Maria Elisabeth Moskvil

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-14)

Ansvarsområder

- Emneansvar for Språket i endring og variasjon (Vestfold, våren 2020), NOR 114

- Emneansvar for Grammatikk og retorikk (Vestfold, hausten 2019), NOR 102 1 

- Emneansvar for Vidarekomen tekst- og sjangerkunnskap i eit profesjonsperspektiv (Glu 1-7, UG1NOR15410, våren 2019): 

- Emneansvar for Munnlege og samansette tekstformer i norskfaget (Glu 1-7, UG1NOR15310, hausten 2018)

- Undervisning og praksisveiledning i Norwegian Cultural Journey (hausten 2019)

 

- Medlem i forskargruppa Språklig endring og variasjon i samfunn og utdanning

- Medlem i forskargruppa Sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk (SFL) og multimodalitet

Kompetanse

- Norsk som andrespråk (andrespråkssamtalar, barns og voksnes andrespråksbruk og andrespråkslæring, samanlikning av språk, andrespråksdidaktikk, andrespråkslesing, reflekterande skriving på andrespråket m.m)

- Systemisk funksjonell grammatikk (SFL) og samtaleanalyse (Exchange structure analysis)

- Sosiolingvistikk (fleirspråklegheit på individ - og samfunnsnivå)

- Norskfaget: nynorskdidaktikk, skrivedidaktikk, munnleg kommunikasjon i norskfaget (*retorikk), multimodale læringsressursar (analyse/produksjon)

- Utdannings- og undervisningskvalitet (utvikling og analyse av eigen undervisningspraksis)

- Utanlandske studentars lærings- og språkmiljø (*norskopplæring)

CV

Publikasjoner

Moskvil, Maria Elisabeth (2018): Bokmelding av Sonja Kibsgaards bok (red): Veier til språk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget i NOA (1-2.2018) Temanummer: barnehageforskning. Oslo: Novus forlag

 

Moskvil, Maria Elisabeth (2015) «Reflekterande andrespråkstekstar i Normprosjektet» i Laugerud, Stein, Maria Elisabeth Moskvil og Eva Maagerø (red.) (2015): Flerkulturelt verksted - ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Kristiansand: Portal forlag.

 

Laugerud, Stein, Maria Elisabeth Moskvil og Eva Maagerø (red.) (2015): Flerkulturelt verksted - ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Kristiansand: Portal forlag.

 

Moskvil, Maria Elisabeth (2015): «Når den minoritetsspråklege møter fagteksten» i Maagerø, Eva og Elise Seip Tønnessen (reviderte utgåve, 2015): Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Moskvil, Maria Elisabeth (2006): «Med tyrkisk som morsmål og norsk som målspråk» i Sandøy og Tenfjord. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Oslo: Novus Forlag.

 

Tenfjord, Kari; Helland, Ann-Kristin Kleppe; Holmen, Sofie Emilie; Leren, Ørjan; Moskvil, Maria Elisabeth; Saarik, Katrin; Vikøy, Aasne (2005) «Kva er godt nok?» I: MONS 10 utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 ISBN 8276345719. s. 277-288. Universitetet i Bergen.

 

Moskvil, Maria Elisabeth (2004): Temporalitet i morsmål, målspråk og mellomspråk. Hovudfagsavhandling, Universitetet i Bergen.