Programkoordinators rolle i kvalitetsarbeidet

Som programkoordinator har du disse oppgavene i kvalitetsarbeidet:

Utvikling av studieprogram

Programkoordinator leder arbeidet med programutvikling og skal sikre god sammenhenng mellom læringsutbyttenbeskrivelsene og undervisnings-, lærings- og vurderingsformene, og gir god progresjon i studieløpet. 

Evaluering og rapportering

Årlig programevaluering

Programkoordinator har ansvar for gjennomføring av programevalueringer. Det vil si: innhente emnerapporter, studentenes synspunkter gjennom studiebarometeret, innhente studentstatistikk, foreta analyse og vurderinger, foreslå og følge opp forbedringstiltak og lage en årlig programrapport.
Vurdering og oppfølging skal skje i samarbeid med instituttleder, programutvalget og/eller kvalitetsrådet ved fakultetet. Programkoordinator har ansvar for å informere studentene om evalueringsresultater og eventuelle forbedringstiltak.

Periodisk programevaluering

Programkoordinator

  • Leder intern arbeidsgruppe i programutvalget i den periodiske evalueringen dersom ikke dekanen har vedtatt en annen sammensetning.
  • Følger opp oppfølgingsplanen for studieprogrammet i tett dialog og samarbeid med fakultets og instituttledelse, emneansvarlige og studenter.

Programutvalg

Programkoordinator er leder av programutvalget. I tilfeller hvor et studieprogram har flere programkoordinatorer og tilbys ved flere studiesteder skal dekan innkalles til programutvalgsmøtene.

Programkoordinator er saksforbereder til programutvalget.

Kvalitetsråd

Programkoordinator kan delta i kvalitetsrådet. Dekan utpeker hvilke programkoordinatorer som skal delta i fakultetets kvalitetsråd.