Emne- og programevaluering

Program- og emneevalueringer har en sentral rolle i kvalitetsutviklingen, og utgjør et viktig grunnlag for vurdering av kvalitet i utdanningene og av helheten i programporteføljen.

Evalueringene tar for seg studienære forhold, og kan bidra med informasjon innen de fleste av de syv kvalitetsdimensjonene. Resultatene presenteres i som gjøres tilgjengelig for alle studenter og ansatte.

USNs evalueringsmatrise gir en oversikt over de ulike evalueringene som inngår i kvalitetsarbeidet.

Emneevaluering

Formålet med evaluering av emner er å legge til rette for kontinuerlig forbedring av emnene ved USN. USN har to typer emneevalueringer:

  • Underveisevaluering
  • Sluttevaluering

Det er lagt til grunn at det er det kontinuerlige, faglige- og pedagogiske utviklingsarbeidet ved instituttene som driver emneutviklingen. Utvikling av emner sees i sammenheng med utvikling av studieprogrammene.

Studieprogramevaluering

Formålet med evaluering av studieprogram er å legge til rette for kontinuerlig forbedring av programmene ved USN.

Programevalueringen skal bidra til at studieprogrammets læringsmål er oppdaterte og relevante, og at emnene som inngår i programmet er utformet med læringsaktiviteter og vurderingsformer slik at studentene oppnår studieprogrammets læringsutbytte.

Evalueringene skal også bidra til at programmene har en plass i USNs samfunnsoppdrag og har relevans for arbeidsmarked og samfunn generelt. USN har to typer programevalueringer:

  • Årlig programevaluering
  • Periodisk programevaluering

Det er lagt til grunn at det er det kontinuerlige, faglige- og pedagogiske utviklingsarbeidet ved instituttene som driver programutviklingen. Den årlige programevalueringen utgjør således et viktig grunnlag for vurderinger av tiltak og endringer. Resultatene fra denne ligger også til grunn for vurderingen av behovet for en periodisk programevaluering. Den periodiske programevalueringen er et komplement til den årlige programevalueringen, og gir mulighet til en ekstern fagfellevurdering av programmet. Til sammen skal evalueringene gi et tilstrekkelig faglig, pedagogisk og strategisk grunnlag for beslutninger om utviklingstiltak og om opprettelser eller nedleggelser av programmer.