Siri Gro Bjørnstad

Seniorrådgiver, Internasjonalt kontor

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Seksjon for Internasjonalisering
Campus Vestfold (B2-53B)

Ansvarsområder

Fakultetskontakt – koordineringsansvar for fakultetsteam for fakultet for  Humaniora, Idrett- og Utdanningsvitenskap (HIU)

Handelshøyskolen: Institutt for økonomi, historie og sosiologi

  • Koordineringsansvar for HIU-teamet. Delta i teammøter hvor fakultetsrelaterte temaer/aktiviteter planlegges, diskuteres og forvaltes.
  • Være en pådriver for implementering av USNs internasjonaliseringsstrategi på fakultets- og instituttnivå.
  • Primærkontakt for GLU- og BLU-utdanningene, IFIK, IØS
  • Drive aktiv nettverksbygging mot partnere og potensielle partnere internasjonalt.
  • Rådgiving i utarbeiding og forvaltning av avtaler for fakultetet.
  • Arbeide aktivt med å mobilisere fagmiljøene på HIU/HH for god internasjonalisering av utdanningsprogrammene på Bachelor, Master og Phd-nivå, gjennom kontakt med instituttene (instituttledere, programkoordinatorer og studieveiledere). .

Drive aktivt informasjonsarbeid om mobilitetsmuligheter for fakultetenes egne studenter, i samarbeid med studieveileder og studiekoordinator og i henhold til Seksjon for Internasjonaliserings (SI) rutiner for mobilitet

·        Bidra i fakultetets arbeid med utvikling av engelskspråklige kursporteføljer

·        Bidra til å gi god informasjon internt på fakultetet om mulighetene for ansattmobilitet gjennom fakultetets bilaterale avtaler.

 

Koordineringsansvarlig for mobilisering og utlysinger, BOA-finansierte prosjekter internasjonalisering

·        Koordinere mobiliseringsarbeidet rundt utlysinger av midler gjennom Diku, E+ og andre aktuelle finansieringsinstanser, bidra til økte    BOA-inntekter for USN

·        Ansvarlig for utvikling, oppdatering og publisering av informasjon knyttet til programinformasjon og prosjektstøtte, på min.usn.no.

·        Utarbeide gode rutiner internt for oppfølging av eksternt finansierte prosjekter i samarbeid med andre fellestjenester og fakultet.

·        Koordinere arbeidet internt med informasjon og oppfølging av prosjektsøknader på fakultetene i forbindelse med utlysingene. Bidra inn  i prosjektteam for prosjekter som har fått innvilget støtte, ved behov.

·        Delta på infomøter og arrangementer i regi av forvaltningsorganene (Diku, NFR etc..) for ovennevnte programmer.

Lokal oppfølging utreisende studenter campus Vestfold fra Handelshøyskolen

Kompetanse

CV

Publikasjoner