Ledelse av studieprogram

Programansvarlig (kategori 1)

Beskrivelse av ansvar

Programansvarlige skal bidra til å utvikle faglig og pedagogisk kvalitet, et godt læringsmiljø og strategisk retning for studieprogrammet. Programansvarlige skal bidra til å fremme kvalitetskultur blant annet ved å legge til rette for dialog om kvalitet på emne- og studieprogramnivå.

Programansvarligfunksjonen er delegert ansvar for kvalitetssikring og utvikling av studietilbud. Dette er forankret i Studietilsynsforskriften § 2-3 (3) og spesifisert i USNs kvalitetssystem. Utvikling av kvalitet i studieprogram og et godt læringsmiljø er en kollektiv oppgave for fagmiljøet, som ledes av programansvarlige.

Ansvar og oppgaver som er lagt til programansvarlig

Programansvarligs arbeidsområde er hovedsakelig definert av Studietilsynsforskriften §2-2, herunder krav til læringsutbytte, arbeidslivsrelevans, lærings- og vurderingsformer, aktiviteter og arbeidsomfang, innhold, oppbygging og infrastruktur, internasjonal mobilitet, samt relevant kobling til forskning.

Programansvarlige har ansvar for:

 1. I samarbeid med visedekan for utdanning, den som har budsjettdisponeringsmyndighet (BDM), emneansvarlige/fagmiljø og fakultetsadministrasjon lede studieprogrammet, herunder:
  1. utvikle og revidere studieprogrammet i tråd med USNs vedtatte kvalitetsdimensjoner, og med fokus på faglige innhold, profil og relevans
   • gi råd til BDM om tiltak som til enhver tid sikrer riktig kompetanse i studieprogrammet, jf. Studietilsynsforskriften §2-3
   • påse at emnene som inngår i studieprogrammet samlet sett bidrar til god sammenheng mellom programmets totale læringsutbytte og innhold, læringsaktiviteter og vurderingsformer
   • påse at studentenes arbeidsbelastning i et studieår er i tråd med USNs forskrift om studier og eksamen (§3-1)
   • arbeide for at utdanningsprogrammene holder en faglig internasjonal profil og at studiet har relevante internasjonale samarbeidspartnere
   • bidra til tett samarbeid med regionale samarbeidspartnere i klinikk, praksisfelt og/eller relevant arbeidsliv
   • følge opp studentinitiativ om etablering av linjeforening i tråd med vedtatte rammer for etablering av linjeforeninger ved USN
   • støtte kommunikasjonsavdelingens arbeid med å øke studieprogrammets attraktivitet ved å bidra til intern og ekstern markedsføring
   • bidra til utvikling av et godt læringsmiljø for studentene i studieprogrammet og gode relasjoner mellom studenter, studenttillitsvalgte, fagmiljø og administrasjon
   • å koordinere time- og eksamensplanlegging på program med henholdsvis timeplan- og eksamenskontor på campus.
   • sikre at studentene i programmet får tilstrekkelig opplæring i akademisk skriving, herunder kildekritikk og -henvisninger.
   • kontaktperson for opptak når det gjelder vurdering av søkere
   • påse tett oppfølging av studenter med hensyn til skikkethetsvurdering i program som faller innenfor regelverk om skikkethet
 2. Ansvarlig for samarbeid i studieprogrammet
  1. Lede kollegiale fellesskap for studieprogrammet, og presentere disse for studentene i programmet.
  2. Være kontaktpunkt for avklaringer ved emneansvarliges faglige vurderinger av blant annet internasjonal mobilitet, permisjoner, innpass og fritak, tilrettelegging.
 1. Ansvarlig for evaluering, rapportering og tiltaksoppfølging, herunder:
  1. ved utarbeiding av spørsmål knyttet til studentenes sluttevaluering av emne i læringsplattformen, vurdere å gi innspill til emneansvarlige på spørsmål av interesse for studieprogrammet, samt initiere dialog med emneansvarlige om resultatene fra emneutviklingsnotatet og bidra til erfaringsutveksling på tvers av emner
  2. lede og forberede saker til programutvalg og legge til rette for dialog og beslutninger om tiltak for økt kvalitet i studieprogrammet
  3. skrive årlig programrapport om kvalitet i studieprogrammet basert på blant annet resultater og aktuelle evalueringer, herunder sentrale resultater fra emneutviklingsnotatene.
  4. lede arbeidet med egenevalueringen ved periodisk programevaluering av studieprogrammet (minimum hvert 6. år)
 1. I samarbeid med emneansvarlige, informere programeier om ressursbehovet i programmet, for å sikre at plan for gjennomføring av undervisning og vurdering er klar i god tid før semesterstart.

Programansvarlig (kategori 2)

Beskrivelse av ansvar

Programansvarlige skal bidra til å utvikle faglig og pedagogisk kvalitet, et godt læringsmiljø og strategisk retning for studieprogrammet. Programansvarlige skal bidra til å fremme kvalitetskultur blant annet ved å legge til rette for dialog om kvalitet på emne- og studieprogramnivå.

Programansvarligfunksjonen er delegert ansvar for kvalitetssikring og utvikling av studietilbud. Dette er forankret i Studietilsynsforskriften § 2-3 (3) og spesifisert i USNs kvalitetssystem. Utvikling av kvalitet i studieprogram og et godt læringsmiljø er en kollektiv oppgave for fagmiljøet, som ledes av programansvarlige.

For studieprogram som tilbys på flere campus oppnevnes lokale programkoordinatorer og en (campusovergripende) programansvarlig med ansvar for koordinering av programmet på tvers av campusene og for overordnet utvikling av programmet. Ansvaret for utvikling ligger til programansvarlig, mens ansvar for daglig drift av studieprogrammet ligger til lokal programkoordinator. Under følger en detaljert beskrivelse av fordelingen av ansvar og oppgaver mellom programansvarlig og lokale programkoordinatorer i kategori 2-program.

Ansvar og oppgaver som er lagt til programansvarlig

Programansvarligs arbeidsområde er hovedsakelig definert av Studietilsynsforskriften §2-2, herunder krav til læringsutbytte, arbeidslivsrelevans, lærings- og vurderingsformer, aktiviteter og arbeidsomfang, innhold, oppbygging og infrastruktur, internasjonal mobilitet, samt relevant kobling til forskning.

Programansvarlige har ansvar for:

 1. I samarbeid med visedekan for utdanning, BDM, lokale programkoordinatorer, emneansvarlige/fagmiljø og fakultetsadministrasjon lede studieprogrammet, herunder:
  1. utvikle og revidere studieprogrammet i tråd med USNs vedtatte kvalitetsdimensjoner, og med fokus på faglige innhold, profil og relevans
  2. samarbeide med lokal programkoordinator om å gi råd til BDM om tiltak som til enhver tid sikrer riktig kompetanse i studieprogrammet, jf. Studietilsynsforskriften §2-3
  3. påse at emnene som inngår i studieprogrammet, samlet sett bidrar til god sammenheng mellom programmets totale læringsutbytte og innhold, læringsaktiviteter og vurderingsformer
  4. påse at studentenes arbeidsbelastning i et studieår er i tråd med USNs forskrift om studier og eksamen (§3-1)
  5. arbeide for at utdanningsprogrammene holder en faglig internasjonal profil og at studiet har relevante internasjonale samarbeidspartnere
  6. støtte kommunikasjonsavdelingens arbeid med å øke studieprogrammets attraktivitet ved å bidra til intern og ekstern markedsføring
  7. samarbeide med lokale programkoordinatorer og lage plan for å sikre at studentene i programmet får tilstrekkelig opplæring i akademisk skriving, herunder kildekritikk og -henvisninger.
  8. kontaktperson for opptak når det gjelder vurdering av søkere
 1. Ansvarlig for samarbeid i programmet
  1. Initiere diskusjon om felles faglig og pedagogisk retning på studieprogrammet med de lokale programkoordinatorene
  2. Være kontaktpunkt for avklaringer ved emneansvarliges faglige vurderinger av internasjonal mobilitet, innpass og fritak for å ivareta lik praksis på programmet på tvers av campuser.
 1. Ansvarlig for evaluering, rapportering og tiltaksoppfølging, herunder:
  1. ved utarbeiding av spørsmål knyttet til studentenes sluttevaluering av emne i læringsplattformen, samarbeide med lokale programkoordinatorer om eventuelle innspill til emneansvarlige på spørsmål av interesse for studieprogrammet,
  2. lede, og i samarbeid med lokale programkoordinatorer, forberede saker til programutvalg og legge til rette for dialog og beslutninger om tiltak for økt kvalitet i studieprogrammet
  3. skrive årlig programrapport om kvalitet i studieprogrammet basert på blant annet resultater og aktuelle evalueringer, herunder sentrale resultater fra emneutviklingsnotatene.
  4. lede arbeidet med egenevalueringen ved periodisk programevaluering av studieprogrammet (minimum hvert 6. år)

 

 1. I samarbeid med lokale programkoordinatorer, informere programeier om ressursbehovet i programmet, for å sikre at plan for gjennomføring av undervisning og vurdering er klar i god tid før semesterstart.

Lokal programkoordinator (kategori 2)

For studieprogram som tilbys på flere campus oppnevnes lokale programkoordinatorer som skal samarbeide tett med programansvarlig, og drifte programmet lokalt.

Ansvar og oppgaver som er lagt til lokal programkoordinator

 1. I samarbeid med visedekan for utdanning, BDM, programansvarlig, emneansvarlige/fagmiljø og fakultetsadministrasjon koordinere studieprogrammet, herunder:
  1. samarbeide med programansvarlig om å gi råd til BDM om tiltak som til enhver tid sikrer riktig kompetanse i studieprogrammet, jf. Studietilsynsforskriften §2-3
  2. initiere samarbeidsmøter med emneansvarlige i programmet lokalt
  3. bidra til tett samarbeid med regionale samarbeidspartnere i klinikk og praksisfelt og/eller relevant arbeidsliv
  4. følge opp studentinitiativ om etablering av linjeforening i tråd med vedtatte rammer for etablering av linjeforeninger ved USN
  5. bidra til utvikling av et godt læringsmiljø for studentene i studieprogrammet og gode relasjoner mellom studenter, studenttillitsvalgte, fagmiljø og administrasjon
  6. koordinere time- og eksamensplanlegging på program med hhv timeplan- og eksamenskontor på campus.
  7. følge opp at studentene i programmet får tilstrekkelig opplæring i akademisk skriving, herunder kildekritikk og -henvisninger.
  8. påse tett oppfølging av studenter med hensyn til skikkethetsvurdering i program som faller innenfor regelverk om skikkethet
 1. Ansvar for samarbeid i programmet
  1. Lede kollegiale fellesskap for studieprogrammet på campus, og presentere disse for studentene i programmet lokalt.
  2. Være kontaktpunkt ved faglige vurderinger av permisjoner og tilrettelegging
 1. Bidra til evaluering, rapportering og tiltaksoppfølging, herunder:
  1. ved utarbeiding av spørsmål knyttet til studentenes sluttevaluering av emne i læringsplattformen, samarbeide med programansvarlig om eventuelle innspill til emneansvarlige på spørsmål av interesse for studieprogrammet
  2. melde saker til programansvarlig som skal behandles i programutvalget
  3. bidra på studieprogrammets årlige programrapport om kvalitet i studieprogrammet
  4. i samarbeid med programansvarlig følge opp evaluering, rapportering og tiltak for kvalitetsforbedring
 1. I samarbeid med programansvarlig og lokale emneansvarlige, informere programeier om ressursbehovet i programmet, for å sikre at plan for gjennomføring av undervisning og vurdering er klar i god tid før semesterstart.

 

Organiseringen av USNs studier

USNs studier er kategorisert i to hovedgrupper;

 • studier som tilbys på kun ett campus (kategori 1)
 • studier som tilbys på flere campus (kategori 2).

For program som tilbys på kun ett campus, er ansvaret i rollen lagt til én person – programansvarlig.

For program som tilbys på flere campus, er ansvaret i rollen fordelt til en programansvarlig, samt lokale programkoordinatorer på de campus programmet tilbys.

 

 

Overordnet ansvarlig

Lokal koordinator

Kategori 1

Programansvarlig

 

Kategori 2

Programansvarlig

Lokal programkoordinator

 

Nyttige lenker