Jannike Ohrem Bakke

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-24)
Jeg arbeidet først som førstelektor fra 2011 på USN og deretter som førsteamanuensis fra 2018. Doktorgraden min handler om skriveundervisning i flere fag på 7. trinn. Jeg er cand. philol. og lektor med fagene nordisk (hovedfag), drama og tysk. Jeg har mange års erfaring fra videregående skole – som lektor og skoleleder og erfaring fra norsk og tysk grunnskole. Jeg har vært sendelektor ved universitetet i Køln.

Ansvarsområder

 • Etter- og videreutdanning for lærere (KFK)
 • Master i norskdidaktikk (om lesing, skriving og muntlighet)
 • GLU 5-10
 • Profesjonsverksted
 • Profesjonskonferansen
 • Leder forskergruppa: Klasseromsforskning - kvalitet i utdanning

Kompetanse

Jeg er lærer! Jeg har lang undervisningserfaring fra skolen, særkilt fra videregående. Jeg har etterutdanning innenfor skoleledelse og veiledningsfeltet.

Jeg skriver! Jeg har et forfatterstudium i sakprosa (med fokus på læremidler/pedagogiske ressurser). Jeg  er medforfatter av et læreverk (læringsressurser) i norsk: "Safari" for grunnskolen og "Panorama" for videregående skole. Jeg har skrevet fagartikler og bokkapitler om emner innefor lesing, skriving, muntlighet og littertaurdidaktikk.

Jeg forsker og leder forskergruppen "Klasseromsforskning - kvalitet i undervisning" sammen med Fride Lindstøl: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/klasseromforskning/.

Jeg arbeier med GLU-programmet, "Det er lærer du skal bli". Det handler om "å undervise om å undervise": https://www.usn.no/det-er-larer-du-skal-bli/ og arbeider i profesjonverksted, en arena studenter og lærere  trener på å undervise  (og undervise om å undervise)

CV

Førsteamanuensis.

Prosjekt: Normprosjektet/ Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning: http://norm.skrivesenteret.no/ (2013-2016)

Priser: Utdanningskvalitetsprisen. Prosjektet “As if”.  Profesjonsverksted i lærerutdanningen. (2014) Pris utdelt av Kunnskapsdepartetmentet og NOKUT. Medvinnere F. Lindstøl, M. Moe og L. Karlsen

Verv: NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening), styremedlemdlem, medlem av Internasjonalt utvalg og medlem av læremiddelkomiteen

Nettverk/forskergrupper: NIA – Nettverk for interaksjonsanalyse og samtaleanalyse: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/nettverk-for-interaksjonsanalyse/, Klasseromsforskning og kvalitet i undervisning: https://www.usn.no/klasseromforskning/category28405.html, Tekst og kultur i utdanning: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/humanistiske-fag/tekst-i-kultur-og-utdanning/

Publikasjoner

Et utvalg av de siste publikasjonene:

 • 2019 5 skrivegrep i: 101 ways to work with communicative skills. I: Burner, Carlsen & Kverndokken. Bergen: Fagboklaget. 

 • 2019 Skriveforløpets dramaturgi : å iscenesette et skriveoppdrag — En kvalitativ studie av skriveundervisning i norsk, samfunnsfag og naturfag på 7. trinn, gjennomført i Normprosjektet​. Doktorgradsavhandling. https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2582386

 • 2018 14 skrivegrep i boka: 101 litteraturdidaktiske grep - om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprose i: Kverndokken, K. (red.), Bergen: Fagbokforlaget/LNU. Medforfattere: F. Lindstøl og M. Moe

 • 2018 "Det står jo ikke det jeg ser" - om barns visuelle tekstkompetanse i møte med bildeboka". i: Kverndokken, K. (red.)101 litteraturdidaktiske grep - om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. (red.) (2018). Bergen: Fagbokforlaget/LNU-s skriftserie. Medforfatter: K. Kverndokken 

 • 2017 «Den skal tidlig krøkes – om bruk av visuelle metaforer og modeller som medierende redskap i en begynnende skriveundervisning» I: Askeland, N., Kverndokken, K. & Siljan, H. H. (red.) Kvalitet og kreativitet i klasserommet – ulike perspektiver på undervisning. Bergen: Fagbokforlaget. Medforfatter K. Kverndokken.

 • 2015 17 skrivegrep i boka: 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk i: Kverndokken, K. (red.), Bergen: Fagbokforlaget/LNU. Medforfatter: F. Lindstøl.

 • 2015 «Å forestille seg betyr å bruke fantasien til å tenke på noe som ikke fins. Introduksjon av skriveoppgaver på 7.trinn» i: Otnes, H. (red.). Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver. Bergen/LNU: Fagbokforlaget. Medforfatter: K. Skovholt.

 • 2015 «As if. Om profesjonsverksted på GLU» i Høihilder, E. K. og Gulbrandsen, O.A. (red.): Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Oslo: Gyldendal Akademiske. Medforfattere: F. Lindstøl og M. Moe

 • 2014 Å ‘late tanker’ med penn og tastatur – om Skrivehjulet og skriving somgrunnleggende ferdighet» i: Kverndokken, K. (red): 101 skrivegrep – om skriving, skrivestrategier og elevers tekstvalg (red.) (2014). Bergen: Fagbokforlaget/LNU-s skriftserie

 • 2014 «Muntlig bruk av språket» i Jansson, B. K og Traavik, H. (red.) (2014)  Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Oslo: Aschehoug. Medforfatter: K. Kverndokken

 • 2013 «Gutter leser faktisk». Artikkel. http://www.forskning.no/artikler/2013/mai/358050  Medforfatter:  J. O. Skålid

 • 2013 «Pay me, bitch! Om gutters lesing i videregående skole». I: Kverndokken, K: Gutter og lesing. Bergen: Fagbokforlaget. Medforfatter: M. Moe