Sveinung Nordstoga

Dosent

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (C-106)
Eg er dosent i norskdidaktikk, underviser på glu 5-10, både bachelor- og på masternivå, og arbeider også med fagdidaktiske spørsmål parallelt med litterære og litteraturhistoriske analysar. Eg har 10 års praksis frå vidaregåande skule. Mi forsking er knytt til arbeidet i forskargruppa Tekst i kultur og utdanning, særskilt faggruppene i litteraturhistorie og songlyrikk.

Ansvarsområder

 

- rettleiing av masteroppgåver

- undervisning i faghistoriske og litterære tema på glu-masteren

- undervisning og emneansvar i norskemne glu 5-10

-sit i leiargruppa i forskargruppa Tekst i kultur og utdanning

 

 

 

 

Kompetanse

- lærebokhistorie

- faghistorie

- litteraturhistorie

- grunnlagsspørsmål ved norskfaget

- songlyrikk

- moderne nynorsklitteratur (Vesaas, Fløgstad, Grytten)

CV

Cand.philol. med hovudfag i nordisk litteratur,1982

Ped. sem 1983

Lektor i v. g. skule 1983-93

Høgskolelektor, fyrstelektor og dosent  HiT/HSN 1993 -

Ph.d. , UiO, 2011

Publikasjoner

Artiklar

”…. få fyr på bålet på ny”. Om myteskaping som forteljestrategi i tre Fløgstad-romanar. Syn og Segn 4/1998.

Boksoga av Vetle Vislie som ideologisk og pedagogisk tekst. Norsklæraren 5/1999 .

Litteraturhistoriografien i tre norskverk for ungdomssteget. I S. Selander og D. Skjelbred (red) Fokus på pedagogiske tekster. Fem artikler om vurdering av lærebøker Notat 8/2001, HiVe.

Ein vanskeleg læreboksjanger. Framstillinga av norsk litteraturhistorie i tre norskverk. I L. I. Kuldbrandsstad og G. Sjølie (red) På Hamar med norsk. Rapport fra konferansen ”Norsk på ungdomstrinnet" 18. – 19. januar 2001 del II: Litteratur og språk. Høgskolen i Hedmark. Rapport nr 12, 2001.

”Å gå ut i verda med hornbrillene til Morrisey». Rock, modernitet og identitet i nokre Frode Grytten-tekstar . Norsk Litterær Årbok 2003.

«Mål dagen og skriv eit dikt!» Tekstmøte mellom Hellbillies og Olav H Hauge. Norsk Litterær Årbok 2007.

”Den gamle Bondemaaten aa fortelja ein Ting paa”. Om folkeminne som sjanger i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen. I S. V. Knudsen, D. Skjelbred og B. Aamotsbakken (red) Tekst i vekst. Teoretiske, historiske og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster (Novus forlag 2007).

Hallgrim Flatin 1966, skrift, sjanger, spegel. I U. Solberg (red) Hans Herbjørnsrud novellekunst: iscenesettelse av jeg'et: realisme og mystikk (Herbjørnsrud-seminaret , Notodden, 2007).

Landsmålseleven og folkedanningas heltar: om nokre biografiske tekstar i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen. I D. Skjelbred m fl ( red.) Norsk lærebokhistorie III – en kultur- og danningshistorie (Novus forlag, 2011).

Grundtvigianismen i Norden – morsmål, leseopplæring og nasjonsutvikling. Årbok i norsk utdanningshistorie 2012.

Minne, mediering, meining. Teksttransformasjon som pedagogisk fenomen i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen (1902-1906) Sakprosa. > Vol 5, Nr 1 (2013) https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/302

Den moglege sjølvoverskridinga. Om nokre norskdidaktiske prinsipp i lys av danningsomgrepet I S. Nordstoga og K. L. Kruse (red.) 2014. Den moglege sjølvoverskridinga. Norskfaget som danningsfag Oslo: Abstrakt forlag

Danning - omdanning for utdanning? Morsmålshistoriske linjer I S.Nordstoga og K. L. Kruse (red.) 2014. Den moglege sjølvoverskridinga. Norskfaget som danningsfag Oslo: Abstrakt forlag

Fløgstad 70. Norsklæraren nr.4/2014

Klimakrise i norskfaget. Linjer av ei utvikling i eit fag. Norsklæraren nr. 1/2017

Damen i dalen. Ole Paus' visjonar i viseform. Norsk Litterær Årbok 2017 

Litteratur og stad. Eit framlegg til korleis ein kan gje litteraturhistoria også eit ikkje-kronologisk perspektiv. I: K. Kverndokken (red.). 2018.101 litteraturdidaktiske grep.Om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Bergen: Fagbokforlaget

Norske diktarmonument og litterære stader: Runne av jord, hogge i stein, tolka i ord. I: N. Askeland og I. Brinch Jørgensen (red). 2019. Kreativ akademisk skriving. Oslo:Universitetsforlaget

Varg i veum eller kulturhøvding? Vetle Vislies framstilling av A. O. Vinje, primært sett i lys av Moltke Moes omgrep «Det mytiske tænkesæt» I: A. Åslund, P. Fjågesund, K. Ihle Hanto, S. Nordstoga og J.M. Staxrud (red.) (2021) : Tvisyn, innsyn,utsyn. Nærblikk på A.O. Vinje (Spartacus forlag, Open Tilgang). 

Verdas største skrøne. Om korleis folkrockgruppa LoMsK tolkar Peer Gynt-forteljinga (i det svenske musikk- og dans-etnologiske tidsskriftet PULS, vol. 6, 2021)

Fire personar søkjer ein lesar. Performative, sanselege og tematiske aspekt ved Tarjei Vesaas’ roman Sandeltreet (1933) (Norsk Litterær Årbok, hausten 2021)

Meldingar

Eit aretorisk mekanisk urverk. (Melding av Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode) i retorikkmagasinet Kairos 

 

Rapport

Litteraturhistoria på ungdomssteget – gammal tradisjon i ny innpakking. Ein analyse av tre norskverk Rapport 4/2001 HiVe.

Bøker

Litteraturhistorie og L97. Ei fagdidaktisk innføring (Tano Ascehoug ,1998).

Inn i norskfaget. Om faget, debatten og didaktikken (Abstrakt forlag, 2003).

Livshistorier på landsmål. Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen – eit lesebokprosjekt blir realisert (ph.d.) (UiO, 2011, Novus, 2013).

S.Nordstoga og K. L. Kruse (red.) 2014. Den moglege sjølvoverskridinga. Norskfaget som danningsfag Oslo:Abstrakt forlag

Varsel, venting, vandring. Vegar inn i Tarjei Vesaas' diktarlandskap (Novus, 2015)

Der litteratur blir til.Nedslag i norsk litteraturhistorie etter 1814.  (Vidarforlaget, 2021)

 

 

Presentasjonar

"Den gamle Bondemaaten aa fortelja ein Ting paa". Om folkeminne som sjanger i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen. Konferanse i nordisk litteraturvitenskap, UIO, 2006 og Forskingskonferanse om pedagogiske tekstar i Tønsberg 2006 (HiVe)

Biografien som sjanger i Andreas Austlids "Lesebok for folkeskulen" - innlegg knytt til prosjektet Norsk lærebokhistorie - en kultur- og danningshistorie, Tønsberg, 2007 (HiVe)

"Moltke Moe og dei fyrste norske lesebøkene",innlegg på Moltke Moe-seminar ved HiT/AF, 14.11.2014

Klimakrise i norskfaget? Om kulturelle endringar i norskfaget på 2000-talet. Innlegg på seminaret Global verden og «norsk» tekst? -  5.6. 2015 , Universitetet i Stavanger

Å frigjera seg frå kronologien - er ei ny litteraturhistorie mogeleg? Nokre refleksjonar. Innlegg på Den 5. konferansen i nordisk morsmålsdidaktikk, Vaasa, 3.-4.12, 2015

Norskfaget i dag. Om danning, fag og litt Fløgstad. Åpningsseminar for masterstudiet Norsk i skolen, Høgskolen i Østfold 9. og 10. 8. 2017    

Vetle Vislies framstilling av A. O. Vinje, sett i lys av Moltke Moes omgrep «Det mytiske tænkesæt». Innlegg på Vinje-konferansen 30. 11.18

"Verdas største skrøne". Korleis tolkar Lomsk Peer Gynt-historia? Innlegg på symposium i songlyrikk ved Umeå universitet 25.9.19

Der litteratur blir til. Refleksjonar om staden som dimensjon i litteraturhistoria. Innlegg på seminaret Litteraturhistorien hva, hvordan og hvorfor. OsloMet 14. og 15. 11.19  

Metodens avgrensing. Norskdidaktiske refleksjonar. Innlegg på instituttseminar, ILS/USN, Drammen, 5.2.20

Om skogen, prestegarden og bjørnekoking i litteraturen. Kort om Hans Børli, Åsta Holth og Mikael Niemi. Foredrag på litteraturseminar på Svullrya, Finnskogen 10.07.21