Rune Åkvik Nilsen

Professor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-76)
Professor i sosiologi. Utdannet sosiolog ved Universitet i Oslo i 1993 med historie og samfunnsøkonomi som støttefag. Fagansvarlig programkoordinator for bachelor i sosiologi og årsstudium i sosiologi ved USN. Underviser om sosiologiske tenkemåter og perspektiver, klassisk og moderne sosiologisk teori, og samtidsdiagnoser. Disse temaene står også sentralt i min forskning. I min forskning har jeg tidligere fokusert mye på klassisk sosiologi, særlig Max Weber, men også Emile Durkheim. I de senere årene har jeg vært opptatt av Zygmunt Bauman og Pierre Bourdieu, to toneangivende sosiologer i nyere tid. Tidlig i 2017 publiserte jeg en artikkel som kritisk drøfter begrensningene i hvilken forklaringskraft disse to tenkerne har for å forstå et så vellykket samfunn som det norske. Høsten 2017 startet jeg et prosjekt i samarbeid med Rønnaug Sørensen (Universitetslektor i sosiologi ved USN) hvor vi drøfter Bourdieus teori om maskulin dominans i en norsk kontekst, mer spesifikt den populære TV-serien SKAM. I august 2018 publiserte jeg et essay om kapitalismens fremvekst (se publikasjoner nedenfor). Jeg er født i Tønsberg, bor nå på Råel nær byen. Spilte fotball for Flint i ungdommen, kretsmester i Vestfold med klubbens veteranlag i noe mer moden alder.

Ansvarsområder

Kompetanse

 • Klassisk og moderne sosiologisk teori
 • Modernisering og modernitet
 • Kapitalismens historiske sosiologi
 • Makrohistorie/historisk sosiologi
 • Samtidsdiagnoser
 • Samfunnsvitenskapenes grunnlagsproblemer
 • Max Weber
 • Emile Durkheim
 • Zygmunt Bauman
 • Pierre Bourdieu

CV

 • Ph.D-kurs i metode (10 studiepoeng), Universitetet i Tromsø 2004
 • Ph.D-kurs i sosiologisk teori (10 studiepoeng), Handelshøjskolen i København 2003
 • Ph.D-kurs i vitenskapsteori (10 studiepoeng), Handelshøjskolen i København 2001
 • Kurs i høyskolepedagogikk, Høgskolen i Nord-Trøndelag 1996
 • Mag.Art. i sosiologi, Universitetet i Oslo 1993
 • Cand. Mag. i samfunnsvitenskap, Universitetet i Oslo 1987
 • Professor i sosiologi, Universitetet i Sørøst-Norge fra 2017
 • Førsteamanuensis i sosiologi, Høgskolen i Vestfold 2009-2017
 • Veileder i sosiologi, NKS Nettstudier 2007-2017 (nå Høyskolen Kristiania Nettstudier)
 • Førsteamanuensis II i sosiologi, Universitetet i Oslo 2003-2011
 • Førsteamanuensis i sosiologi, Høgskolen i Nord-Trøndelag 2003-2009 (nå Nord Universitet)
 • Førstelektor i sosiologi, Høgskolen i Nord-Trøndelag 1999-2003
 • Høgskolelektor i sosiologi, Høgskolen i Nord-Trøndelag 1995-1999
 • Seminarlærer i sosiologi, Universitetet i Oslo 1988-1993
 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Sosiologi i dag 2005-2009
 • Formidlingspris 2011. Med på listen over de 200 beste formidlerne ved Universitetet i Oslo. Listen ble laget i forbindelse med universitetets 200-års jubileum i 2011, basert på evalueringer fra studenter og anbefalinger fra kolleger.

Publikasjoner

 

 • Metaforer: Tankeramme eller følelsesramme? Foredrag/opponentinnlegg holdt ved USN i forbindelse med lanseringen av Askeland, Norunn & Agdestein, Magdalena W. Agdestein (2019): Metaforer - Hva, hvor og hvorfor?, Universitetsforlaget.  
 • Litt forvirring og mye fortrylling: Willy Guneriussen - Den Romantiske Dannelsessosiologen. Foredrag holdt ved Universitetet i Tromsø, 3.5.2019, i forbindelse med jubileumsseminar for Willy Guneriussen: 'Forvirring og fortrylling - sosiologiske samfunnsdiagnoser'  
 • Hvorfor er den maskuline dominansen så seiglivet? SKAM og den mangelfulle seksualundervisningen i norsk skole (med Rønnaug Sørensen). Paper presentert på Sosiologforeningens vinterseminar 2019
 • Kapitalismens fremvekst: et europeisk mirakel som tas for gitt? Et essay om Jürgen Kockas Kapitalismens historie. Publisert på sosiologen.no i august 2018 (https://sosiologen.no/omtale/kapitalismens-fremvekst-et-europeisk-mirakel-som-tas-for-gitt/)
 • Pierre Bourdieu og den maskuline dominans: Spenninger mellom strukturer og aktører i SKAM (med Rønnaug Sørensen). Paper presentert på Sosiologforeningens vinterseminar 2018
 • En del av vår sosiale virkelighet. Anmeldelse av Henriksen, I.M., Levang, L.E., Skaar, M. & Tjora, A: Vår sosiale virkelighet – En introduksjon til hverdagslivets sosiologi. Fagbokforlaget, 2017. (http://sosiologen.no/2017/11/en-del-av-var-sosiale-virkelighet/)
 • ‘Getting to Norway’ - Do we need to go beyond Zygmunt Bauman and Pierre Bourdieu in order to understand contemporary Norwegian society? I Michael Hviid Jacobsen (Ed, 2017): Beyond Bauman – Critical Engagements and Creative Excursions. London & New York: Routledge
 • Hva kjennetegner vår egen tid? Innledning om sosiologiske samtidsdiagnoser. Sosiologi i dag, nr. 3-2008:3-6 (http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/viewFile/947/938)
 • Fragmentert om trygghet. Agora, nr. 3-2007:386-397 (https://www.idunn.no/agora/2007/03/fragmentert_om_trygghet)
 • Før var alt for fast, nå er alt for løst: En kritikk av Zygmunt Baumans samtidsdiagnose. Sosiologisk tidsskrift, nr. 1-2007: 3-27 (https://www.idunn.no/st/2007/01/for_var_alt_for_fast_na_er_alt_for_flytende_en_kritikk_av_zygmunt_baumans_s)
 • Moderne lovgivere og postmoderne fortolkere: En romantisk kritikk av Zygmunt Baumans modernitetsforståelse. Sosiologisk Årbok, nr. 2-2004:167-206
 • De seiglivede klassikerne. Sosiologisk Årbok, nr. 1-2003:27-56
 • Metodologisk individualisme og kollektivisme hos Max Weber og Emile Durkheim, Rapport 9-2003, Høgskolen i Nord-Trøndelag
 • Var Max Weber en metodologisk individualist?Sosiologisk tidsskrift, nr.3-2002:238-260 (https://www.idunn.no/st/2002/03/var_max_weber_en_metodologisk_individualist)
 • Sosiologisk fantasi, Ad Notam Gyldendal 1998 (essaysamling redigert sammen med Pål Veiden)
 • Mellom Apollon og Dionysos - Max Weber og det moderne menneskets strevsomme habitus. i Nilsen, R. Å. & Veiden, P. (1998): Sosiologisk fantasi, Ad Notam Gyldendal, s. 29-57
 • Max Weber og det europeiske miraklet. Sosiologi i dag, 2-1995:3-30
 • Multidimensjonalitet og ambivalens: Max Weber og det moderne, Rapport nr.5-1994, Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo (293 sider)
 • Flere publikasjoner, se Cristin (https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=15002&la=no&action=sok)