Aud Johannessen

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Vestfold (C3-54)
Aud Johannessen er psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk. Hun har en master og doktorgrad i folkehelse. Hennes arbeidserfaring fra kommune og spesialisthelsetjenesten, veiledning, undervisning, prosjektledelse og forskning. I all hovedsak er hennes forskningsfokus eldre personer med demens og tjenesteutvikling, samt overforbruk av alkohol og psykofarmaka hos eldre. Postdoktorprosjektet hennes ble avsluttet i 2017 hvor fokus er yngre personer med demens og deres familie. Av Johannessens publikasjoner kan nevnes læreboka Yngre personer med demens (2017). Hun har publisert en rekke forskningsartikler og populærvitenskapelige artikler og også bokkapitler som alle er registrert i Cristin.

Ansvarsområder

Kompetanse