Aslaug Veum

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-44)
Faglege interesseområde: Sosialsemiotikk, multimodalitet, kritisk diskursanalyse, kritisk literacy, retorikk, norskdidaktikk, sosiale media. Research interests: Critical literacy, Social Semiotics, Multimodality and art, Critical Discourse Analysis, Social Media

Ansvarsområder

Kompetanse

  • Dr. philos. Tekstvitenskap og retorikk, Universitetet i Oslo
  • Cand.philol. i nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo
  • Høgskolekandidat i media og journalistikk, Høgskolen i Volda

 

CV

Utdanning

  • 2008-2009: Kurs i universitetspedagogisk basiskompetanse (og vitskapleg rettleiing og vurdering), Universitetet i Oslo.
  • 2008: Dr. philos. i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 1996: Cand.philol. i nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo
  • 1992: Høgskolekandidat i media og journalistikk, Høgskolen i Volda

Arbeidserfaring

2009 -> Førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for språk og litteratur
2008-2009: Gjennomføringsstipendiat, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.
2002-2008: Ph.d.-stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
2001-2002: Høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Stavanger
1999-2001: Sendelektor i norsk ved Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, Polen

 

Fagfelle for

Visual Communication, Nordic Journal of Literacy Research, Acta Didatica, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Tidsskriftet Sakprosa,, Rhetorica Scandinavica, Norsk medietidsskrift, Norsklæreren

 

Verv

2018-2020: Medlem i Programutvalget for Ordningen av Norgeskunnskap i utlandet, Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

2016-2020: Medlem av Lærebokutvalget for høyere utdanning, Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

2015-2018: Medlem i Programutvalget for PEDRES (Forskerutdanning i pedagogiske  ressurser og læreprosesser i barnehage og skole) (vara), Universitetet i Sørøst-Norge

2018 -2022: Medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftet Maal og Minne.

2014->: Medlem av redaksjonrådet for tidsskriftet Sakprosa

2010-2015: Leiar i styringsgruppa for Nettverk for norskdidaktisk forskning (NNDF)

2010 -> Norsk representant i Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning

 

Pågåande forskingsprosjekt

Multimodal literacy in the multicultural classroom

Kritisk literacy i norskfaget

A.O. Vinje på Eidsbugarden

 

Publikasjoner

Artiklar i vitskaplege tidsskrift (articles)

Eilertsen, Anders og Veum, Aslaug (2019): «Kritisk lesing av historiske saktekster. Fire vg3-elevers forståelse av en antisemittisk tekst». I: Norsklæreren, 1/2019. Fagbokforlaget. http://www.norskundervisning.no/wp-content/uploads/2019/03/Vitenskapelig_artikkel.-Endelig-versjon.pdf

Veum, Aslaug & Undrum, Linda V.M (2018): “The Selfie as a Global Discourse”. I: Discourse and Society 2018, Vol.29(1), s.86-103. SAGE Online 2017. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0957926517725979

Maagerø, Eva & Veum, Aslaug (2015): “Moving a King: A Social Semiotic Analysis of Knut Steen’s Sculpture of the Norwegian King Olav V, and Its Relocation”. I: Multimodal Communication. 2015; 4(2):  s. 133–150. De Gruyter Mouton. https://www.degruyter.com/view/j/mc.2015.4.issue-2/mc-2015-0010/mc-2015-0010.xml

Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (2013): «Svend Foyn. Meaning potentials of monument and space”. I: RASK, International journal of language and communication , Syddansk Universitet, s. 67-98. https://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/Isk/Forskning/Forskningspublikationer/RASK/Issues/39/Maageroe+og+Veum

Thorsnes, Tollef og Veum, Aslaug (2013): «Multimodale skapande praksisar. Forsøk på artikulasjonar ut frå sosialsemiotikk og samtidas relasjonelle kunsthandverk». In: FORMakademisk, Vol 6, Nr 1 (2013), red. 1-21. https://doaj.org/article/25e85a6e0ac64261b377d4c2229064b2

Veum, Aslaug (2010): “Historisk blikk på avisa som tekst og diskurs”. I: Sakprosa, 2010, Vol.1, Nr 1, Art. 2, s. 1-21. https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/47

Raddum, Tonje og Veum, Aslaug (2006): ”Avistekstens mange stemmer”. I: Norsk medietidsskrift 2/2006 . Universitetsforlaget, s. 135-138. https://www.idunn.no/nmt/2006/02/avistekstens_mange_stemmer

 

Del/ kapittel i bok (book chapters)

Maagerø, Eva & Veum, Aslaug (2018): “Memoria of a National Trauma”. I: Tønnesson, Elise Seip & Forsgren, Frida:  Multimodality and Aesthetics, Routledge https://www.routledge.com/Multimodality-and-Aesthetics/Tonnessen-Forsgren/p/book/9781138103511

Undrum, Linda & Veum, Aslaug (2018): «Kritisk literacy i den digitale tekstkulturen». Unges selvfremstilling i og selvrefleksjon over kommunikasjon på sosiale medier». I: K. Kverndokken (red.): 101 litteraturdidaktiske grep - om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Fabokforlaget, s.132-151

Veum, Aslaug: (2016): «Rom-tiggerne – De utskjelte» Ein multimodal analyse av korleis tilreisande rom blir framstilt i norske aviser: I: Askeland, N. og Aamotsbakken. B.(red.): Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal Akademisk Forlag. s.  225-245.

Veum, Aslaug (2016): «Tekst- og sjangerhistorie etter 1800». I: Nesse, Agnete og Sandøy, Helge (red.): Norsk språkhistorie 1. Mønster. Oslo: Novus forlag. s.553-564.

Veum, Aslaug (2015): «Skriveoppgåver i utvikling? Skrivediskursar i norskbøker for ungdomsskulen gjennom 30 år». I: Otnes, Hildegunn (red.): Å invitere til skriving. Fagbokforlaget. s. 83-101.

Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (2015a): «Stor konge på liten logo. En analyse av meningspotensialet i Kong Olav-logoen i Skjerjehamn». I: Kvåle, G., Maagerø, E. and Veum A.: Kontekst, språk og multimodalitet. Nyere sosialsemiotiske analyser. Bergen: Fagbokforlaget. s. 81-101.

Veum, Aslaug (2013a): «Blogging på rosa skjerm. Om roller og relasjonar i ungjentebloggar». I: Hållsten, Stina, Rehnberg, Hanna Sofia & Wojahn, Daniel (red): Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik. Södertörns högskola, Stockholm: Elanders. s. 107-124.https://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:655788/FULLTEXT01.pdf

Veum, Aslaug (2013b): «Lærebokstemma i tre generasjonar». I: Askeland, N., Maagerø, E. and Aamotsbakken, B (red.): Læreboka. Studier i ulike læreboktekster.  Oslo: Akademika forlag.  s. 19-34.

Hitching, Tonje Raddum og Veum, Aslaug (2011): «Introduksjon» [innleiingskapittel] I: Nilsen, A.B, Hitching T. R. og Veum, A. (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Kristiansand: Høyskoleforlaget. s. 11-39.

Veum, Aslaug (2011): «Diakron diskursanalyse». I: Nilsen, A.B.,Hitching T. R. og  Veum, A. (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Kristiansand: Høyskoleforlaget. s. 81-109. 

Veum, Aslaug (2009):”Changing voicing practices in newspaper discourse”. I: Junefelt, Karin  and Nordin, Pia 8red.): Proceedings from the Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin, Stockholm University, Sweden, June 3–5, 2009, s. 137-142.

Veum, Aslaug (2002): ”Journalistiske røyster. Røyndom i miniformat?”. I: Tønnesson, Johan  (red): Den flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser. Oslo: Fagbokforlaget. s. 137-165.

Veum, Aslaug (1998): "Når tale blir tekst". I: Johnsen, Egil Børre (red.): Tekstens mellommenn. Norsk sakprosa III. s. 93-108. 1998. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Bøker (books)

Thorsnes, Tollef & Veum, Aslaug (2018): Multimodalitet i skapende arbeid. Arkitektur/ kunst/design. Galleberg forlag.https://gallerigalleberg.no/products/multimodalitet-i-skapende-arbeid

Kvåle, Gunhild, Maagerø, Eva & Veum, Aslaug (red.) (2015): Kontekst, språk, multimodalitet. Nyere sosialsemiotiske analyser. Bergen: Fagbokforlaget.https://www.fagbokforlaget.no/Kontekst,-spr%C3%A5k-og-multimodalitet/I9788232104338

Skovholt, Karianne & Veum, Aslaug (2014, 3. opplag 2017): Tekstanalyse. Ei innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_tekstanalyse-karianne-skovholt-aslaug-veum-9788202400408

Skjelbred, Dagrun & Veum, Aslaug (red.) (2013): Literacy i læringskontekster. Oslo:Cappelen Damm Akademisk  (Omsett til dansk i 2015, Klim forlag). https://www.cappelendamm.no/_literacy-i-laringskontekster-9788202405984

Hitching, Tonje R,. Nilsen, Anne Birgitta & Veum, Aslaug (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse  Kristiansand: Høyskoleforlaget (3. opplag, 2018). https://www.cappelendamm.no/_diskursanalyse-i-praksis-9788276349047

PhD-avhandling (ph.d theises)

Veum, Aslaug (2008): Avisas andlet. Førstesida som tekst og diskurs. Dagbladet 1925-1995. Avhandling for p.hd.-graden. Acta humaniora: Det humanistiske fakultet. Universitetet i Oslo. http://dx.doi.org/10.5617/sakprosa.47