluftsliv. Lærebok 2. utgave. Gyldendal 2008

 

Bischoff, A.: Mellom meg og det andre fins det stier. I Sookermany og Erikseb: Veglederen.

              Et festskrift til Nils Faarlund. Gan Aschehaug 2007

 

Bischoff, A. Reiten, T og Marcussen, J.: Friluftsliv og helse. En kunnskapsoversikt.

HiT  2007

 

Bischoff, A: Fornemmelse for stien. Forskning i friluft 2005. FRIFO 2006

 

Bischoff, A: Stien i ytre og indre landskap Essay skrevet i forbindelse med forskerkurset:

              ”Naturopplevelse, forvaltning og tilrettelegging” ved UMB 2005 – under utgivelse

 

Bischoff, A: Å fange turstiopplevelser gjennom samtale. NLH 2004 Essay skrevet i

              forbindelse med forskerkurset; Å være forskende deltaker.

 

Bischoff, A.: Unge, ungdomskultur og natur. I antologien Naturens værdi. GAD´s forlag,

København 2003.

 

Bischoff, A.: På stier mellom landskap og landskaping Høgskolen i Telemark, Forskning i

              friluft 2002. FRIFO 2002 

 

Bischoff, A. og  Odden, A.:  Nye trender i norsk friluftsliv – utvanning eller forsterkning av

              gamle mønstre og idealer. Høgskolen i Telemark, Institutt for Idretts- og friluftslivsfag

              Forskning i Friluft. FRIFO 2002.

 

Bischoff, A: En turstiopplevelse – stiens og merkingens makt.  Paper til

 konferansen: "Idrettspolitikk som størknet mening og skapende kraft". 3 og 4

 desember 2001. Kjernemiljø i idrettspolitikk og idrettsanlegg ved Høgskolen i Telemark og Telemarksforskning-Bø

 

Bischoff, A. & Odden, A.  Moderniseringsprosesser i utmarka – konsekvenser av endringer

innenfor friluftslivet. I Utmark no.1 mai 2000.

 

Bischoff, A.: Nye måter å bruke naturen på – friluftsliv eller tøys? I konferanserapport fra

konferansen ”friluftsliv i grenseland”, Oslofjordens Friluftsråd juni 2000

 

Bischoff, A. og Odden, A.: Bidrag til ny Stortingsmelding om friluftsliv høst 2000.

(oppdrag fra MD)

 1. Begrepet friluftsliv

 2. Friluftslivets mønster og omfang

 3. Ungdom og friluftsliv – endringer i lys av modernitetsprosesser

 4. Behov for forskning innen friluftsliv

 

Bischoff, A.: At skabe sig selv – om friluftsliv som rum for unges identitetsdannelse og

kompetenceudvikling. Konferanserapport ”Dansk friluftsliv i det nye årtusinde,

muligheder og problemer i fremtiden. Kystgården 27/28.3.00 

 

Bischoff, A & Odden, A.: Ungdom og friluftsliv – endringer i lys av              modernitetsprosesser.             I Naturforvaltning og samfunnsfag II.

Referat fra konferanse 12-13.10.1999. DN-notat 1999-6

 

Bischoff, Annette. Ungdom og friluftsliv - endring fra tradisjonsoverføring til valg og            personlig utvikling. i Rapport fra konferansen “Forskning i friluft”                      FRIFO 1998

 

 

Lærerbøker / rapporter

 

Bischoff, A. (red): Uteskole… NaturligVis. Rapport HIT oktober 2000

 

Bischoff, A. & Mytting, I.: Friluftsliv. Grunnbok for studieretning idrettsfag.                     

Gyldendal 1999

 

Bischoff, A. (red): Friluftsliv – i spennet mellom veiledning og undervisning.

HIT seminarrapport 1999

 

Bischoff, A. (red): Friluftsliv, sikkerhet og ansvar. Rapport HIT 1998

 

Bischoff, A & Odden, A.: Friluftslivsstudiet ved Høgskolen i Telemark. Undersøkelse av

              tidligere friluftslivsstudenters utdanning, yrkesvalg og vurdering av friluftslivsstudiets

              relevans. HIT 1998