Thomas Slagsvold

Faggruppeleder

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Seksjon for Forskning og innovasjon
Campus Vestfold (G4-49)
Faggruppeleder, nestleder og seniorrådgiver i Forskningsavdelingen ved HSN på Campus Vestfold - Forskningsparken. Har kompetanse i å støtte høgskolens forskere i å søke Oslofjordfondet, Forskningsrådet og EU midler med særskilt ansvar og fokus på Horisont 2020 programmer. Spesielt sentralt står også å koble høgskolens forskere til regionalt næringsliv og offentlig sektor med mål om å etablere gode partnerskap og bygge kompetanse i prosjektutvikling og søknadsskriving. Samarbeider tett med regionalt FoU-virkemiddelapparat, herunder Oslofjordfondet, regional repr. Forskningsrådet, Innovasjon Norge/ Enterprise Europe Network og næringsklynger, samt fylkeskommunene.

Ansvarsområder

 • Nestleder - koordinere Forsknings- og innovasjonsseksjonens arbeid i samråd med seksjonsleder
 • veilede, gi råd og støtte i prosjektutvikling og søknadsprosess mot Oslofjordfondet, Forskningsrådet, og EUs programmer
 • stimulere til å søke EU prosjekter og/eller engasjere seg i internasjonale nettverk
 • lede EU-nettverk Viken – regionalt samarbeid for økt Horisont 2020 deltagelse rundt Oslofjorden i samarbeid med Forskningsrådet, Innovasjon Norge, fylkeskommuner, næringsklynger, samt andre relevante regionale aktører; www.vikeneu.no, https://www.facebook.com/vikeneu/
 • mobilisere til samarbeid med regionalt næringsliv og offentlig sektor
 • lage møteplasser for informasjon, erfaringsutveksling og kompetansebygging mht. økt engasjement og kvalitet i EU (FoU)-arbeid
 • forvalte HSN sin Prosjektetableringsstøtte (PES) og Posisjoneringsstøtte (POS) – finansering av aktiviteter og søknadssarbeid mot EUs programmer
 • følge opp HSN sitt medlemskap og engasjement i Osloregionens Europakontor

Kompetanse

Forskerstøtte - ekstern FoU-finansiering, virkemidler og program

 • finne rett program og rett utlysning - Kunnskap om Oslofjordfondet, Forskningsrådet, og EUs programmer (Horisont 2020, Erasmus pluss, Interreg og til dels EØS-midler)
 • prosjektutvikling og søknadsskriveerfaring - hva skal til for å utvikle et godt prosjekt og skrive en god søknad
 • sette sammen rett konsortium / partnerskap ift. utlysning og partnersøk arenaer
 • evaluere og kritisk venn av prosjektforslag
 • ledelses- og prosesserfaring fra teamarbeid og strategi- og utredningsprosesser i Forskningsrådet og UoH-sektor

Regionalt og nasjonalt samarbeid

 • Kunnskap om Oslofjordfondet og Forskningsrådets programmer, samt relevante kontaktpersoner
 • Kjennskap til gode hjelpere regionalt og nasjonalt innen virkemiddelapparatet
 • Kontaktflate mot fylkeskommuner, næringsklynger med mer i regionen
 • Erfaring med å koordinere samarbeid i virkemiddelapparatet, samt lage arenaer for kompetansebygging og samarbeid mellom aktører

CV

 • PhD og forsker/postdoc innen biokjemi og molekylær biologi Universitetet i Oslo og Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet (til 2006)
 • Koordinator og Seniorrådgiver i Forskningsrådet, Store satsinger program FUGE (FUnctional GEnomics) (til 2010)
 • EU koordinator /seniorrådgiver HSN og Vestfold Fylkeskommune (til 2017)
 • Nestleder og faggruppeleder Forskningsseksjonen HSN (fra 2017)