Tone Jøran Oredalen

Stipendiat / Universitetslektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø (5-312A)
Limnologist/fresh water ecologist

Ansvarsområder

  • USN-Coordinator for WASO-projects: Water and Society– Institutional Capacity-Building in Water Management and Climate Change Adaptation in Selected Countries in Asia and Africa 

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Reports:

(Titles in Norwegian, English titles in [])

1.

Faafeng, B., Brettum, P., Oredalen, T.J. 1990. Overvåking av Gjersjøen 1989. [Monitoring of Lake Gjersjøen 1989] NIVA O-70006(01). Lnr. 2500-90.

 

2.

Faafeng, B., Brettum, P., Grande, M., Hessen, D., Oredalen, T.J. 1991. Stordammen på Konnerud. Vannkvalitet 1990 og forslag til tiltak. [Stordammen at Konnerud. Waterquality 1990 and proposals for action]. NIVA O-89242. Lnr. 2543-91. 59 s.

 

3.

Faafeng, B., Erlandsen, A.H., Løvik, J.E., Oredalen, T.J. 1991. Kolbotnvannet med tilløp 1990. [Lake Kolbotnvatn and its inflows, 1990] NIVA O-70006(01). Lnr. 2604-90.

 

4.

Faafeng, B., Oredalen, T.J. 1996. Gjersjøens utvikling 1972-95, og resultater fra sesongen 1995. [Development of Lake Gjersjøen 1972-95, and results from the 1995 season] NIVA O-70006(01). Lnr. 3571-96.

 

5.

Faafeng, B., Oredalen, T.J. 1996. Landsomfattende undersøkelse av trofitilstanden i norske innsjøer. Statusrapport (datarapport) pr. 20.11.96. [National survey of eutrofication condition in Norwegian lakes. Status report (Data report) 20.11.96] NIVA-rapport O-91050.

 

6.

Kiefer, H., Oredalen, T.J., Skulberg, O.M. 1997. Framgangsmåte ved utføring av Nitzschia-biotest til påvising av blågrønnalgetoksiner. [Method for performance of Nitzschia biotest for experimental studies of cyanotoxins] NIVA O-93404. Lnr. 3540-96.

 

7.

Kiefer, H., Oredalen, T.J., Skulberg, O.M. 1997. Vorgehensweise bei der Durchfürung des Nitzschia-Biotest zum Nachweis von Blauenalgentoxinen. NIVA O-93404. Lnr. 3539-96.

 

8.

Faafeng, B., Brettum, P., Fjeld, E. & Oredalen, T.J. 1997. Evaluering av Kolbotnvannet. Overvåking av vannkvalitet og tilførsler til Gjersjøen via tilløpsbekker i 1996, samt undersøkelse av miljøgifter i sedimenter. [Evaluation of Lake Kolbotnvann. Monitoring of water quality and input to Lake Gjersjøen via inlet streams in 1996

together with an investigation of micro pollutants in sediments.] NIVA lnr. 3707-97.

 

9.

Brettum,P., Faafeng, B. & Oredalen, T.J. 1997. Planteplanktondel i "Felles instituttprogram. Virkninger av forurensning på biologisk mangfold: Vann og Vassdrag i by- og tettstedsnære områder. En kunnskapsstatus." ["Phytoplankton" in Joint Institute Program. Effects of pollution on biological diversity: Water and Watercourses in densely populated areas.] Redaktører: Tor Erik Branderud, NIVA og Kåre Aagaard, NINA. NINA temahefte 13, NIVA lnr. 3734-97.

 

10.

Sørensen K., Severinsen G., Johnsen T.M., Golmen L.G., Oredalen T.J. 1988. Fjernmåling av vannressursene i Rogaland - Satelittfjernmåling av vannkvaliteten i Boknafjordområdet. [Remote measurement of water quality in Rogaland - Satellite remote measurement of the water quality in Boknafjord area] NIVA-løpenr. 3893-1998, 46 sider.

 

 

11.

Faafeng, B. & Oredalen, T.J. 1998. Landsomfattende undersøkelse av trofitilstanden i norske innsjøer. Datarapport 1997. [National survey of eutrofication condition in Norwegian lakes. Data report 1997] NIVA-rapport O-91050.

 

12.

Brettum, P., Faafeng, B. & Oredalen, T.J. 1998. Virkning av forurensning på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder. Biologisk mangfold av planteplankton - En kunnskapsstatus. [Effects of pollution on biological diversity: Water and Watercourses in densely populated areas. Biological diversity of phytoplankton - status of knowledge] NIVA lnr. 3770-97.

 

13.

Faafeng, B. & Oredalen T.J. 1998. Gjersjøens utvikling 1972 - 97, og resultater fra sesongen 1997. [The development  of Lake Gjersjøen during the period 1972-97, and results from the 1997 season] NIVA lnr. 3881-98.

 

14.

Faafeng, B. og Oredalen T.J- 1999. Landsomfattende undersøkelse av norske innsjøer. Oppsummering av første fase av undersøkelsen 1988-1998. [National survey of eutrofication condition in Norwegian lakes. Summary report from first phase of the survey 1988- 1998] NIVA lnr. 4120-99.

 

15.

Borgvang, S.A., Lyche Solheim A. og Oredalen T.J. 1999. Vurdering av helheten i overvåkingen av eutrofiering i ferskvann i Norge – Datarapport. [An overall evaluation of monitoring programs of eutrofication in Norwegian lakes NIVA - Data report] lnr. 4132-99.

 

16.

Faafeng B., Oredalen T.J. og Brettum P. 1999. Kolbotnvannet med tilløpsbekker i 1998. [Lake Kolbotnvannet and its inflows 1998] NIVA lnr. 4080-99.

 

17.

Oredalen T.J., Faafeng B., Brettum P. og Løvik J.E. 2000. Overvåking av Gjersjøen 1972-99 og resultater fra sesongen 1999. [Monitoring of Lake Gjersjøen 1972-99 and results from the 1999 season] NIVA lnr. 4274.

 

 

18.

Oredalen T.J. og Aas W. 2000. Vurdering av atmosfærisk fosforavsetning i sørøst-Norge. [Evaluation of atmospheric phosphorus deposition in the south east of Norway] NIVA lnr. 4310. Rapport nr. 108 i programmet Naturens Tålegrenser

 

 

19.

Lydersen E., Andersen T., Brettum P., Bækken T., Lien L., Lindstrøm E.A., Mjelde M., Oredalen T.J, Lycke Solheim A., Rørslett B. 2000. Limnologiske undersøkelser i Breisjøen og Store Gryta, 1998/1999. -Bakgrunnsrapport Thermosprosjektet-.[A Limnological study in Lake Breisjøen and Lake Store Gryta 1998/1999 - Background study of the Thermos-project] NIVA lnr. 4307.

 

20.

Green N., Følsvik N., Oredalen T.J.,Prestbakmo G. 2001. Joint assessment and Monitoring Programme (JAMP). Overview of Norwegian analythical methods 1981-2000. Overvåkingsrapport 822/01 TA-1800/2001. 68 sider.

 

21.

Oredalen T.J., Faafeng B., Brettum P., Fjeld E. & Løvik J.E. 2001. Overvåking av Kolbotnvannet med tilløpsbekker 2000 [Monitoring of Lake Kolbotn and its inflows 2000] NIVA lnr. 2238-2001, 44 sider.

 

22.

Hindar, A. Hesthagen, T. (NINA) Linløkken, A. (HiH) Bækken, T. Kjellberg, G. Walseng, B. (NINA) Brettum, P. Mjelde, M. Lindstrøm, E.-A. Oredalen, T.J. Kaste, Ø. Mejdell, B. Larsen (NINA) Kleiven, E. Barlaup, B.T. (LFI) Fjellheim, A. (LFI) Raddum, G.G. (LFI) Schartau, A.K. (NINA) Saksgård, R Sandøy, S Blakar, I Haaland, S Saltveit, S.J. (LFI) Johansen, S.W. Romstad, R. Furnes, A. (UiB) Bjerknes, V. Skancke, L.B. Gabrielsen, S.E. (UiB) .2001. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2000. [Liming in lakes and watercourses. Monitoring of large projects 2000] DN-lnr. SR-01/003, 258 s.

 

23.

Oredalen T.J. 2002 Tilstandsvurdering av Gillsvannet i Kristiansand kommune [A condition evaluation of Lake Gillsvann in Kristiansand municipality] NIVA-lnr. 2267-2001, 20 sider.

 

24.

Oredalen T.J., Brettum P., Løvik J.E., Mortensen, T. 2002. Overvåking av Gjersjøen 1972-2001 og resultater fra sesongen 2001 [Monitoring of Lake Gjersjøen 1972-2001 and results from the season 2001] NIVA-lnr. 4547 -2002, 50 s.

 

25.

Oredalen T.J., Faafeng B. 2002. Landsomfattende undersøkelse av trofitilstanden i norske innsjøer. Datarapport 2001. [National survey of eutrofication condition in Norwegian lakes. Datareport 2001] NIVA-lnr. 4570-2002, 25 s.

 

26.

Oredalen T.J. 2002. Enkel overvaking av Bergesvatnet, Bømlo kommune 2002. [Monitoring of Lake Bergesvatnet, Bømlo Municipality in 2002] NIVA-lnr. 4596-2002, 13 sider.

 

27.

Oredalen T.J. 2002. Akersvatnet. Overvåking av vannkvalitet og toksinproduserende cyanobakterier i 2002. [Lake Akersvatn. Monitoring of water quality and toxin producing cyanobacteria in 2002] NIVA-lnr. 4605-2002, 46 s.

 

28.

Hindar, A. Lindstrøm, E.-A. Walseng, T. (NINA) Hesthagen, T. (NINA) Bækken, T. Kjellberg, G. Skancke, L.B. Brettum, P. Mjelde, M. Oredalen, T.J. Kaste, Ø. Mejdell, B. Larsen (NINA) Berger, H. Mack (NINA) Kleiven, E. Barlaup, B.T. (LFI) Fjellheim, A. (LFI) Raddum, G.G; (LFI) Kvellestad, A. (NVI) Saksgård, L. (NINA) Halvorsen, G.A. (LFI) Kvellestad, A. (LFI) Lund, R. (NINA) Sivertsgård, R. (NINA) Johansen, S.W. Schartau, A.K. Lien (NINA) Gabrielsen, S-E. (LFI) Jensås, J.G. (NINA) Bongard, T. (NINA) Jerstad, K. (Mandal) Sandøy, S. (DN) Blakar, I. (NLH) Haaland, S. (NLH) Saltveit, S.J Bremnes, T Romstad, R. Larsen, J. (UiB) Bjerknes, V. 2002

Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2001. [Liming in lakes and watercourses. Effect control of large projects 2001]Lnr: SR-02/008, 270 s.

 

29.

Oredalen, T.J. Brettum, P. Løvik, J.E. Mortensen, T. 2003. Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet m/tilløpsbekker 1972-2002 og resultater fra sesongen 2002. [Monitoring of Lake Gjersjøen  and Kolbotnvannet with their respective rivers 1972-2001, and results from the season 2001]

NIVA-lnr: 4682-2003, 108 s.

 

30.

Iversen, E.R. Johansen-Stene, S Oredalen, T.J., 2003. KASPER MOTTAK. Undersøkelser i forbindelse med ny søknad om utslippstillatelse. [Kasper asylum centre. Investigations related to new application for permission of effluents] NIVA-lnr: 4676-2003, 31 s.

 

31.

Skjelkvåle, B.L. Christensen, G. (Akvaplan-niva) Fjeld, E. Høgåsen, T. Oredalen, T.J. Rognerud, S. Schartau, A.K. (NINA) Solheim, A.L. 2003. Nasjonale programmer for innsjøovervåking; samordning av lokaliteter og framtidige utfordringer. [National Programme of lake monitoring, co-ordination of locations and future challenges.] Overvåkingsrapport; 870/2003. TA-1949/2003, NIVA-lnr: 4655, 27 + vedl.s.

 

32.

Oredalen, T.J. & Solheim, A.L. 2003. Vurdering av naturtilstand og forslag til realistiske miljømål for Kolbotnvannet og Gjersjøen. NIVA-lnr. 4719-2003, 45 sider

 

33.

Lydersen, E., Aaanes, K.J., Andersen, S., Andersen, T., Brettum, P., Bekken, T., Lien L., Lindstrøm, E-A., Løvik, J.E., Mjelde, M., Oredalen, T.J., Solheim, A.L., Romstad, R., Rørslett, B., Saloranta, T. The Thermos project. Scientific report 1998-2002 (In Norwegian with English summary), NIVA-report P-40102, LNR 4720-2003, ISBN 82-577-4390-9, 119 pp.

 

34.

Oredalen, T.J., Brettum, P., Løvik, J., Mortensen, T. 2004. Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet m/tilløpsbekker 1972-2003 med hovedvekt på resultater fra sesongen 2003. [Monitoring of Lake Gjersjøen  and Kolbotnvannet with their respective rivers 1972-2003, and results from the season 2003] NIVA-lnr: 4855, 112 sider.

 

35.

Haande, S., Oredalen, T.J., Brettum, P., Løvik, J., Mortensen, T. 2005. Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet m/tilløpsbekker 1972-2004 med hovedvekt på resultater fra sesongen 2004. [Monitoring of Lake Gjersjøen  and Kolbotnvannet with their respective rivers 1972-2004, and results from the season 2004] NIVA-lnr. 5010, 109 sider

 

36.

Oredalen, T.J, Rohrlack, T., Tjomsland, T. 2006. Tiltaksvurdering i Kolbotnvannet. [ Evaluation of abatement measures in Lake Kolbotn] NIVA-lnr. 5147, 41 sider.

 

37.

Halstvedt, C., Oredalen, T.J., Brettum, P., Løvik, J., Mortensen, T. 2006; Overvåking av Gjersjøen og Kolbornvannet med tilløpsbekker 1972-2005. Med vekt på resultater fra 2005 – datarapport. 80 s.

 

38.

Oredalen, T., Haande, S., Løvik, J., Becsan, I., Ptacnik, R., Norendal, T. 2007; Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker 1972-2006 med vekt på viktige resultater fra 2006. 15 s.

 

39.

Haande, S., Oredalen, T., Ptacnik, R., Løvik, J., Norendal, T.

2007. Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker 1972-2006. Med vekt på resultater fra 2006 – datarapport. 84 s.

 

40.

Faafeng, B., Qingfeng, L.(Agricultural University of Inner Mongolia), Shiyou, S. (Agricultural University of Inner Mongolia), Quanzhong, L. (IMESI), Fejes, J. (IVL), Li, T. (IMESI), Oredalen, T., Løvik, J. 2008. Lake Wuliangsuhai Restoration Project: Basic Processes of Lake Wuliangsuhai. 42 s.

 

41.

Faafeng, B., Shiyou, S. (Agricultural University of Inner Mongolia), Johansson, L. (NERI), Amsink, S.L. (NERI), Jensen, K. (NERI), Jeppesen, E. (NERI), Bradshaw, E. (The Geological Survey of Greeland and Denmark), Li, M. (IMESI), Medbøe, F., Christiansen, A., Ruden, F., Oredalen, T., Løvik, J. 2008; Lake Wuliangsuhai Restoration Project: Historical Development of Lake Wuliangsuhai. 48 s.

 

42.

Faafeng, B., Li, M. (IMESI), Lindblom, E. (IVL), Junfeng, Y. (Bayannaoer Leage Monitoring Station), Oredalen, T., Løvik, J., Svenson, A. (IVL). 2008; Lake Wuliangsuhai Restoration Project: Water Quality Monitoring System. 141 s.

 

 

ANNA VITENSKAPELEG ARBEID:

 

1987

Brekke, H & Oredalen, T.J. 1987. Forurensingssituasjonen i Sundkilen i Telemark 1985. [The pollution situation in Lake Sundkilen in Telemark 1985] Hovudoppgåve ved 3-årig natur- og miljøvernfag ved Høgskulen i Telemark.

 

1996

Oredalen, T.J. 1996. Vekst og tapsprosessar i eksperimentelle næringsnett. [Growth- and loss-processes in experimental food webs] Cand. scient. thesis, Division of Limnology, University of Oslo.

 

 

INTERNASJONALE PUBLIKASJONAR:

 

2007

Lydersen, E., Aanes, K.J., Andersen, S., Andersen, T., Brettum, P., Bekken, T. Lien, L., Lindstrøm, E.A., Løvik, J.E., Mjelde, M., Oredalen, T.J., Solheim, A.L. Romstad, R. og Wright, R.F. (2006). Ecosystem effects of thermal Manipulation of a whole lake, Lake Breisjøen, southern Norway (Thermos project). (Hydrol. Earth System Sciences)