Mattias Øhra

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-6)
Egen hjemmeside: http://wordpress.hbv.no/moh/

Ansvarsområder

 

EGEN NETTSIDE

  • UH-Ped: Emne 1. Undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning. (Universitets- og Høgskolepedagogikk)
  • PEL- GLU 5-10 (Grunnskolelærerutdanning).
  • Medlem av Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk
  • Prosjektmedarbeider i eDU. Drifting og videreutvikling av Universitets- og høgskolepedagogikken ved USN.
  • Medlem av forskergruppen Utdanning for praksisfellesskap. Forskergruppa Utdanning for praksisfellesskap (UFP) er knyttet til profesjonsutdanning og utdanningsledelse i barnehage og skole.
  • Samarbeidsprosjekter med Helsefag gjennom prosjektet; «Metodebank» som er et resultat av et utdanningssamarbeid mellom ansatte  og ni masterprogram fordelt på fire campuser på Fakultet for helse- og sosialvitenskap.
  • Samarbeidsprosjekt og strategiarbeid ift Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse ved USN. Senteret er i dag organisatorisk plassert på Handelshøyskolen, men det er et senter for hele USN, noe som vil si at de 4 fakultetene har lik grad av innflytelse og påvirkning. Forskningen skal som tidligere skje i de ulike forskergruppene og på de ulike instituttene, men senteret skal fungere som brobygger både internt og eksternt. Senteret har i dag et veletablert eksternt nettverk med nasjonale og internasjonale partnere.
  • Didaktisk filmproduksjon gjennom E-Campusprosjektet 2013-2014.
  • Medlem av Forskningsprosjektet KnowMo (2012-2016). Læring på tvers: unges kunnskapspraksiser i skole og fritid.(KnowMo): Investigating knowledge practices in and out of school) Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, NOVA, Norges idrettshøgskole, Lærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold og NRK. Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd sitt program PRAKUT (Praksisrettet utdanningsforskning).
  • Prosjektleder for Prosjekt UH Pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold fra høsten 2013. http://wp.home.hive.no/uh-ped/

 

 

 

 

Kompetanse

CV

CV

Publikasjoner

Tholin,K. &  Øhra,M. (2019) FRA SAVNET FELLESSKAP TIL EN GJENSIDIG SAMARBEIDSKULTUR» I Bjørnsrud, H og Gjems, L. 2019. Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling. Universitetsforlaget.

Øhra, M & Tholin, K.R. (2018). Refleksjoner fra deltakere ved et kurs i UH-pedagogikk. I UNIPED 2018, nr.3.

Øhra, M. 2015: Ungdom i selvrealiseringens tid. I: Red: Høihilder, E.K. og Gulbrandsen O.A. 2015: PEL i GLU. Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskoleutdanningen: Gyldendal Akademisk Forlag .

Øhra, M. 2015: Skolebasert kompetanseutvikling. Samhandling som fremmer læreres læring. I: Bjørnsrud, H. 2015: Red: Skolebasert kompetanseutvikling. Organisasjonslæring for delingskultur. Gyldendal Akademisk Forlag

Aftenposten 20.11.2011. Første spesialistkull ut.

Øhra. M. 2011:Hva er meningen med tingene? Kronikk i Tønsbergs Blad 13.01.2011.

Øhra.M. 2010: Arbeid med Ny rammeplan for Lærerutdanningen. Medlem av den nasjonale faggruppen for Pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Medforfatter av PEL planen. Ferdigstilt 26.01.10.

Øhra, M. 2009: Lærerutdanning for ungdomstrinnet : En profesjonalisering av lærerutddanningenI: Lærerutdanning for ungdomstrinnet / Willy Aagre (red.) Oslo: Gyldendal akademisk .

Øhra, M. 2007: Arbeidsgruppen for digitale mapper . Intern Rapport ved Høgskolen i Vestfold avdeling for lærerutdanning våren 2007.

Øhra, M. 2006 . Formativ vurdering. Vurdering for læring med hjelp av digitale mapper . I: Utdanning for utvikling av skolen. Om skoleledelse og lærerens læring. Red: Halvor Bjørnsrud , Lars Monsen og Bjørn Overland. Gyldendal Akademisk Forlag.

Øhra.M.2005: Skolens digitale hverdag. Kronikk i Tønsbergs Blad 25.08.>>Her

Øhra.M.2005: Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU´s) utredning: Digital skole hver dag. Om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen. Medforfatter og arbeidsgruppemedlem

Øhra.M.2005: Kreativ deling av kunnskap. Intervju i: Form 5-2005

Øhra.M. 2004: Kunnskapsdeling ved bruk av digitale mapper. I IKT og nye læreprosesser (red. Hildegunn Otnes) . En artikkelsamling basert på erfaringer fra et prosjekt ved avdeling for lærerutdanning. Tønsberg, Høgskolen i Vestfold, 2004. Notat 2 / 2004

Øhra. M 2004: Digitale Mapper – Erfaringer fra Høgskolen I Vestfold. I: Kvalitet, Tall og Tillit. Landskonferansen i Skolebasert Vurdering 2003. Nasjonalt nettverk for skolebasert vurdering. Utdanningsdirektoratet 2004.

Øhra. M. 2004: Evaluering og rapporter fra prosjektet IKT og nye læreprosesser fra 1999 – 2003. Webportal for dokumentasjon av prosjektet IKT og nye læreprosesser.

Øhra.M. 2003: Avsluttende rapport fra prosjektet “IKT og nye læreprosesser” ved Høgskolen i Vestfold . Høgskolen i Vestfold Avdeling for lærerutdanning. FORSKPUB-ID: r04007060

2003: IKT og nye Læreprosesser. Studentintervjuer i Dagbladet.12.02.2003.

Øhra. M & Jensen. B 2003 : Forutsetninger for digital dannelse.
Høgskolen i Vestfold Avdeling for lærerutdanning. ITU-konferansen 2003 : konferanse om digital dannelse 2003-10-16 – 2003-10-18 Oslo FORSKPUB-ID: r04007052

Øhra. M. 2003 . Mappevurdering og eksamen : felles kriterier på tvers Høgskolen i Vestfold Avdeling for lærerutdanningav fag versus individuelle fagspesifikke løsninger FORSKPUB-ID: r04007031

Øhra. M. Rapport mars 2003:
Arbeidsgruppen for ny intern avdelingsstruktur.Arbeidsgruppe for å se på organisasjonsstrukturen ved avdelingen.

Øhra. M. 2003. Digital mappevurdering. Høgskolen i Vestfold Avdeling for lærerutdanning. 2003-09-19. Fagdagene, Høgskolen i Vestfold. FORSKPUB-ID r04005783

Øhra. 2002: LÆRERIKT. Digitale mapper og mappevurdering. Medforfatter til modul 7. Etterutdanningstilbud for lærere i Norge.

Øhra: 2002 . Program for LærerUtdanning, Teknologi og Omstilling ( PLUTO). Rapport . Prosjektet IKT og nye Læreprosesser. Høgskolen i Vestfold. Avdeling for Lærerutdanning. http://www-lu.hive.no/pedagogikk/EVALUERING/pluto%20300602.htm

Øhra: 2002 . Program for LærerUtdanning, Teknologi og Omstilling ( PLUTO). Rapport . Prosjektet IKT og nye Læreprosesser. Høgskolen i Vestfold. Avdeling for Lærerutdanning. http://www-lu.hive.no/pedagogikk/EVALUERING/pluto%20300602.htm

Øhra. M. 2001: Program for LærerUtdanning, Teknologi og Omstilling ( PLUTO). Rapport . Prosjektet IKT og nye Læreprosesser. Høgskolen i Vestfold. Avdeling for Lærerutdanning. http://www-lu.hive.no/pedagogikk/IKT%20Evaluering/Pluto_rapport_2001.htm

Øhra 2001. IKT og nye læreprosesser. “Forskningsdagene ved Høgskolen i Vestfold : Artikkelsamling basert på fem foredrag i avdeling for Lærerutdanning. Høgskolen i Vestfold. Notat. Hefte 14. side 18-36. FORSKPUB-ID : r02011022

Øhra 2000: “IKT OG NYE LÆREPROSESSER I ALLMENNLÆRER- OG FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN.” Arbeidsgruppen for digitale læremidler. USIT. ADL Arbeidsgruppen for digitale læremidler. USIT/Universitetet (ADL- LUT) http://www.uio.no/adl/lut/styret/

Øhra 1999. IKT og nye læreprosesser i lys av en medieteknologisk historie. Forskningsdagene ’99″.Høgskolen i Vestfold avdeling for lærerutdanning. Artikkelsamling basert på ti foredrag i avd. for lærerutdanning. Høgskolen i Vestfold. Redaktør: Jacobsen, Einar Berggraf Volum: 5/99 FORSKPUB-ID : r99019632

Øhra .M 1998 : “Ekte barndom” Barndomsforståelse – et perspektivskifte I Bugge & Gjems: Time Out. Bilder fra nye pedagogiske landskap . Fagbokforlaget (Linken går til artikkelen i pdf format).

Øhra. M. 1998 : Pedagogical Aspects of Simulator Training. Artikkel til hovedinnlegg ved : International Users Conference 1998. Maritime Simulators & Training systems. Kongsberg Norcontrol System AS. I Newcastle . Theme: How to achieve Learning Objectives through the use of Simulators?

Øhra. M. 1997: Den kulturelle konstruksjon av barndommen. Hovedfagsoppgave i pedagogikk. Profesjonsstudiet (Cand paed). Pedagogisk forskningsinstitutt.Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo. I pdf-format >>Her

“Trond-Viggo” er en salgbar medievare. Kronikk i Aftenposten 24.09.1996.

Øhra.M: 1996 : Kyborger eller teknofobiker . Kronikk i Morgenbladet mai 1996.

Øhra.M: 1996: Ariostoteles og det dannede mennesket. I: Pedagogisk Profil 4-1996