Hilde Larsen Damsgaard

Dosent

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (N-117)

Ansvarsområder

 • Leder for studiekvalitetsarbeid Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
 • Fagplanarbeid
 • Veiledning kolleager
 • Forskning om Kvalitet i høyere utdanning

Kompetanse

Se CV

CV

CV

Dosent Hilde Larsen Damsgaard

 

Personalia
Navn:                                  Hilde Larsen Damsgaard
Adresse:                             Tordenskjoldsgt.4, 3263 Larvik
Telefon:                               35 57 54 92 (jobb), 40013941 (mob)
Født:                                   17.11.61
Sivilstatus:                           Gift

 

Formell utdanning
1980-1983:                        Allmennlærerutdanning, Oslo lærerhøgskole
1984-1986:                        1. avd. spesialpedagogikk, Sagene lærerhøgskole
1986-1987:                        2. avd. spesialpedagogikk, Statens spesiallærerhøgskole
1987-1988:                        3. avd. spesialpedagogikk, Statens spesiallærerhøgskole (hovedfag)
1988-1989:                        4. avd. spesialpedagogikk, Statens spesiallærerhøgskole (embetsstudiet)
1990-1993:                        Doktorgradsprogrammet, Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

 

Arbeidserfaring
1983-1985:                        Miljøarbeider Solfeng barnehjem
1985-1986:                        Ekstrahjelp, avdelingsleder, Liabakken og Voldsløkka barnehage
1988:                                  Spesialpedagog (deltid), Voldsløkka barnehage
1988:                                  Forskningsassistent (deltid), Statens spesiallærerhøgskole
1989-1990:                        Styrer, Vekstbarnehagen
1990-1993:                        Doktorgradsstipendiat Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Prosjektet ”Ungdom i et kriminologisk og sosiologisk
                                          perspektiv. Ungdomskriminalitet i Asker og Bærum.”
1993-2001:                        Nestleder Lillegården kompetansesenter (inkl. ledelse av videreutdanning i spesialpedagogikk i samarbeid       
                                          med Høgskolen i Vestfold.
2001-2004:                        Lærer og teamleder Mesterfjellet ungdomsskole
2004-2006:                        Lærer og trinnleder Ra ungdomsskole
2006 – 2016:                     Førstelektor/dosent Høgskolen i Telemark, Institutt for sosialfag.
                                          Studieprogramansvarlig for masterstudiet Flerkulturelt forebyggende
                                          arbeid med barn og unge (nå Forebyggende arbeid med barn og unge).
2017 –dd:                          Dosent og Leder for studiekvalitetsarbeid ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag

 

Forskning- og utviklingsarbeid
1990-1993:                        Prosjektansvarlig for den kvantitative studien Ungdom i et
                                          kriminologisk og sosiologisk perspektiv. Ungdomskriminalitet i Asker
                                           og Bærum  

2001-2004:                        Prosjektdeltaker på den kvalitative studien Skoleerfaringer hos ungdom med kriminalitetsutvikling

2001-2004:                        Leder av skoleutviklingsprosjektet Rammer og organisering på Mesterfjellet ungdomsskole

2004-2006:                        Leder av skoleutviklingsprosjektet Kvalitetssikring, rutiner, prosedyrer og ansvar på Ra ungdomsskole

2007-2012:                        Prosjektleder for den kvalitative studien Profesjonalitetens mange ansikter

2012-2015:                        Prosjektleder for den kvalitative studien Velferdsstatens yrker i et flerkulturelt samfunn – profesjonalitet,
                                          muligheter og utfordringer

2014-2015:                        Prosjektleder for den kvalitative studien Tilpasset opplæring i praksis

2014-dd:                            Prosjektleder for den kvalitative studien Kvalitet og læring i høyere utdanning

 

Annet arbeid av relevans
2004-2006:                        Daglig/faglig leder for og foreleser på 3 enheter innenfor Mastergradstudier i spesialpedagogikk Folkeuniversitetet
                                          i Buskerud og Vestfold/UiO, Institutt for spesialpedagogikk

2006-2008:                        Veileder på mastergrad i spesialpedagogikk på UiO, ISP

2007-2009:                        Deltaker i tverrfaglig profesjonskvalifiseringsgruppe på Senter for profesjonsstudier på Høgskolen i Oslo

2007-2008:                        Kronikkforfatter Østlandsposten

2008-2009:                        Fagansvarlig/veileder for lederutvikling for private barnehager på Nordstrand, Oslo

2009-dd:                            Fagfellevurderer i Fontene forskning, Spesialpedagogikk, Norsk Pedagogisk tidsskrift, Uniped og Cappelen
                                          Akademisk forlag

2010-dd:                            Sensor masteroppgaver

2014-dd:                            Sensor på bacheloroppgaver GLU, Høgskolen i Østfold

2014:                                  Kursholder om Tilpasset opplæring i regi av Utdanningsforbundet

2016:                                  Leder av sakkyndig utvalg vedrørende søknad til stilling som professor/dosent ved HiOA

 

Veiledning av masterstudenter

Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

 • Rita Ekman (2007). Blikk på den enkelte – realitet eller retorikk. Om årsaker til bortvalg av videregående opplæring basert på seks elevers historier. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

 • Anne Berit Ellefsen (2007). Vi kan ikke bare feie det under teppet. En kvalitativ undersøkelse blant lærere om problematferd i barneskolen. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

 • Wenche Jutrem og Gunhild Stange Aksdal (2007). Jeg trenger å bli sett. Om barn med atferdsvansker sin opplevelse av de voksne i barnehagen. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

 • Wenche Lenes (2007). Positive muligheter i arbeid med problematferd i ungdomsskolen. Menneske og/eller metode. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

 • Inger Lise Dysthe Næss (2007). Ingen utenfor – alle innenfor. Studie om tilpasset opplæring i skolen belyst gjennom aldersblandede grupper og kriterier for tilpasset opplæring. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

 • Grete Djupvik Smedsrud (2007). Min virkelighet. Hvordan opplever elever som er henvist til PPT på grunn av problematferd sin skolehverdag? Intervju med seks ungdommer i ungdomsskolen. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

 • Miriam Mjøs Sørensen (2007). Mat til besvær. Spise- og ernæringsvansker hos barn 0-6 år. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

 • Mary Ann Nilsen Hegge (2008). Når hverdagen skal mestres – en kvalitativ undersøkelse av tidligere rusmisbruker på et kollektiv. Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.


   

Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark

 • Jane Tove Gravklev og Anniken Strøm (2009). Utenfor, men innenfor. Marginalisert ungdom som viser problematferd og deres opplevelse av sin egen situasjon. Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.

 • Camilla Volpe (2009). Barn og overvekt. Helsesøsters erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge. Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.

 • Arne Dag Ous (2010). Overgangen mellom grunnskole og videregående skole – hvordan oppleves den? Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.

 • Veronica Steinsholt Aas (2011). Når intensjon møter virkelighet. Tilpasset opplæring i teori og praksis. En intervju-undersøkelse blant lærere i grunnskolen. Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.

 • Turid Asmundsen (2011). Dette er et hjem – og ingen er konge eller slave her. En studie om relasjonene mellom ungdom og voksne på en barneverninstitusjon. Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.

 • Line Maria Abrahamsen (2011). Profesjonalitet og makt – slik lærere ser det. Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.

 • Kari Tormodsvik Temre (2012). En skole for alle? En studie av frafall blant minoritetsspråklige elever i videregående skole. Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.

 • Signe Garthe og Ann Kristin Larsgaard (2012). Samarbeid – duell eller dialog? Samarbeid om atferdsvansker – en kvalitativ studie. Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.

 • Marlene Berge (2013). Et fargerikt arbeid. En kvalitativ studie av profesjonsutøvelse i et flerkulturelt samfunn. Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.

 • Sandra Jervås og Ida Nordahl (2013). En jobb som aldri står stille. En kvalitativ studie om erfarne sosialarbeideres opplevelse av muligheter og utfordringer i arbeid med barn og unge. Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.

 • Marianne Jacobsen (2013). Profesjonalitet, språk og arbeidskultur. En kvalitativ studie av profesjonalitet, språk og arbeidskultur blant erfarne profesjonsutøvere i kommunal virksomhet. Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.

 • Stine Marie Paus Torgersen (2013). Vise litt vei og være litt veileder. En kvalitativ studie om forebyggende arbeid. Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.

 • Lise Langemyhr og Hanne Rastad (2015). Kvalitet i høyere utdanning.

 • Marit Elisabeth Utnes Opsahl (2015). «Er flink. Ingen spesielle tiltak nødvendige.» En studie av evnerike elevers skolelivskvalitet. Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.

 • Grete Bjørntvedt (2016). Det har gjort noe med meg. En studie om kvalitet i høyere utdanning. Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark

Publikasjoner

Publikasjoner

Bøker/rapporter
Damsgaard, H.L. & Eftedal, C.I. (2014). …men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i
                      grunnskolen.
Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Damsgaard, H.L. & Eftedal, C.I. (2014). …men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i
                      videregående skole.
Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Damsgaard, H.L & Kokkersvold, E.(2011). Ungdom på ville veier. Et tilbakeblikk på en
                       vanskelig ungdomstid.
Oslo: Unipub forlag.

Damsgaard, H.L.(2010). Den profesjonelle lærer. Oslo: Cappelen Akademisk.

Damsgaard, H.L.(2010). Den profesjonelle sosialarbeider. Oslo: Cappelen Akademisk.

Damsgaard, H.L.(2010). Den profesjonelle sykepleier.  Oslo: Cappelen Akademisk.

Damsgaard, H.L. (2007). Når hver time teller. Muligheter og utfordringer i en profesjonell
                    skole
. Oslo: Cappelen Akademisk

Damsgaard, H. L.(2005). Med åbne øjne. Observation og håndtering af problematferd.                  
                     København: Hans Reitzels Forlag.

Damsgaard, H. L (2003). Med åpne øyne. Observasjon og tiltak i skolens arbeid med
                    problematferd.
Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Damsgaard, H.L. (2001). Med blikk for muligheter. Observasjon og analyse av problematferd
                   i skolen. Lillegården kompetansesenter, skriftserie 1

Damsgaard, H.L.(1994). Ungdom og kriminalitet – ungdom i et kriminologisk og sosiologisk
                  perspektiv.
Rapport 2, Statens spesiallærehøyskole

Damsgaard, H.L.(1991). Ungdom og kriminalitet – ungdom i et kriminologisk og sosiologisk
                 perspektiv
. Rapport 1, Statens spesiallærehøyskole

 

Artikler/kapitler/kommentarer

Damsgaard, H. L. & Opsahl, M. E. (2016). "Det smarteste var å ikke være smart" - evnerike elevers skolelivskvalitet. Spesialpedagogikk
                 2016 (6) s. 41-53

Damsgaard, H.L. (2015). Kamp mot mobbing. Østlandsposten 15.2.2016.

Damsgaard, H. L., Røsvik, K., & Øvrum, I.T. (2015). Utfordringer i arbeidet – slik erfarne
                 barnehagelærere, lærere og helse- og sosialarbeidere ser det.  FoU i
                 praksis
(2), 113-131.

Damsgaard, H.L. (2015). Skriftlig vurdering - en tidstyv? Østlandsposten 13.9 

Damsgaard, H. L.(2015). Kvalitet i opplæringen - duell eller dialog? Østlandsposten 0.4

Damsgaard, H. L. (2015). Livet i klasserommet - klasseledelse og tilpasset opplæring. I E.K.
                 Høihilder & O.A. Gulbrandsen (Red.), Pedagogikk og elevkunnskap i
                 grunnskolelærerutdanningen. PEL i GLU, (s. 41-54). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Damsgaard, H. L.& Eftedal, C. I. (2015). Når intensjon møter virkelighet – læreres erfaring
                 med å tilpasse opplæringen. Bedre skole (1), 16-21.

Damsgaard, H. L. & Eftedal, C. I. (2015). Hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i praksis.
                 Bedre skole (1), 23-27.

Damsgaard, H. L. 2014). Språkets makt. Spesialpedagogikk (2), 5-16.

Damsgaard, H.L. (2014). Sigarkassegitarene. Forskerforum (2), 14.

Damsgaard, H. L. (2013).  Tellingens tidsalder. Forskerforum (10), 36-37. 

Damsgaard, H. L. (2013). Lærerlivskvalitet - erfarne læreres opplevelse av
                  skolehverdagen. Spesialpedagogikk (7), 54-64.

Damsgaard, H. L. (2012). Den professionelle lærer i holdning og handling: Fokus på
                   observation ogproblematfærd. I O. Løw  & E. Skibsted (Red.), I Psykologi for
                   lærerstuderende og lærere.
København: Akademisk Forlag

Damsgaard, H.L. & Eide, K. (2012). Utfordringer i velferdsstatens yrker – slik nyutdannede
                  profesjonsutøvere ser det. I Fontene forskning (1). 69-79.

Damsgaard, H. L. (2011). Når elever og foreldre varsler. Utdanning (16) s. 36-37.

Damsgaard, H.L. & Kokkersvold, E. (2011). Skolen som risiko eller beskyttelse. Bedre skole,
                 
(1). 30-33.

Damsgaard, H.L. (2011). Når praksissjokket er over. Nyutdannede læreres opplevelse av
                  utfordringer i yrket. I Bedre skole (3), 76-81.

Damsgaard, H.L. (2011). Når elever og foreldre varsler. I Utdanning (16), 36-37.

Damsgaard, H.L. (2011). To bøker om veiledning av nye lærere. I Bedre skole (2), 95-97.

Heggen, K. & Damsgaard, H.L. (2010). Kva har utdanninga å seie for kompetansen?  
                  I K. Heggen. Kvalifisering for profesjonsutøving. Sjukepleiar – lærar –
                  sosialarbeidar
(s. 96-125). Oslo: Abstrakt forlag.

Heggen, K. & Damsgaard, H.L. (2010). Blir kvalifiseringa følgt opp i yrket? I K. Heggen.
                 Kvalifisering for profesjonsutøving. Sjukepleiar – lærar – sosialarbeidar (s. 126-
                 144). Oslo: Abstrakt forlag.

Damsgaard, H.L. & Heggen, K. (2010). Læreres vurdering av egen utdanning og videre
                  kvalifisering i yrket. Norsk pedagogisk tidsskrift (1), 28-40.

Damsgaard, H.L. & Heggen, K.(2009). Ferdig kvalifisert – eller på vei mot profesjonell
                  yrkesutøvelse?  Sosialarbeideres vurdering av utdanning og videre kvalifisering i
                  yrket. I Fontene Forskning (2), 27-40.

Damsgaard, H.L. (2009). Når opplæringsloven ikke følges. Spesialpedagogikk (10), 50-51.

Damsgaard, H.L. (2007). Profesjonell imøtekommenhet. I Spesialpedagogikk (8), 4-11.

Damsgaard, H.L.(2007). Kan jeg få snakke med deg? I Bedre skole (3) 68-73.

Damsgaard, H.L.(2006). Kunsten å lede en klasse – å være en tydelig, forutsigbar og
                  imøtekommende voksen. I P. Andersen (ed): Klasse- og læringsledelse. (s. 42-58).
                  København: Unge pædagogers forlag.

Damsgaard, H. L.(2006). Når kjeft ikke hjelper, Klasselederens møte med problematferd. I P.
                Andersen, Peter (ed): Klasse- og læringsledelse. (s. 13-29). København: Unge
                pædagogers forlag.

Kokkersvold, E. & Damsgaard, H.L.(2005). Can school make a differense? A qualitative
                study of 23 young people: Their academic experienses and criminal activities. I
                B.H. Johnsen (ed.). Socio-Emotional Growth and Development of Learning
                Strategies
. (s. 273-292). Oslo: Unipub Forlag.

Damsgaard, H.L.(2003). Når kjeft ikke hjelper, I Utdanning (21), 71-74.

Damsgaard, H.L. (2002). Se på meg nå! I Utdanning (18), 66-69.

Damsgaard, H.L.(2001). Et system med tilpasningsvansker? I Skolepsykologi (2), 3-12.

Damsgaard, H.L.(2001). Med blikk for muligheter – om analyse og observasjon av
                  problematferd i skolen. I Spesialpedagogikk (4), 19-26.

Damsgaard, H.L.(2000). En analysefattig skole? I Norsk skoleblad (4), 24-27.

Damsgaard, H.L.(1999). Men først må vi få av ham lua. I Norsk skoleblad (17), 32-33.

Damsgaard, H.L.(1998). Kampen om dynejakkene. Er skolens regler for rigide? I Bedre skole,
                
(1), 91-92.

Damsgaard, H.L.(1997). Atferdsvansker – for vanskelig for Staten? I Bedre skole (2), 80-82.

Damsgaard, H.L.(1995). Elever med atferdsvansker i Lillegårdens perspektiv. I
                  Spesialpedagogikk (1), 36-42.

Damsgaard, H.L.(1995). Likeverd i skolen – intensjon eller virkelighet? I Bedre skole (2),
                  61-65.