Kjartan Skogly Kversøy

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (3507)
Jeg har for tiden mitt hovedarbeid knyttet opp mot masterutdanningen i karriereveiledning, videreutdanningen i faget utdanningsvalg og videreutdanningen i vold i nære relasjoner. Jeg er opptatt av veilederhåndverk, etikk og læring i grupper. Jeg har mange års praktisk erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid og aksjonsforskning. Min ph.d. fra Roskilde Universitet i 2015 hadde fokus på å utvide mulighetene for medvirkning i utdanning og forskning. Jeg har hovedfag i filosofi. Jeg har gitt ut bøker, artikler og rapporter om praktisk etikk, karriereveiledning, utviklingsarbeid, aksjonsforskning, faget utdanningsvalg, samarbeid, konflikthåndtering, veiledning og pedagogikk. I 2015 mottok jeg en pris i forbindelse med en idékonkuranse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Prisen fikk jeg tildelt for utviklingen av finansarenaen INDIMICRO (Intellectually Disabled Microbankers). Dette pågående prosjektet handler om å bidra til at personer med utviklingshemming kan delta aktivt i sosialt entreprenørskap gjennom mikrofinans. I 2007 mottok jeg en studiekvalitetspris sammen med mine kollegaer ved Høgskolen i Akershus for arbeidet med faget veiledning og coaching. Karrieren tok en mer akademisk retning i år 2000. Jeg har bakgrunn som faglært kokk, som kaptein på ulike passasjerbåter, har arbeidet med sikkerhetsstyringssystemer for maritim virksomhet, har drevet med arbeidsmarkedstiltak, kursvirksomhet og organisasjonsutvikling. Jeg er opptatt av møtepunkter mellom akademisk aktivitet og praktisk arbeidsliv. Jeg arbeider for tiden med spørsmål som omhandler relevans og medvirkning i forskning. Jeg er blant annet interessert i hvordan forskning kan bidra til utvikling og myndiggjøring for dem forskningen involverer.

Publikasjoner

 • Kversøy, Kjartan Skogly (2018). Exploring Career Possibilities for People With Intellectual Disabilities. Indian Journal of Career and Livelihood Planning (IACLP). ISSN 2319-2313 Volume 7, Issue 1, December 2018 Available at: http://www.iaclp.org/yahoo_site_admin/assets/docs/5_Kjartan.13104701.pdf  
 • Kversøy, Kjartan Skogly (2018). Relevant forskning for hvem? Relevans for dem forskningen involverer gjennom utvidede muligheter for medvirkning. Forskning og forandring, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 91-109, dec. 2018. ISSN 2535-5279. Available at: <https://forskningogforandring.dk/index.php/fof/article/view/1220>
 • Kversøy, Kjartan Skogly (2018). Like som veileder like - karriereveiledning mellom mennesker i samme situasjon. I: Kjærgård, Roger og Peter Plant (red.) (2018). Karriereveiledning for individ og samfunn (s. 229-249). Oslo: Gylendal Norsk Forlag 
 • Kversøy, Kjartan Skogly og Marit Hartviksen (2018). Samarbeid og konflikt - to sider av samme sak. Bergen: Fagbokforlaget
 • Kversøy, Kjartan Skogly (2016). Hvordan kan faget utdanningsvalg bli elevenes frirom for refleksjon, utforskning og gode valg? I: Lars Gunnar Lingås og Unni Høsøien (red.). Utdanningsvalg - identitet og danning (s. 223-234). Oslo: Gyldendal Akademisk  
 • Kversøy, Kjartan Skogly (2015). Metodeeksperimenter med radikal medvirkning i utdanning og forskning. Roskilde: Roskilde Universitet
 • Kversøy, Kjartan Skogly (2013). Etikk - En praktisk vinkling. Bergen Fagbokforlaget.
 • Kversøy, Kjartan Skogly (2013). Systematisk veiledning i lærerutdanningen med pedagogisk utviklingsarbeid som kjerneaktivitet. I: Lars Gunnar Lingås og Knut-Rune Olsen (red.). Pedagogisk veiledning (s. 118-132). Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Kversøy, Kjartan Skogly (2011). SØT-modellen: Fokus på endring handling og mestring. I: Eli Kari Høihilder og Knut-Rune Oslen (red.). Pedagogisk veiledning: metoder og tilnærmingsmåter (s. 88-92). Oslo: Pedlex
 • Hartviksen, Marit, Kjartan Skogly Kversøy og Jan Stålhane (2009). Medvirkning - hva, hvordan og hvorfor?. Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av kunnskapsløftet i videregående skole med særlig fokus på medvirkning. Kjeller: Forskningsrapport for KIP-AF (NRF prosjekt).
 • Hartviksen, Marit, Kjartan Skogly Kversøy og Jan Stålhane (2008). Om å ta folk på alvor – Kunnskapsløftet fra ord til handling. Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av kunnskapsløftet i videregående skole med særlig fokus på relevans, mening og medvirkning. Kjeller: Forskningsrapport for KIP-AF (NRF prosjekt). 
 • Hartviksen, Marit, Kjartan Skogly Kversøy og Jan Stålhane (2007). Ny kurs …eller bare nytt kurs? Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av kunnskapsløftet i videregående skole med særlig fokus på relevans, mening og medvirkning. Kjeller: Forskningsrapport for KIP-AF (NRF prosjekt)
 • Kversøy, Kjartan Skogly (2004). Om formidling og forståelse i den praktiskmoralske diskursen. Hovedoppgave i filosofi: Universitetet i Oslo