Sveinung Nordstoga

Dosent

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (C-106)
Eg er dosent i norskdidaktikk, underviser på glu 5-10, både bachelor- og på masternivå, og arbeider også med fagdidaktiske spørsmål parallelt med litterære og litteraturhistoriske analysar. Eg har 10 års praksis frå vidaregåande skule. Mi forsking er knytt til arbeidet i forskargruppa Tekst i kultur og utdanning, særskilt faggruppene i litteraturhistorie og songlyrikk.

Ansvarsområder

 

- rettleiing av masteroppgåver

- undervisning i faghistoriske og litterære tema på glu-masteren

- undervisning og emneansvar i norskemne glu 5-10

-sit i leiargruppa i forskargruppa Tekst i kultur og utdanning

 

 

 

 

Kompetanse

- lærebokhistorie

- faghistorie

- litteraturhistorie

- grunnlagsspørsmål ved norskfaget

- songlyrikk

- moderne nynorsklitteratur (Vesaas, Fløgstad, Grytten)

CV

Cand.philol. med hovudfag i nordisk litteratur,1982

Ped. sem 1983

Lektor i v. g. skule 1983-93

Høgskolelektor, fyrstelektor og dosent  HiT/HSN 1993 -

Ph.d. , UiO, 2011

Publikasjoner

Artiklar

”…. få fyr på bålet på ny”. Om myteskaping som forteljestrategi i tre Fløgstad-romanar. Syn og Segn 4/1998.

Boksoga av Vetle Vislie som ideologisk og pedagogisk tekst. Norsklæraren 5/1999 .

Litteraturhistoriografien i tre norskverk for ungdomssteget. I S. Selander og D. Skjelbred (red) Fokus på pedagogiske tekster. Fem artikler om vurdering av lærebøker Notat 8/2001, HiVe.

Ein vanskeleg læreboksjanger. Framstillinga av norsk litteraturhistorie i tre norskverk. I L. I. Kuldbrandsstad og G. Sjølie (red) På Hamar med norsk. Rapport fra konferansen ”Norsk på ungdomstrinnet" 18. – 19. januar 2001 del II: Litteratur og språk. Høgskolen i Hedmark. Rapport nr 12, 2001.

”Å gå ut i verda med hornbrillene til Morrisey». Rock, modernitet og identitet i nokre Frode Grytten-tekstar . Norsk Litterær Årbok 2003.

«Mål dagen og skriv eit dikt!» Tekstmøte mellom Hellbillies og Olav H Hauge. Norsk Litterær Årbok 2007.

”Den gamle Bondemaaten aa fortelja ein Ting paa”. Om folkeminne som sjanger i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen. I S. V. Knudsen, D. Skjelbred og B. Aamotsbakken (red) Tekst i vekst. Teoretiske, historiske og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster (Novus forlag 2007).

Hallgrim Flatin 1966, skrift, sjanger, spegel. I U. Solberg (red) Hans Herbjørnsrud novellekunst: iscenesettelse av jeg'et: realisme og mystikk (Herbjørnsrud-seminaret , Notodden, 2007).

Landsmålseleven og folkedanningas heltar: om nokre biografiske tekstar i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen. I D. Skjelbred m fl ( red.) Norsk lærebokhistorie III – en kultur- og danningshistorie (Novus forlag, 2011).

Grundtvigianismen i Norden – morsmål, leseopplæring og nasjonsutvikling. Årbok i norsk utdanningshistorie 2012.

Minne, mediering, meining. Teksttransformasjon som pedagogisk fenomen i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen (1902-1906) Sakprosa. > Vol 5, Nr 1 (2013) https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/302

Den moglege sjølvoverskridinga. Om nokre norskdidaktiske prinsipp i lys av danningsomgrepet I S. Nordstoga og K. L. Kruse (red.) 2014. Den moglege sjølvoverskridinga. Norskfaget som danningsfag Oslo: Abstrakt forlag

Danning - omdanning for utdanning? Morsmålshistoriske linjer I S.Nordstoga og K. L. Kruse (red.) 2014. Den moglege sjølvoverskridinga. Norskfaget som danningsfag Oslo: Abstrakt forlag

Fløgstad 70. Norsklæraren nr.4/2014

Klimakrise i norskfaget. Linjer av ei utvikling i eit fag. Norsklæraren nr. 1/2017

Damen i dalen. Ole Paus' visjonar i viseform. Norsk Litterær Årbok 2017 

Litteratur og stad. Eit framlegg til korleis ein kan gje litteraturhistoria også eit ikkje-kronologisk perspektiv. I: K. Kverndokken (red.). 2018.101 litteraturdidaktiske grep.Om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Bergen: Fagbokforlaget

Norske diktarmonument og litterære stader: Runne av jord, hogge i stein, tolka i ord. I: N. Askeland og I. Brinch Jørgensen (red). 2019. Kreativ akademisk skriving. Oslo:Universitetsforlaget

Varg i veum eller kulturhøvding? Vetle Vislies framstilling av A. O. Vinje, primært sett i lys av Moltke Moes omgrep «Det mytiske tænkesæt» (sendt til fagfellevurdering vår 2020, skal bli gitt ut i ei bok med bidrag frå Vinje-konferansen, 2018 (Spartacus forlag, Open Tilgang)). 

Verdas største skrøne. Om korleis folkrockgruppa LoMsK tolkar Peer Gynt-forteljinga (i det svenske musikk- og dans-etnologiske tidsskriftet PULS, vol. 6, 2021)

Meldingar.

Eit aretorisk mekanisk urverk. (Melding av Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode) i retorikkmagasinet Kairos 

 

Rapport

Litteraturhistoria på ungdomssteget – gammal tradisjon i ny innpakking. Ein analyse av tre norskverk Rapport 4/2001 HiVe.

Bøker

Litteraturhistorie og L97. Ei fagdidaktisk innføring (Tano Ascehoug ,1998).

Inn i norskfaget. Om faget, debatten og didaktikken (Abstrakt forlag, 2003).

Livshistorier på landsmål. Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen – eit lesebokprosjekt blir realisert (ph.d.) (UiO, 2011, Novus, 2013).

S.Nordstoga og K. L. Kruse (red.) 2014. Den moglege sjølvoverskridinga. Norskfaget som danningsfag Oslo:Abstrakt forlag

Varsel, venting, vandring. Vegar inn i Tarjei Vesaas' diktarlandskap (Novus, 2015)

Der litteratur blir til.Nedslag i norsk litteraturhistorie etter 1814.  (Vidarforlaget, 2021)

 

 

Presentasjonar

"Den gamle Bondemaaten aa fortelja ein Ting paa". Om folkeminne som sjanger i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen. Konferanse i nordisk litteraturvitenskap, UIO, 2006 og Forskingskonferanse om pedagogiske tekstar i Tønsberg 2006 (HiVe)

Biografien som sjanger i Andreas Austlids "Lesebok for folkeskulen" - innlegg knytt til prosjektet Norsk lærebokhistorie - en kultur- og danningshistorie, Tønsberg, 2007 (HiVe)

"Moltke Moe og dei fyrste norske lesebøkene",innlegg på Moltke Moe-seminar ved HiT/AF, 14.11.2014

Klimakrise i norskfaget? Om kulturelle endringar i norskfaget på 2000-talet. Innlegg på seminaret Global verden og «norsk» tekst? -  5.6. 2015 , Universitetet i Stavanger

Å frigjera seg frå kronologien - er ei ny litteraturhistorie mogeleg? Nokre refleksjonar. Innlegg på Den 5. konferansen i nordisk morsmålsdidaktikk, Vaasa, 3.-4.12, 2015

Norskfaget i dag. Om danning, fag og litt Fløgstad. Åpningsseminar for masterstudiet Norsk i skolen, Høgskolen i Østfold 9. og 10. 8. 2017    

Vetle Vislies framstilling av A. O. Vinje, sett i lys av Moltke Moes omgrep «Det mytiske tænkesæt». Innlegg på Vinje-konferansen 30. 11.18

"Verdas største skrøne". Korleis tolkar Lomsk Peer Gynt-historia? Innlegg på symposium i songlyrikk ved Umeå universitet 25.9.19

Der litteratur blir til. Refleksjonar om staden som dimensjon i litteraturhistoria. Innlegg på seminaret Litteraturhistorien hva, hvordan og hvorfor. OsloMet 14. og 15. 11.19  

Metodens avgrensing. Norskdidaktiske refleksjonar. Innlegg på instituttseminar, ILS/USN, Drammen, 5.2.20