Janne Madsen

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3101)

Ansvarsområder

Veileder i Ungdomstrinn i Utvikling

Underviser på lærerutdanningen

Kompetanse

Area of interests:
School development, strategies of learning, school management. Action research and action learning. Learning and doing democracy. Research method
Teaching areas:
Generel pedagogy, school development, strategies of learning, schoolmanagement, teaching elementary stage
Subject areas: School development, strategies of learning, school management. Action research and action learning. Learning and doing democracy

CV

 

Curriculum Vitae for Janne Madsen, March 2017

Relevant education:

2015    Akademisk veiledning

2008    PhD, Tromsø University

2001    Project management, 5 vekttall (Universitetet i Tromsø)

2000    Master in Educational Science [Hovedfag i pedagogikk] (NTNU)

1985    Diploma of Education. Teacher College [Allmennlærerutdanning] (University College, Odense, Denmark)

1986    Part one, medicine (4 years) (Odense University, Denmark)

1979    Natural science, basic education within mathematics, physics, chemistry and biology (Odense University, Denmark)

 

Relevant academic experiences

2016- dd        Editor in the Nordic journal Forskning og forandring.

2015-dd          Lead of the research network Management, Innovation and Learning, Buskerud and Vestfold University College.

2014 – dd        Participant in the Global Doing Democracy Research Project,

2009 – 2013    Lead of the action research network, OsloFjordAlliansen, OFA.

2010 – 2012    Participant in the project Inclusive education, intercultural competence, and democratic citizenship in teacher education. A joint action project between the University of Duhok and Buskerud University College, Norway with collaboration on development and research

 

Relevant professional experiences

2016-2017      kvalifisering som ICDP-veileder

2016                Project group for planning teacher education as a master in HSN.

2012 – dd        Mentor in the national project School based development in lower secondary schools in Norway [Skolebasert kompetanseutvikling i ungdomsskolen]

2011 – 2014    Mentor in the national Learning environment project [Læringsmiljø-prosjektet]

2009 – 2010    Workgroup appointed by National committee for teacher education [Nasjonalt råd for lærerutdanning] under the lead of Peder Haug.

2009 – 2010    In the leader group of national network for school management,

2008 – 2010    Lead in the Drammen project [Drammensprosjektet], a project combining research and school based development, Buskerud University College.

2008 – 2009    Participant in European Teacher Education in Primary Schools, EU.

2008 – 2010    Lead of the project School development from a digital perspective

2007 – dd        Teaching pedagogics in teacher education

2002 – 2005    Teaching pedagogics of university and university colleges (høyskole og universitetspedagogikk)

1999 – 2001    Mentor in the PILOT-project, Utdanningsdirektoratet.

 I tillegg har jeg lest review for følgende tidsskrift

Action research

Fou i praksis

TATE

Publikasjoner

Biseth, H. and Madsen, J. (under review, nivå 2). Education and increased democratic participation through use of social media.

Madsen, J. og Stenshorne, E. (under vurdering på nivå 2). Students Learning Theory in the Field of Practice.

Strande, A.L. og Madsen, J. (2017). Aktivitetsbasert undervisning i naturfag. I Gjøtterud, S., Hiim, H., Husebø, D. Jensen, L.-H., Steen-Olsen, T. og Stjernstrøm, E. (red.) Teoretiske og empiriske perspektiver på aksjonsforskning i Norge.

Brit Ballangrud og Janne Madsen (2016). Mangfold og inkludering i barnehage og skole: ledernes stemmer. I Børhaug, F. B. og Helleve, I. (red.) Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. s 89-106. Fagbokforlaget: Bergen.

Burner, T., Madsen, J., Zako, N., & Ismail, A. (2016). School teachers’ experiences of implementing student-centred learning in Iraqi Kurdistan. Educational Action Research.

Stenshorne, E. og Madsen, J. (2015). Aksjon + Læring = Aksjonslæring. I Høihilder, E. K. og Gulbrandsen, O. A. (red.) Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. PEL i GLU. Oslo: Gyldendal akademisk.

Madsen, J. (2015). Kulturhistorisk virksomhetsteori som bakgrunn for veiledning. I Bjørnsrud, H. (red.). Skolebasert kompetanseutvikling -Læring og utvikling for ungdomstrinnet. Oslo: Gyldendal.

Madsen, J. og Biseth, H. (2014). Demokratisk deltakelse med bruk av sosiale medier. I J. Madsen og H. Biseth (red.), MÅ vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen (s. 118-132). Oslo: Universitetsforlaget

Madsen, J. og Biseth, H. (2014). Om demokratisk praksis i skolen. I J. Madsen og H. Biseth (red.), MÅ vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen (s.15-21). Oslo: Universitetsforlaget

Madsen, J. og Biseth, H. (red.) (2014). MÅ vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Biseth, H. og Madsen, J. (2014). Om demokratiske trender i skolen. I: J. Madsen og H. Biseth (red.), MÅ vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen. (s. 273-281). Oslo: Universitetsforlaget.

Madsen, J., Gustavsen, T. og Nylund, N. G. (2014). Matematikk med mening. Et undervisningsopplegg for 8. klasse med fokus på brøk. I J. Madsen og H. Biseth (red.), MÅ vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen (s.153-167). Oslo: Universitetsforlaget

Madsen, J. og Strande, A. L. (2014). Naturfag som læringsarena for demokrati. I J. Madsen og H. Biseth (red.), MÅ vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen. (s.202-216). Oslo: Universitetsforlaget

Madsen, J. (2013). Narratives as a Tool when Working for Equality in Action Research – a Description and Discussion of the Researcher’s Experiences from a School Development Project in Norway. Educational Action Research. Volume 21 (3) p307-325.

Madsen, J. (2013). Collaboration and Learning with Drawing as a Tool. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies. Vol 34, p 154-161.

Postholm, M. B. and Madsen, J. (2012). Lærerutdannere i forsknings- og utviklingsarbeid i skolen: deres opplevelse av arbeidets betydning for rollen i lærerutdanningen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift Årgang 96, vol 4, side 269-28. Oslo, Universitetsforlaget.

Madsen, J. (2011). Du må bruke dine egne ord – om bruk av tegninger i læringsprosessen. I Løkensgard Hoel, T., Guldal, T. M., Dons, C.F., Sagberg, S. Solhaug, T., Wæge, K. (red.) FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim. Tapir akademisk forlag. Side 307-316.

Madsen, J. (2010). Kan noen stå igjen på perrongen når toget er kjørt? I Lund, T., Postholm, M. B. og Skeie, G. (red.), Forskeren i møte med praksis- refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Madsen, J. (2010). Må lærerne eie prosjektet for at vi skal lykkes i arbeidet med å utvikle skolen? In M. Ekholm, T. Lund, K. Roald & B. Tislevoll (Eds.), Skoleutvikling i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Side 151-167.

Madsen, J. (2008). "Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det": forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Doktorgradsavhandling ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø, Tromsø.

Madsen, J. and Postholm, M. P. (2007). Ethical consequences in Action Research. In Furu, Lund and Tiller (eds.). Action Research. A Nordic Perspective. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Madsen, J. (2007). Lærerteamet som arena for læring. I Postholm, M. B. (red.): Forsk med! Lærere og forsker i læringsarbeid. N W Damm og sønn. s. 74-93.

Postholm, M. B. and Madsen, J. (2006). The Researcher`s role: An Ethical Dimension. Outlines. Critical Social Studies. Volume 8, No. 1Side 49-60. University Press of Southern Denmark.

Madsen, J. (2005). Narrativer som redskap i aksjonsrettet pedagogisk forskning. I Moen, T., Nilssen, V. og Postholm, M. B. (red.): Kvalitative forskere i teori og praksis. Trondheim: tapir akademisk forlag. Side 43-54.

Madsen, J. (2004). Sosiokulturell forskningstradisjon, aktivitetsteori og aksjonsforskning som gjensidige støttespillere. I Tiller, T. (red.) Aksjonsforskning i skole og utdanning. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Madsen, J. (2004). Pedagogikk for stipendiater eller ”overlevelseskurs i undervisning”. Uniped 27/3, side 14-23. Tromsø.

Madsen, J., Heitmann, H., Krudtå, B., Sellevoll, T. (2003). Hvis det er dette vi skal holde på med, skal jeg likevel være lærer et år til. Et utviklingsprosjekt i skolene i Tranøy kommune. Skriftserien Klasseromsforskning nr. 13. Trondheim: Tapir.

Madsen, J., Svendsen, G., and Gudmundsdottir, S. (2000). Kognitiv læretid: Undervisningsmetoder som synliggjør læringsprosessene og støtter eleven. Skriftserien klasseromsforskning nr. 7. Trondheim: Tapir.