Mette Bunting

Instituttleder

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-2123 )
Mette Bunting er dosent i pedagogikk og har bakgrunn fra skole som lærere i videregående skole og ungdomsskolen. Hun begynte i høyskolen i 2008, og jobber i dag innenfor master i ledelse og lærerutdanningen. Bunting leder forskningsgruppen "Oppvekst og Utdanning", er en av to prosjektledere for det longitudinelle forskningsprosjektet "Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark", leder Erasmus prosjektet Marginalisation and Co-created Edaucation (MaCE) og er prosjektleder for samarbeidsprosjektet med Telemark fylkeskommune "Grunnleggende ferdigheter". Hun var også involvert i TVNorges "Blanke Ark". Hun holder endel kurs og foredrag for lærere og andre i skolen om tilpasset opplæring, læringsstrategier, vurdering og veiledning, og er forfatter for diverse bøker om samme temaet.

Ansvarsområder

  • Leder av forskergruppa "Oppvekst og utdanning"
  • Leder (sammen med Geir Moshuus) av forskningsprosjektet; "Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark"
  • Veileder skoler
  • Veileder masterstudenter, mest innefor overnevnte forskningsprosjekt
  • Kompetanseheving av lærere i grunn- og videregående skole

Kompetanse

​2016   Dosent i Pedagogik

2013   Førstelektor i Pedagogikk

2008   Høgskolelektor i Pedagogikk

2007-2008   Inspektør ved Gimsø ungdomsskole i Skien kommune

2001-2007   Pedagogisk veileder på Pedagogisk Senter i Skien kommune (prosjektleder for MILL-programmet)

1995.2001   Lærer ved Menstad ungdomsskole

1991- 1995  Lærer ved Skien videregående skole og Frogner og Ekely videregående skole, Telemark fylkeskommune

CV

2020-2023 Coordinator for Erasmus+ KAIII: Co-creating Education through social inclusion COSI.ed

2017-2020 Leder Erasmus+ prosjektet Marginalisation and Co-created Education (MaCE). Samarbeidet med Via University college (DK) og University of Cumbria (UK)

2014- 2020 Leder den tverrfaglige forskergruppa «Oppvekst og utdanning». Gruppa består av medlemmer fra helsefag, sosialfag og pedagogikk. Fokus for tiden er på ungdom, og gruppa gir ut en vitenskapelig antologi til våren der Mette Bunting er en av redaktørene.

2013 – 2019 Prosjektleder sammen med Geir Moshuus av «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark» et 10-årig kvalitativt longitudinelt forskningsarbeid om drop-out som bruker etnografisk narrativ intervjumetode. Finansiert av USN og FARVE

2016-2017 Leder sammen med Professor Anne Trine Kjørholt IPs Førstekomeptanseprogram

2015- 2018  Veileder i samarbeidsprosjektet «Åpen Dør» med Telemark fylkeskommune. Fokuset er på grunnleggende ferdigheter. 

2014-2016  Veileder for Fylkesmannens tverrfaglige prosjekt «Talenter for framtiden». Et tverretatlig samarbeid i kommunene mellom Fylkesmannen i Telemark, oppvekst, helse og NAV.  

2010-2013   Veileder for Porsgrunn videregående skole i prosjektet «Inkluderende læringsmiljø- Tett på», finansiert av UDIR gjennom prosjektet «Bedre Læringsmiljø».

2008-2009 Veileder for tre ungdomsskoler i Skien kommune i prosjektet «Til å regne med», finansiert gjennom UDIR gjennom prosjektet «Fra ord til handling».

Publikasjoner

Bunting, M. (2020) hvordan lære elevene å lære? En håndbok i læringsstrategier. Oslo: CappelenDamm Akademiske

Wåle, Å & Bunting, M (2020). «Det tar tid å tenke helt nye tanker». En kvalitativ studie om læreres fortelling om endring av klasseromspraksis. Norsk pedagogisk tidsskrift. (no. 4)

Bunting, M. (2019). Tilrettelegging for læring - Læringsstrategier – en vei til læring. I M. B. Postholm, P. Haug, E. Munthe & R. J. Krumsvik (eds.).  Lærer i skolen- 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Oslo: Cappelen Damm Akademiske

Moshuus, G.H., Bunting,M. & Halvorse, T.A. (2019). Ungdom og feilvalg, ungdommenes egne historier. I Å. Streitlien & B. M. Åkre (eds.) Utdanningsvalg. Olso: Cappelen Damm Akademiske. 
Bunting, M & Halvorsen, T.A. (2019). Hvorfor velger ungdom yrkesfag? I Å. Streitlien & B. M. Åkre (eds.) Utdanningsvalg. Olso: Cappelen Damm Akademiske. 

Stuart, K., Bunting, M., Boyd, P., Cammack, P., Hornbæk, P., Frostholm, Graveson, D.T., Mikkelsen, S.H., Moshuus, G. & Walker, S. (2019): Developing an equalities literacy for practitioners working with children, young people and families through action research, Educational Action Research, DOI: 10.1080/09650792.2019.1593870

Bunting, M. & Jenssen, T. S. (2018). Science and Daily Life in the Study of the Northern Lights,1898-1928. Cambridge scholars

Bunting, M., Halvorsen, T. A., & Moshuus, G. H. (2017) - Three Types of Tightrope Dance in the Comeback Process, International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET) Vol.4, Issue 2, August 2017, 1-35. Link til tekst

Bunting M., & Moshuus, G.H (2017) -  Framing Narratives: Youth and Schooling, Silencing and Dissent, Studia paedagogica, v. 21, n. 4, p. 35–52, Feb. 2017, Link til tekst

Bunting M., & Moshuus, G.H., (2017) - Young peoples’ own stories of dropping out in Norway: An indirect qualitative approach, Acta Didactica, Vol.11, Nr. 2, Art. 5. https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/3182

Bunting, M. & Moshuus, G. H.. (2017) Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.https://www.cappelendamm.no/_skolesamfunnet-mette-bunting-9788202555177

Bungting, M & Lødding, B. (2017). Selvregulering i møte emd samfunnsendringer- stabile karaktertrekk, eller kompetanse som skolen kan forme? I M.Bunting & G. H. Moshuus (red.) Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.https://www.cappelendamm.no/_skolesamfunnet-mette-bunting-9788202555177

Bunting, Mette (2016). Læringsstrategier og tilpasset opplæring. Utdanningsdirektoratet http://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/laringsstrategier/

Bunting, Mette (2016). Eksempel på læringsstrategi i fag: Utvikling av fagspråk. Utdanningsdirektoratet http://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/laringsstrategier/eksempel-pa-laringsstrategi-i-fag-utvikle-fagsprak/

Bunting, Mette (2016).Eksempel på læringsstrategi i fag: Loop – fra øving til læring. http://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/laringsstrategier/eksempel-pa-laringsstrategi-i-fag-loop--fra-oving-til-laring/

Bunting, Mette (2016). Eksempel på læringsstrategi i fag: Tre minutter essay. Utdanningsdirektoratet http://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/laringsstrategier/eksempel-pa-laringsstrategi-tre-minutters-essay/

Bunting, Mette (2016). Eksempel på læringsstrategi i fag: VØL-skjema. Utdanningsdirektoratet http://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/laringsstrategier/eksempel-pa-laringsstrategi-vol-skjema/

Bunting, Mette og Moshuus, Geir (29.mai, 2015). Jørgen har dysleksi og ble mobbet. Aftenposten. http://www.aftenposten.no/viten/Jorgen-har-dysleksi-og-ble-mobbet-8036095.html

Bunting, Mette og Moshuus, Geir (28.mai, 2015). Overdrevet om frafall. Aftenposten  http://www.aftenposten.no/viten/Overdrevet-om-skolefrafall-8035116.html

Bunting, Mette (2015) Tilpasset opplæring på videregående nivå. Elever som aktører i eget læringsarbeid. Bedre Skole nr. 1. s. 39-43

Bunting, Mette (2014), Avdelingslederes rolle som ledere i videregående skole. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag

Bunting, Mette (2014). Innledning. I: M.Bunting. Tilpasset opplæring- i forskning og praksis. s.13-20 Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Bunting, Mette (2014). Lik utdanning for alle? I: M. Bunting. Tilpasset opplæring- i forskning og praksis. s.201-216  Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2014

Bunting, Mette (2014). Lære å lære - en livsnødvendighet? I:M.B. Postholm. & T. TillerProfesjonsrettet pedagogikk 8-13. s.77-97  Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Bunting, Mette (red) (2014) Tilpasset opplæring- i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Bunting, Mette; Mossige, Margunn. (2014) Tilrettelegging for elevene som aktør i eget læringsarbeid. I: M. Bunting. Tilpasset opplæring- i forskning og praksis. s.103-122. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Bunting, Mette; Jenssen, Toril Synnøve. (2014) Nordlysfront hverdag og vitenskap 1898-1928. Tromsø:  Orkana  Forlag

Bunting, M. (2011). Utvikling av elevenes egne læringsstrategier. I M. B. Postholm, P. Haug, Munthe & R. J. Krumsvik (Red.), Lærerarbeid. Kristiansand: Høyskoleforlaget.