Maria Elisabeth Moskvil

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-14)

Ansvarsområder

- Emneansvar for Glu 1-7, UG1NOR15310 (hausten 2018): «Munnlege og samansette tekstar i norskfaget»

- Emneansvar for Glu 1-7, UG1NOR15410 (våren 2019): «Vidarekomen tekst- og sjangerkunnskap i eit profesjonsperspektiv»

- Emneansvar for Grammatikk og retorikk (Vestfold), NOR 102 1 

- Medlem i forskargruppa Språklig endring og variasjon i samfunn og utdanning

- Medlem i forskargruppa Sosialsemiotikk, SFL og multimodalitet
 

Studieåret 2017-2018 underviste eg også i emna Norwegian Cultural Journey, norskdidaktikk (PFD-NOD-1 18HPPU) og Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen (KB-SPR8101 18H1). I tillegg har eg vore rettleiar for bachelorstudentar i norsk (BS-BAO3000-1 18V).

Kompetanse

 

Mine faglege interesser:

- Norsk som andrespråk (barns og voksnes andrespråkslæring, samanlikning av språk, andrespråksdidaktikk, lesing og skriving på andrespråket, fleirspråklege barns verbale og non-verbale kommunikasjon m.m)

- Systemisk funksjonell grammatikk (SFL)

- Sosiolingvistikk (fleirspråklegheit på individ - og samfunnsnivå)

- Nynorskdidaktikk

- Skrivedidaktikk (*reflekterande andrespråkstekstar)

- Munnleg kommunikasjon i norskfaget

- Multimodale læringsressursar (analyse/produksjon)

- Utdannings- og undervisningskvalitet (analyse av eigen undervisningspraksis)

- Utanlandske studentars lærings- og språkmiljø

CV

Publikasjoner

Moskvil, Maria Elisabeth (2015) «Reflekterande andrespråkstekstar i Normprosjektet» i Laugerud, Stein, Maria Elisabeth Moskvil og Eva Maagerø (red.) (2015): Flerkulturelt verksted - ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Kristiansand: Portal forlag.

 

Laugerud, Stein, Maria Elisabeth Moskvil og Eva Maagerø (red.) (2015): Flerkulturelt verksted - ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Kristiansand: Portal forlag.

 

Moskvil, Maria Elisabeth (2015): «Når den minoritetsspråklege møter fagteksten» i Maagerø, Eva og Elise Seip Tønnessen (reviderte utgåve, 2015): Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Moskvil, Maria Elisabeth (2006): «Med tyrkisk som morsmål og norsk som målspråk» i Sandøy og Tenfjord. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Oslo: Novus Forlag.

Tenfjord, Kari; Helland, Ann-Kristin Kleppe; Holmen, Sofie Emilie; Leren, Ørjan; Moskvil, Maria Elisabeth; Saarik, Katrin; Vikøy, Aasne (2005) «Kva er godt nok?» I: MONS 10 utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 ISBN 8276345719. s. 277-288. Universitetet i Bergen.

 

Moskvil, Maria Elisabeth (2004): Temporalitet i morsmål, målspråk og mellomspråk. Hovudfagsavhandling, Universitetet i Bergen.