Aslaug Veum

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-44)
Faglege interesseområde: Sosialsemiotikk, multimodalitet, kritisk diskursanalyse, retorikk, norskdidaktikk, sosiale media. Research interests: Critical literacy, Social Semiotics, Multimodality and art, Critical Discourse Analysis, Critical Literacy, Social Media

Ansvarsområder

 

  • Master i norskdidaktikk (studiekoordinator)
  • PhD-program i pedagogiske ressurser og læreprosesser

Kompetanse

  • Dr. philos. Tekstvitenskap og retorikk, Universitetet i Oslo
  • Cand.philol. i nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo
  • Høgskolekandidat i media og journalistikk, Høgskolen i Volda

 

CV

Utdanning

  • 2008-2009: Kurs i universitetspedagogisk basiskompetanse (og vitskapleg rettleiing og vurdering), Universitetet i Oslo.
  • 2008: Dr. philos. i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 1996: Cand.philol. i nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo
  • 1992: Høgskolekandidat i media og journalistikk, Høgskolen i Volda

Arbeidserfaring

2009 -> Førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for språk og litteratur
2008-2009: Gjennomføringsstipendiat, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.
2002-2008: Ph.d.-stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
2001-2002: Høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Stavanger
1999-2001: Sendelektor i norsk ved Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, Polen
1997-1999: Informasjonskonsulent i  Noregs Røde Kors
1992-1993: Journalist,  Nynorsk Pressekontor
1989-1990: Journalist, Vest-Telemark Blad

Fagfelle for Visual Communication, Acta Didatica, Tidsskriftet Sakprosa,, Rhetorica Scandinavica, Norsk medietidsskrift, Norsklæreren

 

Faglege råd og nettverk

2018-2020: Medlem i Programutvalget for Norgeskunnskapsordningen i utlandet, SiU (Senter for internasjonalisering i utdanning, KD).

2018 -2022: Medlem av redaksjonsrådet for tidsskriftet Maal og Minne.

2016 (-2020): Medlem av lærebokutvalget for høyere utdanning (vara), Universitet- og  Høgskolerådet, representerer Norsk Faglitterær     forfatterforrening (NFF)

2014->: Medlem av redaksjonrådet for tidsskriftet Sakprosa

2012-> Deltakar i UiO-basert forskargruppe i Normprosjektet (http://norm.skrivesenteret.no/

2010 -> Leiar i styringsgruppa for Nettverk for norskdidaktisk forskning (NNDF)

2010 -> Norsk representant i Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning

2009 -> Medlem av Nordisk forening for systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL)

2008-2009: Admin. leiar av Tekstforskergruppa ved INL, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Thorsnes, Tollef & Veum, Aslaug (2018): Multimodalitet i skapende arbeid. Arkitektur/ kunst/design. Galleberg forlag.

Veum, Aslaug og Linda V.M. Undrum (2017): "The selfie as a global discourse". I: Discourse & Society, SAGE, OnlineFirst.s.1-18. DOI: https://doi.org/10.1177/0957926517725979

Veum, Aslaug: (2016): «’Rom-tiggerne -De utskjelte’ Ein multimodal  analyse av korleis folkegruppa rom blir framstilt i norske aviser»: I: Askeland, N. og Aamotsbakken. B. (red.):Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal Akademisk Forlag. s.  225-245.

Veum, Aslaug (2016): «Tekst- og sjangerhistorie etter 1800». I: Nesse, Agnete og Sandøy, Helge (red.): Norsk språkhistorie 1. Mønster. Oslo: Novus forlag. 

Maagerø, Eva & Veum, Aslaug (2015): “Moving a King: A Social Semiotic Analysis of Knut Steen’s Sculpture of the Norwegian King Olav V, and Its Relocation”. I: Multimodal Communication. 2015; 4(2): 133–150. De Gruyter Mouton. https://www.degruyter.com/view/j/mc.2015.4.issue-2/mc-2015-0010/mc-2015-0010.xml

Veum, Aslaug (2015): «Skriveoppgåver i utvikling? Skrivediskursar i norskbøker for ungdomsskulen gjennom 30 år». I: Otnes, Hildegunn (red.): Å invitere til skriving. Fagbokforlaget. s. 83-101.

Kvåle, Gunhild, Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (red.) (2015): Kontekst, språk og multimodalitet. Nyere sosialsemiotiske analyser. Bergen: Fagbokforlaget.

Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (2015): «Stor konge på liten logo. En analyse av meningspotensialet i Kong Olav-logoen i Skjerjehamn». I: Kvåle, Gunhild, Maagerø, Eva og Veum Aslaug: . Kontekst, språk og multimodalitet. Nyere sosialsemiotiske analyser. Bergen: Fagbokforlaget. s. 81-101.

Veum, Aslaug (2013): «Lærebokstemma i tre generasjonar». I: Askeland, Norunn, Maagerø, Eva og Aamotsbakken, Bente: Læreboka. Studier i ulike læreboktekster.  Oslo: Akademika forlag.  s. 19-34.

Veum, Aslaug (2013): «Blogging på rosa skjerm. Om roller og relasjonar i ungjentebloggar». I: Hållsten, Stina, Rehnberg, Hanna Sofia & Wojahn, Daniel (red.): Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik. Södertörns högskola, Stockholm: Elanders. s. 107-124. http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:655788/FULLTEXT01.pdf

Skjelbred, Dagrun og Veum, Aslaug (red.) (2013): Literacy i læringskontekster. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Omsett til dansk i 2015).

Skjelbred, Dagrun og Veum, Aslaug (2013): «Literacy i læringskontekster». I: Veum, Aslaug og Skjelbred, Dagrun (red.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 11-25.

Thorsnes, Tollef og Veum, Aslaug (2013): «Multimodale skapande praksisar. Forsøk på artikulasjonar ut frå sosialsemiotikk og samtidas relasjonelle kunsthandverk». I: FORMakademisk, Vol 6, Nr 1 (2013), s. 1-21. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/viewFile/593/549

Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (2013): «Svend Foyn. Meaning potentials of monument and space”. I: RASK, Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation, Syddansk Universitet, s. 67-98. http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/Isk/Forskning/Forskningspublikationer/RASK/Issues/39/Maageroe+og+Veum

Hitching, Tonje Raddum og Veum, Aslaug (2011): «Introduksjon» I: Nilsen, A.B, Hitching T. R. og Veum, A. (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Kristiansand: Høyskoleforlaget. s. 11-39.

Veum, Aslaug (2011): «Diakron diskursanalyse». I: Veum, A., Nilsen, A.B. og Hitching T. R. (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Kristiansand: Høyskoleforlaget. s. 81-109. 

Nilsen, Anne Birgitta, Hitching, Tonje Raddum og Veum, Aslaug (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Kristiansand: Høyskoleforlaget (2. opplag, 2015).

Veum, Aslaug (2010): “Historisk blikk på avisa som tekst og diskurs”. I: Sakprosa, 2010, Vol.1, Nr 1, Art. 2, https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/  s. 1-21.

Veum, Aslaug (2009):”Changing voicing practices in newspaper discourse”. I: Junefelt, Karin og Nordin, Pia: Proceedings from the Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin,  Stockholm University, Sweden, June 3–5, 2009, s. 137-142.

Veum, Aslaug (2008): Avisas andlet. Førstesida som tekst og diskurs. Dagbladet 1925-1995. Avhandling for p.hd.-graden. Acta humaniora: Det humanistiske fakultet. Universitetet i Oslo. AVISAS ANDLET - FRITT - Open Access journals at UiO

Raddum, Tonje og Veum, Aslaug (2006): ”Avistekstens mange stemmer”. I: Norsk medietidsskrift 2/2006 . Universitetsforlaget. https://www.idunn.no/nmt/2006/02/avistekstens_mange_stemmer

Veum, Aslaug (2002): ”Journalistiske røyster. Røyndom i miniformat?”. I: Tønnesson, Johan (red): Den flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser. Oslo: Fagbokforlaget. s. 137-165.

Veum, Aslaug (1998): "Når tale blir tekst". I: Johnsen, Egil Børre (red.): Tekstens  mellommenn. Norsk sakprosa III. s. 93-108. 1998. Oslo: Universitetsforlaget.