Eli Anne Eiesland

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (5606)
Jeg underviser i norsk språk, hovedsakelig på grunnskolelærerutdanninga, men også på lektorprogrammet og bachelorprogrammet. Jeg har doktorgrad i lingvistikk fra Universitetet i Oslo (2016). Doktorgradsavhandlinga mi så på sammensatte substantiv i norsk og deres betydning. Norsk er et språk der sammensetting er en svært produktiv orddanningsprosess. Når to ord kombineres, kan betydninga av helheten være til dels uforutsigbar: en "barnefilm" er en film FOR barn, mens en "dyrefilm" er en film OM dyr. Å forstå sammensetninger riktig krever at taleren tolker ikke bare betydninga av enkeltorda som inngår i sammensetninge, men også relasjonen mellom orda, noe som kan være en utfordring særlig for andrespråksinnlærere. Denne betydningsrelasjonen har jeg undersøkt i mitt doktorgradsarbeid. Jeg er interessert i grammatikk generelt, og særlig orddanning (sammensetning og avledning), og åssen en kan beskrive betydninga til sammensatte og avleda ord. Jeg er også interessert i metaforer, og åssen ulike konseptuelle metaforer kan undersøkes ved hjelp av korpusdata. Både morfologisk bevissthet og kunnskap om metaforer er korrelert med leseferdigheter, og derfor er jeg interessert i å undersøke åssen en kan undervise elever i slike ting.

Ansvarsområder

 • Emneansvarlig norsk 1 på master i grunnskolelærerutdanning 1-7
 • Emneansvarlig KFK Midtfylket (videreutdanning grunnskolelærerutdanning 1-7)
 • Faglærer Norsk 2 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (gammel modell)

Kompetanse

 • Norsk språk og grammatikk 
 • Grammatikkdidaktikk
 • Lese- og skriveopplæring
 • Norsk som andrespråk
 • Nynorskdidaktikk
 • Språkkartlegging
 • Språkhistorie og språkendring
 • Bruksbasert lingvistikk og kognitiv grammatikk 
 • Korpuslingvistikk
 • Metaforteori

 

CV

2016 - nå: Førsteamanuensis, institutt for språk og litteratur, USN

2015-2016: Gjennomføringsstipendiat, institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

2011-2016: Ph.d i lingvistikk, UiO

2009-2010: Timelærer i norsk på barnehagelærerutdanninga, HiOA (nå Oslomet)

2008-2009: Norsklærer for voksne innvandrere, Berlitz language services

2006-2008: Mastergrad i lingvistikk, UiO

 

Publikasjoner

Eiesland, Eli Anne og Lind, Marianne (2017), «Hva er en ‘grevlingby’? En undersøkelse av hvordan nylagde sammensetninger fortolkes av personer med og uten afasi». Logpeden, norsk tidsskrift for logopedi, 63(2), 6-14

Eiesland, Eli Anne og Lind, Marianne (2012), «Compound nouns in spoken language production by speakers with aphasia compared to neurologically healthy speakers: An exploratory study», Clinical Linguistics & Phonetics, 26 (3), 232-54.

Kristoffersen, K. E., Bleses, D., Wehberg, S., Jørgensen, R. N., Eiesland, E. A., Henriksen, L. Y., & Simonsen, H. G. (2013). «The use of the Internet in collecting CDI data - an example from Norway». Journal of Child Language, 40(3), 567-585.

Kristoffersen, K. E., Simonsen, H. G., Eiesland, E. A., & Henriksen, L. Y. (2012). «Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studie». Norsk tidsskrift for logopedi, 58(1), 34-43.