Kirsten Linnea Kruse

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (M-305)
Underviser i norskdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen med særlig vekt på barnetrinnet og mellomtrinnet. Underviser på nett- og samlingsbaserte studier. Forskningsinteresse knytter seg til Multimodale og digitale tekster i lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk.

Ansvarsområder

 

Kompetanse

  • Multimodale tekster
  • Lese- og skrivedidaktikk
  • Begynneropplæring
  • Litteraturdidaktikk
  • Bildebøker
  • Pedagogisk bruk av digitale verktøy
  • Estetiske læreprosesser

 

Publikasjoner

Kruse. K. L. (2018). Bildebøker i multimodale og digitale lese- og skriveprosesser. Elevers skapende arbeid med skriving, bilde, lyd og stemme. (nr. 202). Doktoravhandlinger ved Universitetet i Agder. Kristiansand: Fakultet for humanistiske fag. Fulltekstversjon: https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2562145

Kruse, K. L. (2019). Tre digitale og didaktiske grep: Arbeid med tolkende høytlesing og lydkulisse i en digital kontekst (nr. 44), Å skape multimodale boktrailere (nr.48) og Fra dikt til digital bildecollage (nr. 50) I: Wølner, T. A., Kverndokken K., Siljan, H. H., og  Moe, M (red.). 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget (Grep nr. 50 er skrevet sammen med Karete Roksvåg).

Kruse, Kirsten Linnea (2014). Multimodale og litterære tekstmøter. En undersøkelse av didaktiske muligheter og dannelsespotensial. I: Nordstoga, S. og Kruse, K.L. (red.). Den moglege sjølvoverskridinga: norskfaget som danningsfag. Abstrakt forlag.

Kruse, K.L. (2013). Poetisk lek i digital drakt –Å skape nye vilkår for leseopplæring via lærerstudenters design av multimodale læringsressurser, In: Pareliussen, I., Moen, B.B., Reinertsen,  A., Solhaug, T: FoU i praksis 2012 conference proceedings, Tapir akademisk forlag Trondheim.Work in progressStavanger.

 

Konferansepresentasjoner

Kirsten, K. L. (2019). "Working with voice and sound in children’s own digital and multimodal picture books at a third grade level in Norway". ASFLA conference (Australian systemic linguistic association), University of Sydney 2.-4. oktober 2019.

Kirsten, K. L. (2019). "Lydhendelser i elevers arbeid med multimodal tekster på 3. trinn".Skriv! Les! 2019 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy. 5.-7. mai, Universitetet i Stavanger. 

Kirsten, K. L. (2018). "Digital Collage as Play Material for Students’ Composing of Multimodal Picturebooks". 9th International Conference on Multimodality August 15-17, 2018, University of Southern Denmark.

Kirsten K. L. (2018). «Arbeid med bildebøker i digitale lese- og skriveprosesser». Nasjonal konferanse i lesing, Lesesenteret i Stavanger, 19.-20. mars 2018.

Kirsten. K. L. (2016). «Dynamisk lek med bilder, skrift og lyd – et innblikk i elevers skapende arbeid med bildebøker på nettbrett». Bildebokkonferansen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Notodden, 27. oktober 2016.

Kirsten. K. L. (2015). «Didaktisk potensial i arbeid med stemmebruk, høytlesing og lydkulisse i 3.klassingers digitale bildebøker» (Work in progress). Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik, 3.desember 2015 Åbo Akademi, Vasa.

Kruse, Kirsten Linnea (2011): «Lærerstudenters arbeid med multimodal design av digital læringsressurs for begynnerleseren». Konferansen Literacy - en morsmålsdidaktisk utfordring, Tønnsberg 2.- 4. november 2011.

Kirsten Linnea Kruse & Kirsti-Nina Frønæs (2011): “Poetic multimodality – a multimodal approach to working with literature in teacher education” . Konferansen CREATE - SHARE-LISTEN, The 4th International Conference on Digital Storytelling - February 5. – 7. 2011.