Emne- og programevaluering

Program- og emneevalueringer har en sentral rolle i kvalitetsarbeidet ved USN. Evalueringene utgjør et viktig grunnlag for vurdering og utvikling av kvalitet i utdanningene og av helheten i programporteføljen.

De ulike evalueringene bidrar med verdifull informasjon til flere av de syv kvalitetsdimensjonene som kvalitetsarbeid ved USN er definert ved.

Emne- og programevalueringer tar for seg studienære forhold ved det enkelte emne- eller studieprogram.

USNs evalueringsmatrise gir en oversikt over de ulike evalueringene som inngår i kvalitetsarbeidet.

Emneevaluering

Emneevaluering er en integrert del av emneansvarliges løpende arbeid rundt emnet. Det er det kontinuerlige, faglige- og pedagogiske utviklingsarbeidet ved instituttene som driver emneutviklingen. Utvikling av emner sees i sammenheng med utvikling av studieprogrammene.

USN har to typer emneevalueringer:

  • Underveisevaluering av emner
  • Periodisk evaluering av emner

 

Studieprogramevaluering

Studieprogramevaluering tar for seg studienære forhold ved det enkelte studieprogram. Formålet med evaluering av studieprogram er å legge til rette for kontinuerlig forbedring av programmene ved USN.

Programevalueringene skal bidra til at studieprogrammets læringsmål er oppdaterte og relevante, og at emnene som inngår i programmet er utformet med læringsaktiviteter og vurderingsformer slik at studentene oppnår studieprogrammets læringsutbytte.

Evalueringene skal også bidra til at programmene vurderes i forhold til relevans for arbeidsmarked og samfunn, USNs strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet, og en plass i USNs samfunnsoppdrag 

Det er lagt til grunn at det er det kontinuerlige, faglige- og pedagogiske utviklingsarbeidet ved fakultetet/instituttene som driver programutviklingen.

USN har to typer programevalueringer:

  • Årlig programevaluering
  • Periodisk programevaluering

Den årlige programevalueringen utgjør et viktig grunnlag for vurderinger av tiltak og endringer på et studieprogram.  Resultatene fra årlig studieprogramevaluering inngår i grunnlaget for vurderingen av behovet for en periodisk programevaluering.

Den periodiske programevalueringen er et komplement til den årlige programevalueringen. Periodisk evaluering bidrar med et helhetlig og eksternt blikk på programmets form og innhold, og gir mulighet til en ekstern fagfellevurdering av programmet. Periodisk evaluering av et studieprogram gjennomføres minimum hvert 6. år.

Til sammen skal evalueringene gi et tilstrekkelig faglig, pedagogisk og strategisk grunnlag for beslutninger om utviklingstiltak, og om opprettelser eller nedleggelser av programmer.