Oddvar Hjulstad

Oddvar Hjulstad

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (4223)
Jeg underviser på bachelor- og masternivå ved USN i temaer som kommunikasjon, språk, læring og utvikling, atypisk kommunikasjon og vitenskapsteori og metode Mine forskningsinteresser handler om opplæringspørsmål knyttet til barn og unge med sansetap, med fokus på hvordan man kan realisere ambisjonen om likeverdig og inkluderende opplæring for alle. Jeg anvender mikroetnografiske- og interaksjonsanalytiske tilnærminger basert på videoopptak. Analysene er konsentrert om å belyse i detalj hvordan ulike situerte aktiviteter og praksiser konstituerer mer eller mindre læringsproduktive deltakelsesformer. Dette er hovedsakelig aktiviteter hvor døve og hørende barn/elever samhandler i klasserom og barnehage. Interessen omfatter identifisering av hvordan sosiale relasjoner, identitet og mening skapes i fellesskap, men også av praksiser som produserer funksjonshemmende barrierer eller på andre måter skaper uhensiktsmessige deltakelsesformer.

Ansvarsområder

  • Emneansvarlig for Sansetap, kommunikasjon og læring Bachelorutdanningen i spesialpedagogikk
  • Emneansvarlig for Alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK I). Etter- og videreutdanning (EVU)
  • Emneansvarlig for Alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK). Masterprogram i pedagogikk
  • Emneansvarlig for Relasjonelle tilnærminger til atypisk (RAK). Master (EVU)

Kompetanse

  • Klasseromsforskning
  • Bimodal tospråklig opplæring
  • Multimodal interaksjonsanalyse
  • Videoetnografisk metode
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Spesialpedagogikk

Forskergrupper og nettverk

CV

Publikasjoner