Agnete Andersen Bueie

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (5313)
Jeg jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, der jeg underviser i norsk i lærerutdanningen (grunnskolelærerutdanning, ppu, kfk-videreutdanning og master i norskdidaktikk). Mine forskningsinteresser er særlig innenfor skriveforskning, mer spesifikt skriving og vurdering. Jeg er også opptatt av digitalisering og norskfaget. Jeg har vært med på å utvikle et videreutdanningsstudium i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Nå er jeg medprosjektleder for USNs prosjekt for digitalisering av lærerutdanningen - LUDO (læring og undervisning i digitale omgivelser) sammen med prosjektleder Toril Aagaard.

Ansvarsområder

 

Undervisning og emneansvar

 • GLU2 (5.-10. trinn), her underviser jeg i alle fire emner i syklus 1. For studieåret 2020-2021 har jeg emne 1 og emne 2.
 • MGLU: masteremne Lesing, skriving og muntlighet
 • UH-ped-emnet Lærerutdanner i en digital tid (10 stp)

Studieåret 2020-2021 er jeg vit.met-ansvarlig for GLU-studentene ved studiested Drammen. Jeg deltar også i LUDO-prosjektet (Læring og undervisning i digitale omgivelser). Jeg bidrar også i DeKomp, om prosjekter knyttet til Fagfornyelsen - innføring i nytt læreplanverk og vurdering.

Jeg har tidligere undervist i de fleste norskfaglige emner på ulike trinn og kurs, også ppu og ulike KFK-kurs.

Kompetanse

 

Interesseområder:

 • Norskdidaktiske emner
 • Læremidler
 • Pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • Vurdering
 • Sammensatte tekster
 • Lesing
 • Skriving
 • Norsk som andrespråk

 

Undervisningsområder:

 • Norsk
 • Norsk som andrespråk
 • Norskdidaktikk

For tiden skriver jeg lærebok for Fagfornyelsen. Jeg er en av forfatterne på verket Grip teksten, et læreverk for studieforberedende utdanningsprogram i videregående. Vg1-boken er ferdig våren 2020, Vg2-boken kommer våren 2021 og Vg3-boken kommer våren 20202.

Jeg var veileder i prosjektet "Ungdomstrinn i utvikling", innenfor satsingsområdene lesing og skriving i prosjektperioden (2011-2015) for skoler i Buskerud og Vestfold.

 

Doktorgrad
Fra august 2011 til juli 2015 var jeg stipendiat med prosjektet "Elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer på skriftlige tekster i norskfaget". Phd-program: ILS, UV, Universitetet i Oslo. Forskerskole: NAFOL. Veileder: Frøydis Hertzberg og Synnøve Matre. Forskergruppe: SISCO. Disputerte juni 2017.

I avhandlingen undersøker jeg hvordan elever på ungdomstrinnet forstår og bruker lærerkommentarer i norskfaget. Delstudie 1 undersøker forståelse og bruk av lærerkommentarer gitt i prosessorienterte skriveforløp, mens delstudie 2 undersøker forståelse og bruk av lærerkommentarer til heldagsprøve. I delstudie 3 undersøker jeg elevenes tilbakemeldingspreferanser.

Avhandlingen min fikk tittelen "Slike kommentarer er de som hjelper" - Elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer i norskfaget. Den består av tre artikler og en kappe. Med unntak av artikkel 1 er avhandlingen tilgjengelig på nett: https://www.duo.uio.no/handle/10852/55724 

 

CV

 

Utdanning:

 • Cand.philol, med hovedfag i norskdidaktikk
 • Veiledningspedagogikk
 • IKT for lærere
 • Historie
 • Øk/adm.fag
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (ppu)

 

Prosjekter:

2018- 2021: Forfatter av læreboken Grip teksten (vg1-vg3 studieforberedende) Aschehoug forlag - ny lærebok i forbindelse med fagfornyelsen

2018-2021: LUDO (læring og undervisning i digitale omgivelser). Er delprosjektleder (20%) og sitter i prosjektgruppen.

2013-2015: Revisjon av læreverket Grip teksten (vg1-vg3 studieforberedende), Aschehoug forlag

2010: Forskningsprosjekt knyttet til interaktive tavler

2009-2013 : Medforfatter av heldigitalt læreverk for fagplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter; Lingua Planet (Aschehoug forlag)

2007-2011: FOU-prosjektet "’Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap. Inkludering gjennom bruket av biblioteket som læringsarena". Samarbeidsprosjekt mellom to grunnskoler, Drammensbiblioteket og Høgskolen i Oslo.

2006- 2008: Medforfatter av læreverket "Grip teksten" for studiespesialiserende utdanningsprogram, videregående skole. Forfatter av nettstedet til dette læreverket. 

2000-2003: Prosjektet "Valg, vurdering og kvalitetssikring av læremidler" i regi av UFD, administrert av Høgskolen i Vestfold.

To rapporter: 1. Lærebokvalg - en formalisert og systematisk prosess? (Skriftserien Høgskolen i Vestfold, rapport 11/2002) 2. Er det sammenheng mellom bruk og valg? (Skriftserien Høgskolen i Vestfold, rapport 11/2003)

 

 

Publikasjoner